UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2641
Назва: Застосування мультипробіотика «Апібакт» для корекції патологічних змін в органах ротової порожнини при гіпоацидності
Інші назви: Применение мультипробиотика «Апибакт» для коррекции патологических изменений в органах ротовой полости при гипоацидности
Application of the multiprobiotic "Apibact" for correction of pathological changes in the organs of the oral cavity with hypoacidity
Автори: Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Дата публікації: 2012
Видавець: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ.
Бібліографічний опис: Манько А. М. Застосування мультипробіотика «Апібакт» для корекції патологічних змін в органах ротової порожнини при гіпоацидності / А. М. Манько, А. А. Сухомлин // Фізіологічний журнал : Матеріали ІІ конференції молодих учених «Фізіологія: від молекул до організму». – Київ, 8-9.10.2012. – 2012. – Т. 58, №6. – С. 108–109.
Короткий огляд (реферат): Однією з причин росту захворювань тканин пародонта і слинних залоз та відсутності стійкого ефекту після проведеної терапії є порушення стабільності індигенної мікрофлори ротової порожнини. Метою дослідження було вивчення впливу мультипробіотика “Апібакт” (А) на розвиток патологічних змін в органах ротової порожнини за умов введення омепразолу (О), що викликає гіпоацидитет та дисбіоз у різних відділах ШКТ, в тому числі в ротовій порожнині. Мультипробіотик А - це унікальна композиція симбіозу пробіотичних бактерій і екстракту прополісу. Одна доза препарату (10 см3) містить не менше 1012 КУО/доз живих клітин пробіотичних бактерій (біфідобактерії, лактококи, лактобактерії та пропіоновокислі) і екстракт прополісу. Біфідо- та лактобактерії займають основне місце в мікробіотах організму. Завдяки їм підтримується баланс і стабілізація мікрофлори травного тракту. Вони утворюють основу мікрофлори тому, що надійно прикріпляються до слизової оболонки і визначають основні ніші співжиття для інших мікроорганізмів. Пробіотична ефективність мікрофлори мультипробіотика зростає при додаванні екстракту прополісу і раціонально доповнюється його лікувально-профілактичними властивостями. Експерименти виконані на 42 щурах-самцях лінії “Вістар”, вагою 180-250 г. Дослідним тваринам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили О (“Sigma”, США) дозою 14 мг/кг, окремо та в поєднанні із мультипробіотиком А (“О.Д. Пролісок”, Україна), який вводили перорально в дозі 0,14 мл/кг. Об’єктами дослідження були м’які тканини пародонта та слинні залози, в гомогенаті яких визначали вміст молекул середньої маси (МСМ) та окисно-модифікованих білків (ОМБ). Нами встановлено вірогідне зниження в 1,2 разу (р<0.05) вмісту МСМ в тканинах пародонта та слинних залозах за умов корекції порівняно із тваринами, яким вводили лише О. Вміст ОМБ у м’яких тканинах пародонта щурів яким 28 діб вводили А достовірно нижчий у 3,1 разу порівняно із тваринам, яким вводили його в поєднанні із О, а у слинних залозах – в 1,2 разу (р<0.05) відповідно. Отже, введення щурам мультипробіотика А за умов гіпоацидності запобігає розвитку ендотоксемії та окисного стресу в органах ротової порожнини; Одной из причин роста заболеваний тканей пародонта и слюнных желез и отсутствия стойкого эффекта после проведенной терапии является нарушение стабильности индигенной микрофлоры ротовой полости. Целью исследования было изучение влияния мультипробиотика "Апибакт" (А) на развитие патологических изменений в органах ротовой полости в условиях введения омепразола (О), корорый вызывает гипоацидитет и дисбиоз в различных отделах ЖКТ, в том числе в ротовой полости. Мультипробиотик А - это уникальная композиция симбиоза пробиотических бактерий и экстракта прополиса. Одна доза (10 см3) содержит не менее 1012 КОЕ / доз живых клеток пробиотических бактерий (бифидобактерии, лактококки, лактобактерии и пропионовокислые бактерии) и экстракт прополиса. Бифидо- и лактобактерии занимают основное место в микробиоте организма. Благодаря им поддерживается баланс и стабилизация микрофлоры пищеварительного тракта. Они образуют основу микрофлоры тем, что надежно прикрепляются к слизистой оболочке и определяют основные ниши общежития для других микроорганизмов. Пробиотическая эффективность микрофлоры мультипробиотика возрастает при добавлении экстракта прополиса и рационально дополняется его лечебно-профилактическими свойствами. Эксперименты выполнены на 42 крысах-самцах линии "Вистар", весом 180-250 г. Опытным животным в течение 28 суток внутрибрюшинно вводили О ( "Sigma", США) дозой 14 мг / кг, отдельно и в сочетании с мультипробиотиком А ( "А. Д. Пролисок ", Украина), который вводили перорально в дозе 0,14 мл / кг. Объектами исследования были мягкие ткани пародонта и слюнные железы, в гомогенате которых определяли содержание молекул средней массы (МСМ) и окислительно-модифицированных белков (ОМБ). Нами установлено достоверное снижение в 1,2 раза (р <0.05) содержания МСМ в тканях пародонта и слюнных железах в условиях коррекции по сравнению с животными, которым вводили только О. Содержание ОМБ в мягких тканях пародонта крыс которым 28 суток вводили А достоверно ниже в 3,1 раза по сравнению с животным, которым вводили его в сочетании с О, а в слюнных железах - в 1,2 раза (р <0.05) соответственно. Следовательно, введение крысам мультипробиотика А при гипоацидности предотвращает развитие эндотоксемии и окислительного стресса в органах ротовой полости; One of the reasons for the growth of diseases of the periodontal tissues and salivary glands and the lack of a stable effect after the therapy is the disturbance of the stability of the indigenous microflora of the oral cavity. The purpose of the study was to study the effects of the multiprobiotic Apibact (A) on the development of pathological changes in the organs of the oral cavity under the conditions of the introduction of omeprazole (O), causing hypoacidity and dysbiosis in different parts of the gastrointestinal tract, including the oral cavity. Multiprobiotic A is a unique composition of symbiosis of probiotic bacteria and propolis extract. One dose of the preparation (10 cm3) contains at least 1012 CFU / doses of living cells of probiotic bacteria (bifidobacteria, lactococcus, lactobacillus and propionic acid) and propolis extract. Bifidobacteria and lactobacillus occupy a major place in microbiota of the organism. Thanks to them the balance and stabilization of the microflora of the digestive tract is maintained. They form the basis of the microflora because they are reliably attached to the mucous membrane and determine the main niches of cohabitation for other microorganisms. The probiotic microflora of the multiprobiotic increases with the addition of the propolis extract and is rationally supplemented with its therapeutic and prophylactic properties. Experiments were performed on 42 Wistar male rats weighing 180-250 g. For the 28 days, the animals were intraperitoneally injected with O (Sigma, USA) at a dose of 14 mg / kg, separately and in combination with the multiprobiotic A ("O. D. Prolisok, Ukraine) administered orally at a dose of 0.14 ml / kg. The subjects of the study were soft tissues of parodontium and salivary glands, in which the homogenate was determined by the content of middle mass molecules (MSM) and oxide-modified proteins (OMMs). We found a probable decrease of 1.2 times (p <0.05) in the content of MSM in the tissues of the periodontal and salivary glands in terms of correction compared with animals administered only O. OMB content in soft tissues of periodontal rats, which 28 days was administered A is significantly lower 3.1 times compared to animals administered it in combination with O, and in salivary glands - 1.2 times (p <0.05), respectively. Consequently, the administration of multiprobiotic A to rats, in conditions of hypoacidity, prevents the development of endotoxemia and oxidative stress in the organs of the oral cavity.
Ключові слова: гіпоацидитет
омепразол
пародонт
слинні залози
мультипробіотик
ендотоксемія
окисний стрес
гипоацидитет
омепразол
пародонт
слюнные железы
мультипробиотик
ендотоксемия
окислительный стресс
hypoaciditetis
omeprazole
periodontium
salivary glands
multiprobiotic
endotoxaemia
oxidative stress
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2641
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
FisiologJ_2012_Thesis.pdf59,79 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.