UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3002
Назва: Сучасний підхід до профілактики загострень та лікування хворих на ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом
Інші назви: Современный подход в профилактике обострений и лечении больных ХОЗЛ в сочетании с остеоартритом
Modern approach in prevention and treatment of exacerbated chronic obstructive pulmonary disease and comorbid osteoarthritis
Автори: Хайменова, Галина Сергіївна
Хайменова, Галина Сергеевна
Кhaymenova, G.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Хайменова Г. С. Сучасний підхід до профілактики загострень та лікування хворих на ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом / Г. С.Хайменова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Полтава. – Т. 16, Вип. 2 (54). – С. 192–195.
Короткий огляд (реферат): Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – захворювання, яке характеризується хронічним обмеженням швидкості повітряного потоку, різноманітними патологічними змінами в легенях, істотними позалегеневими проявами і серйозними супутніми захворюваннями, які можуть додатково обтяжувати перебіг ХОЗЛ [1]. Системні прояви знижують якість життя, сприяють ранній інвалідизації і вносять значний вклад в смертність хворих з ХОЗЛ. Одним з найбільш серйозних і соціально значущих системних проявів хронічного обструктивного захворювання легень є захворювання серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. Метою нашої роботи стало підвищити ефективність лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з остеоартритом (ОА) на підставі вивчення клінічного перебігу, оцінки якості життя хворих і обґрунтування фармакологічної корекції. Робота проводилася на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Н.В. Скліфосовського. Дослідження здійснювалося в науково-дослідному інституті генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" (ВДНЗУ "УМСА"). Обстежено 40 хворих із середнім віком 54,4±3,1 років із загостренням ХОЗЛ (клінічна група В-С – GOLD IIIII),в поєднанні з ОА. Серед хворих чоловіків було 28 (70%), жінок - 12 (30%). ОА в фазі нестійкої ремісії верифікували у всіх пацієнтів. Залежно від обраного варіанту лікування пацієнти були розділені на 2 репрезентативні групи - I і II ст. Пацієнти групи І отримували тільки базисну терапію ХОЗЛ відповідно до існуючих протоколів, а групі II до базисної терапії додавали фенспірид гідрохлорид 80 мг 2 рази на добу протягом 12 днів. Повне обстеження хворих проводилося при госпіталізації і через 3 місяці з дня госпіталізації. За результатами дослідження при додаванні до базисної терапії фенспірида у хворих з констеляцією ХОЗЛ і ОА регрес захворювання (зменшення кашлю) спостерігався на 2,9±0,4 днів раніше, задишки на 2,3±0,33 ніж в групі порівняння (р<0,05), поліпшувалась якість життя пацієнтів, збільшувалася толерантність до фізичних навантажень. Об’єм форсованого видоху (ОФВ1) у пацієнтів групи І через 3 місяці став дорівнювати 62,6±4,2%, групи II – 68,1 ±4,9%, Повернення бронхіальної обструкції в обох групах підвищилось: в групі І на 4,2±1,1 %, в групі II - 5,6±1,5%. Додавання до лікування фенспірид гідрохлориду достовірно поліпшило ЯЖ хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ОА за всіма шкалами опитувальника SF-36, що відображають фізичний стан пацієнта. Через 3 місяці спостереження у хворих ІІ групи з поєднаною патологією достовірно зменшилися показники ВАШ, індексу Lequesne і WOMAC. У хворих II групи має місце більш виражена позитивна динаміка зменшення запальної активності, яка підтверджується зниженням вмісту ФНП-α.Термін госпіталізації пацієнтів групи І становив 14,3±0,4 днів, групи ІІ - трохи менше і склав 12,9±0,5 днів. Додаткове застосування фенспірида гідрохлориду в терапії хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ОА, сприяє поліпшенню результату лікування пацієнтів, підвищенню якості життя, зменшенню терміну госпіталізації і пролонгації ремісії, вказує на зменшення вираженості системного запалення; Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – заболевание, характеризующееся хроническим ограничением скорости воздушного потока, различными патологическими изменениями в легких, существенными внелегочными проявлениями и серьезными сопутствующими заболеваниями, которые могут дополнительно отягощать течение ХОЗЛ. Системные проявления снижают качество жизни, способствуют ранней инвалидизации и вносят значительный вклад в смертность больных с ХОЗЛ. Одним из самых серьезных и социально значимых системных проявлений хронического обструктивного заболевания легких являются заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Целью нашей работы стало повысить эффективность лечения больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с остеоартритом (ОА) на основании изучения клинического течения, оценки качества жизни больных и обоснования фармакологической коррекции. Работа проводилась на базе Полтавской областной клинической больницы им. Н.В. Склифосовского. Исследование осуществлялось в научно-исследовательском институте генетических и иммунологических основ развития патологии и фармакогенетики высшего государственного учебного заведения Украины "Украинская медицинская стоматологическая академия" (ВДНЗУ "УМСА"). Обследовано 40 больных со средним возрастом 54,4±3,1 лет с обострением ХОЗЛ (клиническая группа В-С – GOLD II-III), в сочетании с ОА. Среди больных мужчин было 28 (70%), женщин – 12 (30%). ОА в фазе нестойкой ремиссии верифицировано у всех пациентов. В зависимости от выбранного варианта лечения, пациенты были разделены на 2 репрезентативные группы - I и II ст. Пациенты группы и получали только базисную терапию ХОЗЛ в соответствии с существующими протоколами, а группе II к базисной терапии добавляли фенспирид гидрохлорид 80 мг 2 раза в сутки в течение 12 дней. Полное обследование больных проводилось при поступлении и через 3 месяца со дня госпитализации. По результатам исследования при добавлении к базисной терапии фенспирида у больных с констелляей ХОЗЛ и ОА регресс заболевания (уменьшение кашля) наблюдалось на 2,9±0,4 дней раньше, одышки на 2,3±0,33 чем в группе сравнения (р<0,05), улучшалось качество жизни пациентов, увеличивалась толерантность к физическим нагрузкам. Объем форсированного выдоха (ОФВ1) у пациентов группы I через 3 месяца стал равен 62,6±4,2%, группы II – 68,1±4,9%, возвращение бронхиальной обструкции в обеих группах повысилось: в группе и на 4,2±1,1%, в группе II – 5,6±1,5%. Добавление к лечению фенспирид гидрохлорида достоверно улучшило КЖ больных ХОЗЛ в сочетании с ОА по всем шкалам опросника SF-36, отражающие физическое состояние пациента. Через 3 месяца наблюдения у больных II группы с сочетанной патологией достоверно уменьшились показатели ВАШ, индекса Lequesne и WOMAC. У больных II группы имеет место более выраженная положительная динамика уменьшения воспалительной активности, которая подтверждается снижением содержания ФНО-α. Срок госпитализации пациентов группы I составлял 14,3±0,4 дней, группы II - поменьше и составил 12,9±0,5 дней. Дополнительное применение фенспирида гидрохлорида в терапии больных ХОЗЛ в сочетании с ОА способствует улучшению результата лечения пациентов повышению качества жизни, уменьшению срока госпитализации и пролонгации ремиссии, указывает на уменьшение выраженности системного воспаления; Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by chronic limitation of airflow speed, a variety of pathological changes in the lungs, significant extrapulmonary manifestations and severe comorbidities that could further burden the course of COPD [1]. Systemic manifestations of lower quality of life contribute to early disability and make a significant contribution to mortality. One of the most serious and socially significant systemic manifestations of chronic obstructive pulmonary disease is diseases of the cardiovascular system and the musculoskeletal system [2]. The aim of our study was to improve the effectiveness of the therapy for patients with chronic obstructive pulmonary disease and comorbid osteoarthritis (OA) based on the study of the clinical course, assessment of the quality of life of patients and substantiating of proper pharmacological correction. The research was carried out on the basis of the Poltava Regional Clinical Hospital. The study involved 40 patients with a mean age of 54,4±3,1 years who had acute exacerbation of COPD (clinical group B-C – GOLD II-III), and comorbid OA. There were 28 (70%) males and 12 (30%) females. OA was verified in the phase of unstable remission in all patients. Depending on the treatment option, patients were divided into 2 groups. The patients of the group I received only basic therapy of COPD in accordance with existing protocols and the patients of group II received standard treatment and fenspirid hydrochloride in a dose of 80 mg twice a day for 12 days. The patients passed through complex examination on admission to the hospital and in 3 months when being discharged from the hospital. Our study showed when fenspiride was introduced into standard therapy of the patients with COPD and comorbid OA the regression of the condition (cough lessening) was observed in 2,9±0,4 days earlier, dyspnea in 2,3±0,33 days than in the comparison group (p<0.05). We also observed improved quality of patients’ life, increased tolerance to physical activity. Forced expiratory volume (FEV1) of the patients of the group I in 3 months made up 62,6±4,2%, in the group II was 68,1±4,9%. Administration of fenspiride hydrochloride into the therapy significantly improved the life quality of COPD patients with comorbid OA by all scales of the SF-36 questionnaire, reflecting the physical condition of the patient. In 3 months since the beginning of the observation the patients of the group II with the comorbidity demonstrated significant decrease in VAS rates, Lequesne index and WOMAC. The patients of the group II were observed to have more pronounced positive dynamics in reducing inflammatory progression that was confirmed by the reduction of TNF-α. The term of hospital staying for the group I lasted 14,3±0,4 days, for the group II it was slightly shorter, 12,9±0,5 days. Additional application of fenspiride hydrochloride in the treatment of COPD patients with comorbid OA improves the outcomes, quality of life, reduces of the term of hospital staying and prolongs the remission, results in reduction of the severity of systemic inflammation.
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень
остеоартрит
коморбідність
протизапальна терапія
фенспірид гідрохлориду
хроническое обструктивное заболевание легких
остеоартрит
коморбидность
противовоспалительная терапия
фенспирид гидрохлорида
chronic obstructive pulmonary disease
osteoarthritis
comorbidity
anti-inflammatory therapy
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3002
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Suchasnyi_pidkhid_profilaktyky_zahostren_likuvannia_khvorykh_KhOZL_poiednanni_osteoartrytom.pdf350,35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.