UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3157
Назва: Відновлення дефектів коронкової частини девітальних зубів у пародонтологічних пацієнтів
Інші назви: Восстановление дефектов коронковой части девитальных зубов у пародонтологических пациентов
Restoration of crwon defects of non-vital teeth in patients with periodontal diseases
Автори: Попович, Іван Юрійович
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Попович, Иван Юрьевич
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Popovych, I.
Petrushanko, T.
Дата публікації: 2015
Видавець: Міністерство охорони здоров’я України, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”
Бібліографічний опис: Попович І. Ю. Відновлення дефектів коронкової частини девітальних зубів у пародонтологічних пацієнтів / І. Ю. Попович, Т. О. Петрушанко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник УМСА. – 2015. – Т. 15, Вип. 1(49). – С. 39‒42.
Короткий огляд (реферат): Поширеність захворювань пародонта у дорослого населення є достатньо високою і продовжує зростати. Лікування даної категорії пацієнтів потребує комплексного поєднаного лікування. В той же час першочерговим завданням лікування пародонтологічних пацієнтів є виконання професійної гігієни та подальшої санації порожнини рота. Наявність у багатьох пацієнтів ускладненого карієсу обумовлює необхідність прийняття рішення стоматологом щодо тактики відновлення зруйнова- ної коронкової частини девітальних зубів. Непряма реставрація зруйнованої коронкової частини зу- ба має ряд недоліків, які можуть привести до виникнення запального процесу в яснах та спровоку- вати загострення захворювань пародонта. Тому на сьогоднішній день більш доцільним є відновлен- ня зруйнованої коронкової частини зуба прямою методикою за допомогою внутрішньоканальних штифтів. В роботі проведена клінічна оцінка якості прямої реставрації зруйнованих коронок деві- тальних зубів з використанням різних видів внутрішньоканальних штифтів та реакції тканин па- родонта в ділянці відновлених зубів. Було сформовано три клінічні групи пацієнтів в залежності від матеріалу внутрішньоканального штифта, який використовувався як основа прямої реставрації. Наведені найближчі та віддалені результати клінічної оцінки реставрації девітальних різців, стану ясен свідчать про доцільність використання склопластикових та скловолоконних штифтів для відновлення коронкової частини девітальних різців, особливо у пацієнтів з захворюваннями пародо- нта. Дані реставраційні конструкції девітальних різців відповідають не тільки естетичним вимо- гам, а й біомеханічним законам, оскільки дозволяють розподілити жувальний тиск на зубощелепний сегмент та забезпечити тривале повноцінне фізіологічне функціонування зубопародонтального комплексу; Распространенность заболеваний пародонта у взрослого населения достаточно высока и продол- жает расти. Лечение данной категории пациентов требует комплексного сочетанного лечения. В то же время первоочередной задачей лечения пародонтологических пациентов является выполнение про- фессиональной гигиены и последующей санации полости рта. Наличие у многих пациентов ослож- ненного кариеса обусловливает необходимость принятия решения стоматологом по тактике восста- новления разрушенной коронковой части девитальных зубов. Непрямая реставрация разрушенной коронковой части зуба имеет ряд недостатков, которые могут привести к возникновению воспали- тельного процесса в десне и спровоцировать обострение заболеваний пародонта. Поэтому на сего- дняшний день более целесообразным является восстановление разрушенной коронковой части зуба прямой методикой с помощью внутриканальных штифтов. В работе проведена клиническая оценка качества прямой реставрации разрушенных коронок девитальных зубов с использованием различных видов внутриканальных штифтов и реакции тканей пародонта в области восстановленных зубов. Бы- ло сформировано три клинические группы пациентов в зависимости от материала из которого сделан внутриканальный штифт, который используется как основа прямой реставрации. Приведенные бли- жайшие и отдаленные результаты клинической оценки реставрации девитальных резцов, состояния десны свидетельствуют о целесообразности использования стеклопластиковых и стекловолоконных штифтов для восстановления коронковой части девитальных резцов, особенно у пациентов с заболе- ваниями пародонта. Данные реставрационные конструкции девитальных резцов отвечают не только эстетическим требованиям, но и биомеханическим законам, поскольку позволяют распределить же- вательное давление на зубочелюстной сегмент и обеспечить длительное полноценное физиологиче- ское функционирование зубопародонтального комплекса; The prevalence of periodontal disease in the adult population is quite high and tends to grow. The treatment of these patients requires a comprehensive combined treatment. At the same time, priority treatment for periodontal patients is the office hygiene procedures and subsequent oral cavity sanation. The presence of complicated caries in many patients necessitates a decision about tactics aimed to restory destroyed crown of non-vital teeth. Indirect restoration of the destroyed crown of the tooth has a number of disadvantages which can cause inflammation in the gums and provoke an aggravation of periodontal disease. Therefore, today more appropriate is to restore destroyed tooth crown by direct techniques using intracanal posts. The work presents the clinical assessment of the quality of direct restoration of destroyed crowns in non-vital teeth performed by different types of intracanal posts and periodontal tissue reactions in the area around teeth restored. The patients were distributed into three clinical groups depending on the material of which intracanal post used as a basis for direct restoration was made. Immediate and remote results of clinical evaluation of restoration of devitalized incisors as well as the condition of gingiva demonstrated the appropriateness of using glass-plastic and fiber-glass posts to restore the crown of the non-vital incisors, especially in patients with periodontal disease. The restored non-vital incisors meet not only the aesthetic requirements, but also biomechanical laws, since they can distribute the chewing pressure on dentition segment and ensure long-term high-grade physiological functioning dento-periodontal complex.
Ключові слова: захворювання пародонта
пряма реставрація
внутрішньоканальні штифти
заболевания пародонта
прямая реставрация
внутриканальные штифты
periodontal disease
direct restoration
intracanal posts
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3157
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Restoration of crwon defects .pdf351,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.