UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2647
Назва: Морфологічна характеристика нирок щурів, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу
Інші назви: Морфологическая характеристика почек крыс, подвергшихся воздействию острого иммобилизационного стресса
Morphological characteristics of the rats' kidneys exposed to acute immobilization stress
Автори: Коптев, Михайло Миколайович
Проніна, Олена Миколаївна
Білаш, Сергій Михайлович
Пирог-Заказнікова, Ангеліна Валеріївна
Ніколенко, Дмитро Євгенійович
Коптев, Михаил Николаевич
Пронина, Елена Николаевна
Билаш, Сергей Михайлович
Пирог-Заказникова, Ангелина Валериевна
Николенко, Дмитрий Евгеньевич
Koptev, M. M.
Pronina, O. M.
Bilash, S. M.
Pyroh-Zakaznikova, A. V.
Nikolenko, D. Ye.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Морфологічна характеристика нирок щурів, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стрессу / М. М. Коптев, О. М. Проніна, С. М. Білаш [та ін.] // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 39–41.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було вивчення структурних змін, що виникають у нирках білих щурів під впливом гострого іммобілізаційного стресу. Дослідження виконано на 20-ти білих щурах-самцях, маса тіла яких становила 240-260 грамів, вік – 8-10 місяців. Дослідну групу склали 10 тварин, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу, змодельованого шляхом фіксації щурів на спині протягом 6 годин. Забій тварин виконувався шляхом декапітації під внутрішньоочеревинним тіопентал-натрієвим наркозом. Гістологічне дослідження препаратів нирок щура показало, що дія іммобілізаційної травми призводить до розвитку значних гемодінамічних розладів, спазмування артеріол та виразного венозного повнокров’я з явищами агрегації еритроцитів та утворенням мікротромбів. У ниркових тільцях щурів дослідної групи виявлено ішемізацію клубочкового апарату з дистрофічними змінами і десквамацією епітелію канальців. Такі патоморфологічні зміни в нирковій тканині піддослідних щурів мо-жуть призводити до порушення транспортної функції канальців із застоєм у них фільтрату сечі; Целью исследования было изучение структурных изменений, возникающих в почках белых крыс под влиянием острого иммобилизаци-онного стресса. Исследование выполнено на 20-ти белых крысах-самцах, масса тела которых со-ставляла 240-260 граммов, возраст – 8-10 месяцев. Опытную группу составили 10 животных, под-вергшихся воздействию острого иммобилизаци-онного стресса, который моделировали путем фиксации крыс на спине в течение 6 часов. Жи-вотных умертвляли путем декапитации под внут-рибрюшинным тиопентал-натриевым наркозом. Гистологическое исследование препаратов почек крысы показало, что действие иммобилизацион-ной травмы приводит к развитию значительных гемодинамических расстройств, спазмированию артериол и выраженному венозному полнокро-вию с явлениями агрегации эритроцитов и обра-зованием микротромбов. В почечных тельцах крыс опытной группы выявлено ишемизацию клубочкового аппарата с дистрофическими изме-нениями и десквамацией эпителия канальцев. Та-кие патоморфологические изменения в почечной ткани подопытных крыс могут приводить к нару-шению транспортной функции канальцев с за-стоем в них фильтрата мочи; The aim of the study was to examine the structural changes occurring in the kidneys of white rats under the influence of acute immobilization stress. The study was carried out on 20 albino rats-males, with the weight of 240-260 grams and age − 8-10 months. Experimental group included 10 ani-mals that were exposed to acute immobilization stress, which was simulated by fixation of rats on the back for 6 hours. The animals were killed by decapi-tation under the intra-abdominal thiopental sodium anesthesia. Histological examinations of the rat kid-neys specimens found that the activity of mobiliza-tion injury caused the development of significant he-modynamic disorders, spasms of arterioles and pro-nounced venous hyperemia with erythrocytes aggre-gation and microthrombus formation. In renal cells of the experimental group of rats the glomerular appa-ratus ischemia with degenerative changes and des-quamation of tubular epithelium was revealed. Such pathological changes in renal tissue of rats can lead to impaired transport tubules function with stagnation of urine filtrate.
Ключові слова: нирки
стрес
щури
почки
стресс
крысы
kidney
stress
rats
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2647
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Morphological_characteristics_of_the_rats'_kidneys.pdf581,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.