Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2846
Назва: Дослідження фізіологічного впливу пептидного комплексу нирок на функціональний стан печінки щурів
Інші назви: Исследование физиологического влияния пептидного комплекса почек на функциональное состояние печени крыс
Study of physiological effect of renal peptide complex on the functional state of rat liver
Автори: Весніна, Людмила Едуардівна
Гординська, Інга Леонідівна
Куценко, Лариса Олександрівна
Гейко, Ольга Олексіївна
Кайдашев, Ігор Петрович
Веснина, Людмила Эдуардовна
Гординская, Инга Леонидовна
Куценко, Лариса Александровна
Гейко, Ольга Алексеевна
Кайдашев, Игорь Петрович
Vesnina, L.
Gordinska, I.
Kutsenko, L.
Heiko, O.
Kaidashev, I.
Ключові слова: пептидний комплекс кiркової речовини нирок
бiлоксинтезуюча функцiя печiнки
вуглеводний обмiн
лiпiдний обмiн
пептидный комплекс коркового вещества почек
белоксинтезирующая функция печени
углеводный обмен
липидный обмен
peptide complex of kidney cortex
protein synthesis function of liver
carbohydrate metabolism
lipid metabolism
Дата публікації: 2011
Видавець: ДЗ "Луганський державний медичний університет"
Бібліографічний опис: Дослідження фізіологічного впливу пептидного комплексу нирок на функціональний стан печінки щурів / Л. Е. Весніна, І. Л. Гординська, Л. О. Куценко [та ін.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 3. – С. 186–193.
Короткий огляд (реферат): У роботi дослiджено фiзiологiчний вплив пептидного комплексу, отриманого з кiркової речовини нирок, на функцiональний стан печiнки щурiв. Пептидний комплекс нирок вводили внутрiшньом’язово в дозах 0,12 мг/кг, 5,94 мг/кг та 12 мг/кг протягом 2 тижнiв та 1, 3 i 6 мiсяцiв. Результати роботи свiдчать, що пептидному комплексу нирок притаманна фiзiологiчна активнiсть стосовно функцiонального стану печiнки, яка є проявом його неспецифiчної дiї на рiвнi цiлiсного органiзму. За фiзiологiчних умов пептидний комплекс нирок незначним чином впливає на показники бiлкового та лiпiдного обмiнiв. Пептидний комплекс нирок сприяє можливому переспрямуванню iнтенсивностi обмiну речовин з бiлкового на вуглеводний, iнтенсифiкацiї глюкозоаланiнового шунта з переважним утворенням глюкози та збiльшенню надходження попередникiв глюкози, зокрема пiровиноградної кислоти до реакцiй глюконеогенезу. Пептидний комплекс нирок стимулює депонування глiкогену в печiнцi незалежно вiд термiну введення та збiльшення споживання пiровиноградної кислоти. Зроблено висновок, що пiдтримка сталого рiвня глюкози пiд дiєю пептидного комплексу нирок вiдбувається переважно не за рахунок мобiлiзацiї глiкогену, а за рахунок глюконеогенезу з попередникiв, зокрема пiрувату; В работе исследовано физиологическое влияние пептидного комплекса, полученного из коркового вещества почек, на функциональное состояние печени крыс. Пептидный комплекс почек вводили внутримышечно в дозах 0,12 мг/кг, 5,94 мг/кг и 12 мг/кг на протяжении 2 недель и 1, 3, 6 месяцев. Результаты работы свидетельствуют о том, что пептидному комплексу почек присуща физиологическая активность относительно функционального состояния печени, которая является проявлением его неспецифического действия на уровне целостного организма. При физиологических условиях пептидный комплекс почек незначительно влияет на показатели белкового и липидного обменов. Пептидный комплекс почек способствует возможному перенаправлению интенсивности обмена веществ с белкового на углеводный, интенсификации глюкозоаланинового шунта с преимущественным образованием глюкозы и увеличению поступления предшественников глюкозы, в частности пировиноградной кислоты к реакциям глюконеогенеза. Пептидный комплекс почек стимулирует депонирование гликогена в печени независимо от термина введения и увеличения употребления пировиноградной кислоты. Сделан вывод, что поддержка постоянного уровня глюкозы под воздействием пептидного комплекса почек происходит преимущественно не за счет мобилизации гликогена, а за счет глюконеогенеза из предшественников, в частности пирувата; The paper focuses upon the physiological effect of the peptide complex derived from cortex of kidney on the functional state of rat liver. Renal peptide complex was injected intramuscularly at doses of 0,12 mg/kg, 5,94 mg/kg and 12 mg/kg during 2 weeks, 1, 3 and 6 months. The obtained results indicate that renal peptide complex is characterized by physiological activity in relation to the functional state of liver, which is a manifestation of its non-specific effect at the level of the whole organism. In physiological conditions, renal peptide complex has little effect upon the rates of protein and lipid metabolism. Renal peptide complex contributes to possible intensity redirection of protein metabolism towards the carbohydrate one, as well as the intensification of the glucose-alanine shunt with predominant formation of glucose and increased revenues of glucose precursors, especially PA to gluconeogenesis reactions. Renal peptide complex stimulates the deposition of glycogen in liver irrespective of the injection period and increase of PA use. It has been concluded that retention of sustainable glucose level under renal peptide complex is not mainly due to mobilization of glycogen, but due to gluconeogenesis precursors, piruvate in particular.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2846
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
doslid.pdf141,93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.