UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3053
Назва: Віддалені наслідки алогерніопластики післяопераційних гриж черевної стінки
Інші назви: Отдаленные результаты аллогерниопластики послеоперационных грыж брюшной стенки
Remote results of allohernioplasty postoperative hernias of the abdominal wall
Автори: Шейко, Володимир Дмитрович
Дем'янюк, Дмитро Григорович
Ляховський, Віталій Іванович
Крижановський, Олександр Анатолійович
Сакевич, Петро Петрович
Шейко, Владимир Дмитриевич
Демянюк, Дмитрий Григорьевич
Ляховский, Виталий Иванович
Крыжановский, Александр Анатольевич
Сакевич, Петр Петрович
Sheiko, V.
Liachovskyi, V. I.
Sakevich, P.
Demyanyuk D. H.
Kryzhanovsky, A. A.
Дата публікації: 2009
Видавець: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України
Бібліографічний опис: Віддалені наслідки алогерніопластики післяопераційних гриж черевної стінки / В. Д. Шейко, Д. Г. Дем'янюк, В. І. Ляховський [та ін.] // Хірургія України. – 2009. – № 3 (31). – С. 48–52.
Короткий огляд (реферат): Мета роботи – дослідити віддалені наслідки аллогерніопластики післяопераційних гриж. Матеріали і методи. За період 2004-2007 р. в клініці спостерігали 104 хворих, оперованих з приводу післяопераційної грижі передньої стінки живота. Чоловіків було 49(47,1%), жінок – 55(52,9%). Середній вік оперованих становив 59 років. Результати та обговорення. Грижі з’явилися в середньому через 2-7 років після оперативного втручання. Рецидивні грижі мали місце у 18(17,3%) осіб, защемлені – у 3 госпіталізованих. Дотримувалися класифікації післяопераційний гриж, яка запропонована К.Д. Тоскіним і В.В. Жебровським, доповнювали її класифікацією Chevrel J.P., Path A.M. Грижі серединні малого розміру мали місце у 23(22,1%), серединні середнього розміру у 37(35,6%), серединні обширні – у 30(28,8%), велетенські грижі – у 6(5,8%) госпіталізованих. Грижа бокового відділу живота була у 8(7,7%) чоловік. Множинні грижі рубця були у 83(79,8%) осіб. Невравимою грижа була у 19(18,3%) чоловік. В алгоритм обстеження включали також функціональні обстеження. Призначали УЗД, КТ. Хворих оперували під ендотрахеальним знеболенням. Змушені були у 59 осіб виконати симультанні втручання: роз’єднання злук, резекцію тонкої кишки у 3 оперованих. Для пластики грижових воріт використали синтетичні трансплантати: сітку хірургічну. Віддалені наслідки лікування прослідили у 65 осіб. Почувають себе добре 72,3%, задовільно – 20%, незадовільно – 7,6% осіб. Виконують різноманітну роботу 92,3% оперованих. Рецидив грижі має місце у 3(4,6%) осіб. Висновки. Після перенесеної операції з приводу післяопераційної вентральної грижі, почувають себе добре 72,3%, задовільно 20%, незадовільно 7,6% осіб. Продовжують працювати, ведуть активний спосіб життя 92,3% осіб. Рецидив грижі трапився у 3(4,6%) чоловік ; Цель работы – исследовать отдаленные результаты аллогерниопластики послеоперационных грыж. Материалы и методы. За период 2004-2007 г. в клинике наблюдали 104 больных, оперированных по поводу послеоперационных грыж передней стенки живота. Мужчин было 49(47,1%), женщин – 55(52,9%). Средний возраст оперированных был 59 лет. Результаты и обсуждение. Грыжи появлялись в среднем через 2-7 лет после оперативного вмешательства. Рецидивные грыжи имели место у 18(17,3%) больных, ущемленные – у 3 госпитализированных. Придерживались классификации послеоперационных грыж, которая предложена К.Д.Тоскиным и В.В.Жебровским, дополняли ее классификацией Chevrel J.P., Path A.M. Грыжи срединные малого размера имели место у 23(22,1%), срединные среднего размера у 37(35,6%), срединные обширные – у 30(28,8%), гигантские грыжи – у 6(5,8%) госпитализированных. Грыжа бокового отдела живота была у 8(7,7%) человек. Множественные грыжи рубца были у 83(79,8%) лиц. Невправимой грыжа была у 19(18,3%) человек. В алгоритм обследования включали так же функциональные обследования. Назначали УЗИ, КТ. Больных оперировали под эндотрахеальным обезболиванием. Вынуждены были у 59 лиц выполнить симультанные вмешательства: разъединение спаек, резекцию тонкой кишки у 3 оперированных. Для пластики грыжевых ворот использовали синтетические трансплантаты: сетку хирургическую. Отдаленные результаты лечения проследили у 65 лиц. Чувствуют себя хорошо 72,3%, удовлетворительно – 20%, неудовлетворительно – 7,6% пациентов. Выполняют разнообразную работу 92,3% оперированных. Рецидив грыжи имел место у 3(4,6%) больных. Выводы. После перенесенной операции по поводу послеоперационной вентральной грыжи, чувствуют себя хорошо 72,3%, удовлетворительно 20%, неудовлетворительно 7,6% пациентов. Продолжают работать, ведут активный образ жизни 92,3% человек. Рецидив грыжи возник у 3(4,6%) человек ; The aim – to research the remote results an allohernioplasty of postoperative hernias. Material and methods. For period 2004-2007 years 104 patient observed in clinic, handled on cause of the postoperative hernias of the front wall of the abdomen. The mans was 49(47,1%), woman - 55(52,9%). The average age of handled was 59 years. Results and discussion. The hernias came up for average through 2-7 years after operative intervention. Relapse hernias existed beside 18(17,3%) patients, strangulated - for 3 hospitalized. Kept the categorizations of the postoperative hernias, which is offered by K.D.Toskin and V.V.Zhbrovsky, complemented its categorization Chevrel J.P., Path A.M. The middle hernias of the small size existed beside 23(22,1%), middle average size beside 37(35,6%), middle extensive - beside 30(28,8%), gigantic hernias - beside 6(5,8%) hospitalized. The hernia of the lateral part of the abdomen was beside 8(7,7%) of the person. The plural hernias scar were beside 83(79,8%) of the persons. Nonset hernia was beside 19(18,3%) of the person. In algorithm of the examination included in the same way functional examinations. Fixed the USE, KT. The patients was operated under endotracheal anesthesia. Have to were beside 59 persons to execute simultaneous interference: separation of commissures, resection of the small intestine beside 3 patient. For hernial plastics winch used syntetic transplantats: surgical net. The remote results of the treatment have tracked by 65 persons. Feel good 72,3%, satisfactorily - 20%, unsatisfactorily - 7,6% patients. Execute varied work 92,3% persons. The relapse of the hernia existed by 3(4,6%) patients. Conclusions. After carried operations on cause postoperative ventral hernias, feel good 72,3%, satisfactorily 20%, unsatisfactorily 7,6% patient. Continue to work, lead the active lifestyle 92,3% person. The relapse of the hernia to appeared beside 3(4,6%) of the person.
Ключові слова: післяопераційні грижі
алогерніопластика
віддалені наслідки
послеоперационные грыжи
аллогерниопластика
отдаленные результаты
postoperative hernias
allohernioplasty
remote results
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3053
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Naslidky_plastiky_grig.pdf453,94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.