UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3189
Назва: Морфологічна характеристика динаміки топологічних перетворень зародкових структур зубних зачатків у внутрішньоутробному розвитку людини
Інші назви: Морфологическая характеристика динамики топологических преобразований зародышевых структур зубных зачатков во внутриутробном развитии человека
Morphological characteristic of dynamics of topologic transformations of embryonic structures of dental germs in prenatal development of a human
Автори: Старченко, Іван Іванович
Старченко, Иван Иванович
Starchenko, I. I.
Дата публікації: 2010
Видавець: МОЗ України Харківський національний медичний університет
Бібліографічний опис: Старченко І. І. Морфологічна характеристика динаміки топологічних перетворень зародкових структур зубних зачатків у внутрішньоутробному розвитку людини : автореф. дис. на здобуття наук. ст. д-ра мед. наук : 14.03.01 «Нормальна анатомія» / І. І. Старченко. – Харків, 2010. – 32 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі вивчені перетворення зачатків молочних зубів людини і пов’язаних з ними структурних утворень з 10-го по 30-й тиждень внутрішньо¬утробного розвитку. Отримані нові дані стосовно зміни форми і розмірів альвеолярних дуг, що формуються. Встановлені закономірності у взаємному розташуванні зубних зачатків і динаміці їх зростання. Виявлена пряма кореля¬ція між ступенем морфологічної зрілості зачатків молочних зубів різних груп і термінами їх прорізування. Встановлено, що формування гемомікроциркуля¬торних русел для емалевого органа і зубного сосочка зачатків зубів має різні, територіально рознесені між собою витоки. Доведено, що в емалевому органі зубних зачатків у міру їх зростання, поповнення популяції енамелобластів здійснюється за рахунок розмноження клітинних елементів проміжного шару емалевого органа. Проведені дослідження дозволяють також стверджувати, що емаль, що формується, і клітини, що виробляють її, знаходяться в ізольованому становищі по відношенню до імунної системи плоду завдяки наявності двох морфологіч¬них бар’єрів, один з яких представлений перформативною базальною мембра¬ною, розташованою між емаллю і дентином, що формується, другий утворений пульпою і зовнішнім епітелієм емалевого органа; В работе проведено системное исследование преобразований зачатков молочных зубов человека и связанных с ними структурных образований в течение 20 недель (с 10-й по 30-ю неделю) внутриутробного развития на основании разработанного инновационного метода для многоцелевых морфологических исследований. Установлено, что в процессе эмбиогенеза происходит изменение формы нижней альвеолярной дуги, которая к концу 5-го месяца внутриутробного развития из параболической превращается в эллиптическую. Верхняя альвеолярная дуга на протяжении всего исследуемого периода сохраняет параболическую форму. Применение описанного метода позволило также выявить некоторые закономерности во взаимном расположении зубных зачатков, динамики их роста. Так, на протяжении всего изучаемого периода эмбриогенеза несколько большие размеры имеют зачатки молочных зубов нижней челюсти по сравнению с зачатками соответствующих зубов верхней челюсти. Среди зачатков молочных зубов как нижней, так и верхней челюстей на всём протяжении изучаемого периода наибольшие размеры (максимальную площадь поперечного сечения) зачатки первых моляров и медиальных резцов, самые малые размеры – зачатки клыков. Наибольшие расстояния определяются между зачатками медиальных резцов, а также между зачатком клыка и первого моляра. На протяжении изучаемого нами периода внутриутробного развития наиболее близко к преддверию полости рта располагаются зачатки медиальных резцов и первых моляров (они же занимают и наиболее поверхностное по отношению к ротовой полости положение), наиболее удалённое положение от преддверья полости рта занимают латеральные резцы и клыки. Результаты изучения структурной организации зачатков молочных зубов на протяжении 10–30 недель внутриутробного развития позволяют прийти к выводу, что принципиальные различия в строении таковых различных групп практически отсутствуют. В то же время в изучаемый период эмбриогенеза в структурной организации молочных зубов различных групп выявляются различия, обусловленные степенью зрелости зубных зачатков. При этом прослеживается прямая корреляция между степенью морфологической зрелости зачатков молочных зубов различных групп и сроками их прорезывания. На основании графических реконструкций установлено, что все зачатки молочных зубов получают кровь от общего магистрального сосуда, формиро¬вание же гемомикроциркуляторных русел для эмалевого органа и зубного сосочка имеет разные, территориально разнесенные между собой источники. В эмалевом органе зубных зачатков главными, строго детерминированными в специализации являются клетки коронковой части внутреннего эпителия, пополнение популяции которых осуществляется за счёт размножения клеточ¬ных элементов промежуточного слоя эмалевого органа. Доказано, что внутренний эпителий эмалевого органа и слой преодонто¬бластов коронковой части зубного сосочка находятся разобщенными между собой посредством базальной мембраны, которая является продуктом деятельности клеток коронковой части внутреннего эпителия до их инверсии. Она сохраняется на всем протяжении одонтогенеза в качестве разграничитель¬ного барьера между двумя различными по происхождению процессами – одонтогенезом и энамелогенезом. Данная преформативная мембрана является своеобразной формообразующей матрицей, по которой с одной ее стороны происходит отложение дентина, а с другой, противоположной, – эмали. В то же время она предназначена выполнять барьерную, разграничительную функцию между эмалью и структурами зубного зачатка, относящимися к внутренней среде. Проведенные исследования позволяют также утверждать, что формирую¬щаяся эмаль и вырабатывающие её клетки находятся в изолированном положении по отношению к иммунной системе плода благодаря наличию двух морфологических барьеров, один из которых в виде преформативной базальной мембраны, изолирует органический матрикс первых отложений эмали от подлежащего дентина, а другой барьер предохраняет их от прямого влияния внутренней среды плода. Этот барьер воплощен в структуре эмалевой пульпы и наружного эпителия, который находится в сложной консолидации с обменными кровеносными микрососудами. В работе положено начало новому научному направлению в одонтологии, которое можно назвать одонтоиммунологией, что подразумевает не только отдельно затронутые в нашем исследовании аспекты эмбриогенеза зубов, но и роль местной иммунной системы в этиопатогенезе некоторых стоматологических заболеваний; The transformations of germs of human temporary teeth and related with them structural formations from 10th to 30th weeks of prenatal development have studied in the work. New data concerning the change of a shape and sizes of alveolar arches, which are formed, have been obtained. The regularities of relative dental germs location and dynamics of their growth have been determined. The direct correlation between the stage of morphological maturity of germs of temporary teeth of different groups and the terms of their eruption has been established. It has been estimated, that formation of haemomicrocirculatory channels for enamel organ and dental bulb of dental germs has different sources, which are boarded territorially. It has been proved, that enlargement of enameloblasts population occurs as a result of multiplication of cellular elements of intermediate layer in enamel organ of dental germs in proportion as their growth. Realized investigations allow to state that forming enamel and cells, which produce them, are in isolated position to immune system of fetus due to the presence of two morphological barriers, one of them is represented by preformative basal membrane, located between enamel and forming dentine, and other barrier is formed by a pulp and external epithelium of enamel organ.
Ключові слова: зубні зачатки
емалевий орган
енамелогенез
дентиногенез
одонтогенез
внутрішньоутробний період розвитку
зубные зачатки
эмалевый орган
энамелогенез
дентиногенез
одонтогенез
внутриутробный период развития
dental germs
enamel organ
enamelogenesis
dentinogenesis
odontogenesis
prenatal period of development
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3189
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Star_2010_av_doc.pdf781,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.