UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2273
Назва: Дослідження мікроелементного складу емалі і дентину зубів при карієсі та підвищеній стертості
Інші назви: Исследование микроэлементного состава эмали и дентина зубов при кариесе и повышенной стираемости
Research of microelement composition of enamel and dentine of teeth at caries and increased tooth erosion
Автори: Ткаченко, Ірина Михайлівна
Коваленко, Віктор Вікторович
Ткаченко, Ирина Михайловна
Коваленко, Виктор Викторович
Tkachenko, I.
Kovalenko, V. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Ткаченко І. М. Дослідження мікроелементного складу емалі і дентину зубів при карієсі та підвищеній стертості / І. М. Ткаченко, В. В. Коваленко // Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Вип. 4, Т. 2 (140). – С. 248–252.
Короткий огляд (реферат): Вивчення патологічних змін, що відбуваються при захворюваннях твердих тканин зубів, зокрема підвищеній стертості зубів та карієсі, та обґрунтування ефективних методів профілактики і лікування цих захворювань залежать перш за все від розуміння особливостей процесів, які відбуваються в організмі людини і, зокрема, в морфологічній і хімічній будові емалі та дентину. Динаміка розвитку патологічного процесу є зовнішнім вираженням внутрішніх змін морфологічних структур. Морфологічні методи дослідження служать для виявлення ранніх або прихованих форм зміни функції, визначення ступеню цих змін, контролю ефективності лікування і прогнозування перебігу захворювання. В структурі емалі при карієсі та підвищеній стертості особливу роль відіграють такі елементи як натрій, фосфор і кальцій, зміна кількості яких обумовлює зміни в структурі твердих тканин зубів, що має прямий зв'язок із морфологічними особливостями їх будови. При дослідженні кореляційних зв’язків морфологічної будови і хімічного складу в групах зубів з карієсом та підвищеною стертістю маємо відмітити наступне: у групі зубів які мають каріозний процес відмічена пряма кореляція кількості емалевих призм з проміжками між ними, проміжки між емалевими призмами корелюють з кількістю вуглецю (при р=0,03), кількість кисню напряму корелює з кількістю натрію (при р=0,01) та має зворотній зв'язок з кількістю фосфору (при р=0,003) та кількістю кальцію(при р=0,0001), фосфор та кальцій мають прямий сильній зв'язок одне від одного, від цих елементів, в більшості випадків і залежить резистентність твердих тканин, а магній напряму корелює з рівнем вуглецю (при р=0,02). ; Изучение патологических изменений, которые происходят при заболеваниях твердых тканей зубов, в частности повышенной стертости зубов, и кариесе, и обоснования эффективных методов профилактики, и лечения этих заболеваний зависят прежде всего от понимания особенностей процессов, которые происходят в организме человека и, в частности, в морфологическом и химическом строении эмали и дентина. Динамика развития патологического процесса является внешним выражением внутренних изменений морфологических структур. Морфологические методы исследования служат для выявления ранних или скрытых форм изменения функции, определения степени этих изменений, контроля эффективности лечения и прогнозирования хода заболевания. В структуре эмали при кариесе и повышенной стираемости особенную роль играют такие элементы как натрий, фосфор и кальций, изменение количества которых обусловливает изменения в структуре твердых тканей зубов, что имеет прямую связь с морфологическими особенностями их строения. При исследовании корреляционных связей морфологического строения и химического состава в группах зубов с кариесом и повышенной стертистю должны отметить следующее: в группе зубов которые имеют кариозный процесс отмеченная прямая корреляция количества эмалевых призм с промежутками между ними, промежутки между эмалевыми призмами коррелируют с количеством углерода (при р=0,03), количество кислорода напрямую коррелирует с количеством натрия (при р=0,01) и имеет обратную связь с количеством фосфора (при р=0,003) и количеством кальция (при р=0,0001), фосфор и кальций имеют прямую сильную связь друг с другом, от этих элементов, в большинстве случаев и зависит резистентность твердых тканей, а магний напрямую коррелирует с уровнем углерода (при р=0,02).; Study of pathological changes, which take place at the diseases of hard fabrics of teeth, in particular enhanceable effaced of teeth, and caries, and ground of effective methods of prophylaxis, and treatments of these diseases depend foremost on understanding of features of processes, which take place in the organism of man and, in particular, in morphological and chemical structure of enamel and dentine. A dynamics of development of pathological process is external expression of internal changes of morphological structures. The morphological methods of research serve for the exposure of early or hidden forms of change a function, determination of degree of these changes, control of efficiency of treatment and prognostication of motion of disease. In the structure of enamel at a caries and enhanceable stiraemosti the special role is played by such elements as a change of amount of which stipulates sodium, phosphorus and calcium, change in the structure of hard fabrics of teeth, that has direct connection with the morphological features of their structure. At research of cross-correlation connections of morphological structure and chemical composition in the groups of teeth with a caries and enhanceable stertistyu must mark following: in the group of teeth which have a cariosity the noted direct correlation of amount of enamel prisms at intervals between them, intervals between enamel prisms correlate with the amount of carbon (at р=0,03), the amount of oxygen straight correlates with the amount of sodium (at р=0,01) and has a feed-back with the amount of phosphorus (at р=0,003) and amount of calcium (at р=0,0001), phosphorus and calcium have a direct closely-coupled interface with each other, from these elements, in most cases and rezistentnost' of hard fabrics depends, and magnesium straight correlates with the level of carbon (at р=0,02).
Ключові слова: підвищена стертість твердих тканин зубів
морфологічні особливості будови
дентин
емаль
повышенная стираемость твердых тканей зубов
эмаль
дентин
морфологические особенности строения
increased tooth erosion
morphological features of structure
enamel
dentine
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2273
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
doslid.pdf585,61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.