UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3174
Назва: Корекція оксидативного стресу в слинних залозах щурів мультипробіотиками за умов тривалого введення омепразолу
Інші назви: Коррекция оксидативного стресса в слюнных железах крыс мультипробиотиками в условиях длительного введения омепразола
Correction of oxidative stress in salivary glands of rats by multiprobiotics under prolonged administration of omeprazole
Автори: Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каріне Степанівна
Берегова, Тетяна Володимирівна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Непорада, Каринэ Степановна
Береговая, Татьяна Владимировна
Sukhomlyn, A. A.
Neporada, K. S.
Berehova, T. V.
Дата публікації: 2016
Видавець: Національний фармацевтичний університет
Бібліографічний опис: Сухомлин А. А. Корекція оксидативного стресу в слинних залозах щурів мультипробіотиками за умов тривалого введення омепразолу / А. А. Сухомлин, К. С. Непорада, Т. В. Берегова // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції : тези доповідей VII Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю, м. Харків, 5-7 жовтня 2016 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 221.
Короткий огляд (реферат): Відомо, що тривале зниження шлункової секреції призводить до гіпоацидності, гіпергастринемії (Olbe L., 1989) та до розвитку патологічних змін в органах травлення (Берегова Т.В., 2012). Застосування пробіотиків не тільки корегує порушення мікроекології ШКТ, але і позитивно впливає на активність імунної та ендокринної систем. Мультипробіотики «Симбітер» та «Апібакт» мають полікомпонентний склад, містять від 14 до 25 штамів живих фізіологічно цінних мікроорганізмів з різною біологічною активністю. Пробіотична ефективність мікрофлори мультипробіотика «Апібакт» зростає при додаванні екстракту прополісу. Експерименти виконані на 42 білих щурах-самцях, вагою 180-250г. Тваринам щоденно протягом 28 діб вводили омепразолу (Sigma, США) (14 мг/кг маси тіла внутрішньоочеревно), «Симбітер» або «Апібакт» («О.Д. Пролісок», Україна) (0,14 мл/кг маси тіла перорально) окремо та в поєднанні. Розвиток гіпергастринемії веріфікували за вмістом гастрину в плазмі крові щурів (59,0±35,5 пг/мл, порівняно з дослідними тваринами, яким вводили протягом 28 діб омепразол – 170,7±90,7 пг/мл). У гомогенаті слинних залоз визначали вміст окисно-модифікованих білків (ОМБ) (Дубініна Е.Е., 2008) та молекул середньої маси (МСМ) (Габріелян Н.І., 1983), визначали активність каталази (Королюк М.А., 1988), супероксиддисмутази (СОД) (Кайдашев І.П., 2003) та вміст ТБК-реактантів (Стальная И.Д., 1977). За умов тривалого гіпоацидитету в тканинах слинних залоз достовірно підвищувався вміст ОМБ, ТБК-реактантів, МСМ та знизилась активність каталази та СОД, порівняно з контрольними тваринами, що свідчить про розвиток оксидативного стресу. При корекції оксидативного стресу пробіотиками «Симбітер» та «Апібакт» в слинних залозах вміст ОМБ, ТБК-реактантів і МСМ достовірно знизився, а активність каталази та СОД достовірно підвищилась порівняно з тваринами без корекції. Це свідчить про те, що застосування мультипробіотиків призвело до зниження інтенсивності вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації у тканинах слинних залоз за умов тривалого введення омепразолу. Отже, використання мультипробіотиків за умов тривалого гіпоацидитету пригнічує розвиток оксидативного стресу та сприяє підвищенню активності ферментних антиоксидантних систем у тканинах слинних залоз щурів; Известно, что длительное снижение желудочной секреции приводит к гипоацидности, гипергастринемии (Olbe L., 1989) и к развитию патологических изменений в органах пищеварения (Береговая Т.В., 2012). Применение пробиотиков не только корректирует нарушения микроэкологии ЖКТ, но и положительно влияет на активность иммунной и эндокринной систем. Мультипробиотики «Симбитер» и «Апибакт» имеют поликомпонентный состав, содержат от 14 до 25 штаммов живых физиологически ценных микроорганизмов с разной биологической активностью. Пробиотическая эффективность микрофлоры мультипробиотика «Апибакт» возрастает при добавлении экстракта прополиса. Эксперименты выполнены на 42 белых крысах-самцах, весом 180-250г. Животным ежедневно в течение 28 суток вводили омепразол (Sigma, США) (14 мг / кг массы тела внутрибрюшинно), «Симбитер» или «Апибакт» ( «О.Д. Пролисок», Украина) (0,14 мл / кг массы тела внутрь ) отдельно и в сочетании. Развитие гипергастринемии верифицировали по содержанию гастрина в плазме крови крыс (59,0 ± 35,5 пг / мл, по сравнению с опытными животными, которым вводили в течение 28 суток омепразол - 170,7 ± 90,7 пг / мл). В гомогенате слюнных желез определяли содержание окислительно-модифицированных белков (ОМБ) (Дубинина Е.Е., 2008) и молекул средней массы (МСМ) (Габриэлян Н.И., 1983), определяли активность каталазы (Королюк М.А., 1988 ), супероксиддисмутазы (СОД) (Кайдашев И.П., 2003) и содержание ТБК-реактантов (Стальная И.Д., 1977). В условиях длительного гипоацидитета в тканях слюнных желез достоверно повышалось содержание ОМБ, ТБК-реактантов, МСМ и снизилась активность каталазы и СОД, по сравнению с контрольными животными, что свидетельствует о развитии оксидативного стресса. При коррекции оксидативного стресса пробиотиками «Симбитер» и «Апибакт» в слюнных железах содержание ОМБ, ТБК-реактантов и МСМ достоверно снизилось, а активность каталазы и СОД достоверно повысилась по сравнению с животными без коррекции. Это свидетельствует о том, что применение мультипробиотиков привело к снижению интенсивности свободнорадикальных процессов и эндогенной интоксикации в тканях слюнных желез в условиях длительного введения омепразола. Таким образом, использование мультипробиотиков в условиях длительного гипоацидитета подавляет развитие оксидативного стресса и способствует повышению активности ферментных антиоксидантных систем в тканях слюнных желез крыс; It is known that prolonged reduction of gastric secretion leads to hypoacidity, hyperhastrinemia (Olbe L., 1989) and to the development of pathological changes in the digestive organs (Beregova T.V., 2012). The use of probiotics not only corrects the microcology microcosm of the gastrointestinal tract, but also positively affects the activity of the immune and endocrine systems. Multiprobiotics "Symbiter" and "Apibakt" have a polycomponent composition, containing from 14 to 25 strains of physiologically valuable microorganisms living with different biological activity. Probiotic efficiency of the microflora of the multiprobiotic "Apibact" increases with the addition of propolis extract. Experiments were performed on 42 white male rats weighing 180-250 g. Animals were administered omeprazole (Sigma, USA) daily for 28 days (14 mg / kg body weight intraperitoneally), Symbiter or Apibact (O.D. Prolisok, Ukraine) (0.14 ml / kg body weight orally) for 28 days. ) separately and in combination. The development of hyperhastrinemia was verified by the content of gastrin in blood plasma of rats (59.0 ± 35.5 pg / ml, compared with experimental animals administered omeprazole during the 28 days - 170.7 ± 90.7 pg / ml). In the homogenate of the salivary glands, the content of oxide-modified proteins (Dubinina E.E., 2008) and of medium mass molecules (MSM) (Gabrielyan N.I., 1983), determined the activity of catalase were determined (Korolyuk M.A., 1988 ), superoxide dismutase (SOD) (Kaidashev I.P., 2003) and the content of TBA-reactants (Stalna I.D., 1977). Under conditions of prolonged hypoacidity in the tissues of the salivary glands, the content of OMB, TBA-reactants, MSM significantly increased, and the activity of catalase and SOD decreased significantly, as compared to control animals, indicating the development of oxidative stress. In the correction of oxidative stress by probiotics Symbiter and Apibakt in the salivary glands, the content of OMB, TBA-reactants and MSM significantly decreased, and the activity of catalase and SOD significantly increased compared to animals without correction. This suggests that the use of multiprobiotics has led to a decrease in the intensity of free radical processes and endogenous intoxication in the tissues of the salivary glands under long-term administration of omeprazole. Thus, the use of multiprobiotics under conditions of prolonged hypoacidity inhibits the development of oxidative stress and promotes increased activity of enzyme antioxidant systems in the tissues of the salivary glands of rats.
Ключові слова: слинні залози
оксидативний стрес
гіпергастринемія
симбітер ацидофільний
апібакт
слюнные железы
окислительный стресс
гипергастринемия
симбитер ацидофильный
апибакт
salivary glands
oxidative stress
hypergastrinemia
symbiter Acidophilic
apibact
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3174
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
congres_PatFis_2016.pdf92,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.