UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3203
Назва: Перспективи кредитно-модульної системи в навчанні студентів, магістрантів, аспірантів на кафедрах терапевтичного профілю
Інші назви: Перспективы кредитно-модульной системы в обучении студентов, магистрантов, аспирантов на кафедрах терапевтического профиля
Prospects of credital and modular system in training students, magisters, postgraduate learners at the therapeutic department
Автори: Воробйов, Євген Олексійович
Воробьев, Евгений Алексеевич
Vorobjov, Ye. O.
Кулішов, Сергій Костянтинович
Кулишов, Сергей Константинович
Kulishov, S. K.
Сорокіна, Світлана Іванівна
Сорокина, Светлана Ивановна
Sorokina, S. I.
Третяк, Наталія Григорівна
Третяк, Наталья Григорьевна
Tretjak, N. G.
Шевченко, Тетяна Іванівна
Шевченко, Татьяна Ивановна
Shevchenko, T. I.
Дата публікації: 1-тра-2006
Видавець: Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Бібліографічний опис: Перспективи кредитно-модульної системи в навчанні студентів, магістрантів, аспірантів на кафедрах терапевтичного профілю / Є. О. Воробйов, С. К. Кулішов, C. І. Сорокіна [та ін.] // Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір : матеріали навч.-метод. конф. – 2006. – С. 9–12.
Короткий огляд (реферат): Основною метою навчання є підготовка фахівців до активної і позитивної ролі в суспільстві. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні заняття, участь в клінічних конференціях (доповіді, дискусії), клініко-патологоанатомічних конференціях (рецензування), навчально-дослідні дискусії (групові та кафедральні). В основному, всі навчальні програми включають 60 кредитів, але в окремих випадках припускається можливість збільшення кількості кредитів до 75 за рахунок інтенсифікації навчання. Кредити не можна зводити до суто фізичного відвідування практичних занять та лекцій без відповідної добродійної самостійної роботи студента. Для аспірантів та магістрантів рівень компетентності визначається спроможністю до математичного планування наукового дослідження, засвоєння статистичних методів обробки даних, засвоєння методик обстеження, написання розділів магістерської, дисертаційної роботи, проведення патентно-інформаційного пошуку, підготовка презентації, навчання інноваційній діяльності, підготовки доповідей у мультимедійних формах. Практичне приєднання до Болонського процесу потребує модернізації програми відповідно до європейських вимог ; Основной целью обучения является подготовка специалистов к активной и положительной роли в обществе. Видами учебных занятий согласно учебному плану являются лекции, практические занятия, участие в клинических конференциях (доклады, дискуссии), клинико-патологоанатомических конференциях (рецензирование), учебно-исследовательские дискуссии (групповые и кафедральные). В основном, все учебные программы включают 60 кредитов, но в отдельных случаях допускается возможность увеличения количества кредитов до 75 за счет интенсификации обучения. Кредиты нельзя сводить к сугубо физическому присутствию на практических занятиях и лекциях без соответствующей благотворительной самостоятельной работы студента. Для аспирантов и магистрантов уровень компетентности определяется способностью к математическому планированию научного исследования, освоению статистических методов обработки данных, освоению методик обследования, написание разделов магистерской, диссертационной работы, проведение патентно-информационного поиска, подготовки документации, обучение инновационной деятельности, подготовки докладов в мультимедийных формах. Практическое присоединение к Болонскому процессу нуждается в модернизации программы в соответствии с европейскими требованиями ; The main aim of education ispreparation of learnes for an active and positive role in a society. The types of learning activities are: lectures, practical studies, participation in clinical conferences (reports, discussions), clinical and pathologoanatomical conferences (reviewing), study-research discussions (group and cathedral). Basically, all study programs acquire 60 credits, but in exeptional cases it could contein more credits up to 75 by high study. Credits cannot be reduced to especially physical attendance of practical employment (occupations) and lectures without propriate diligent work of the students themselves. For magisters and post-graduate learners, the level of competence is determined by ability to mathematical planning scientific research, to using of statistical methods, techniques of research, writing of magister’s or dissertational work, conducting patents and other information, training of innovational activity, reporting in multimedia forms. Practical connection to Bologna process requires modernization of the programs according to the all European requirements.
Ключові слова: кредити
кредиты
credits
модулі
модули
modular system
внутрішня медицина
внутренняя медицина
internal medicine
Болонський процес
Болонский процесс
Bologna process
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3203
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
persp_kredyt_modoln_syst.pdf321,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.