UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3257
Назва: Вплив мультипробіотика на розвиток вільно-радикальних процесів у слинних залозах за умов глутамат-індукованого ожиріння
Інші назви: Влияние мультипробиотика на развитие свободно-радикальных процессов в слюнных железах в условиях глутамат-индуцированного ожирения
Influence of multiprobiotics on the development of free radical processes in the salivary glands under conditions of glutamate-induced obesity
Автори: Непорада, Каріне Степанівна
Гордієнко, Людмила Петрівна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каринэ Степановна
Гордиенко, Людмила Петровна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Neporada, K. S.
Hordiienko, L. P.
Sukhomlyn, A. A.
Дата публікації: 2017
Видавець: Харківська медична академія післядипломної освіти
Бібліографічний опис: Непорада К. С. Вплив мультипробіотика на розвиток вільно-радикальних процесів у слинних залозах за умов глутамат-індукованого ожиріння / К. С. Непорада, Л. П. Гордієнко, А. А. Сухомлин // Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Харків, 5-6 жовтня 2017 р.). – Харків : Фенікс, 2017. – С. 104–107.
Короткий огляд (реферат): Ожиріння є глобальною проблемою сучасного суспільства, набуває розмірів пандемії та характеризується різними негативними тенденціями медичного, демографічного та економічного характеру. Останні дослідження доводять, що ожиріння впливає на стан слинних залоз, викликаючи розвиток гіпосалівації. У даний час залишається не до кінця вивченим питання патогенезу даних змін. Відомо, що розвиток ожиріння супроводжується формуванням оксидативного стресу. В останні роки інтенсивно досліджується роль пробіотиків у редукції оксидативного стресу. Метою дослідження було обгрунтування експериментальної корекції патологічних змін у тканинах слинних залоз за умов глутамат-індукованого ожиріння мультипробіотиком «Симбітер ацидофільний». Експерименти виконані на 29 щурах обох статей. Для моделювання глутамат-індукованого ожиріння на початку експерименту новонароджені щури були розділені на три репрезентативні групи: 1 – контроль; 2 – експериментальна група з глутамат-індукованим ожирінням, 3 – експериментальна група з глутамат-індукованим ожирінням, яким вводили пробіотик «Симбітер ацидофільний». Новонародженим щурам групи 1 вводили фізіологічний розчин об`ємом 8 мкл/г підшкірно на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й та 10-й день після народження. Ожиріння моделювали шляхом введення новонародженим щурам груп 2 і 3 глутамату натрія розведеного у фізіологічному розчині в дозі 4 мг/г ваги тіла в об`ємі 8 мкл підшкірно на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й та 10-й день після народження. Тварини утримувались у стандартних умовах віварію з ad libitum доступом до води та корму. Введення пробіотика «Симбітер ацидофільний» концентрований у дозі 140 мг/кг (1,4*1010 КУО/кг) ваги тіла в об`ємі 200 мкл фізіологічного розчину було розпочато тваринам у віці 1 місяця і тривало протягом 3 місяців в режимі чергування 2-тижневого курсу введення з 2-тижневим курсом перерви. Мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований є живою біомасою 14 штамів біфідобактерій, лактобацил, лактококів та пропіоновокислих бактерій. У його складі концентрація живих клітин не менше: біфідобактерії – 1,0•1012, лактобацили – 1,0•1013, пропіоновокислі – 1,0•1013, лактококи – 1,0•1013. Через 4 місяці у піддослідних тварин визначали індекс маси тіла. У тканинах піднижньощелепних слинних залоз щурів визначали вміст реактантів тіобарбітурової кислоти (ТБК-реактантів) та вміст окисно-модифікованих протеїнів (ОМП). Встановлено, що введення новонародженим щурам глутамату натрію призводить до розвитку ожиріння у 4-х місячному віці, про що свідчило вірогідне збільшення в них індексу маси тіла порівняно з контролем. У групі щурів, що отримували мультипробіотик «Симбітер ацидофільний», індекс маси тіла не відрізнявся від значень контрольних щурів. За умов глутамат-індукованого ожиріння у піднижньощелепних слинних залозах щурів достовірно підвищувався ТБК-реактантів порівняно з контролем, що свідчить про активацію процесів перекисного окиснення ліпідів. Введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» на тлі ожиріння вірогідно зменшувало вміст ТБК-реактантів порівняно з групою тварин, яким моделювали ожиріння без корекції. За цих умов, у тканинах піднижньощелепних слинних залоз дослідних щурів достовірно підвищувався вміст ОМП порівняно з контролем, що є найбільш раннім маркером оксидативного стресу. Введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» на тлі ожиріння вірогідно зменшувало вміст ОМП порівняно з групою тварин, яким моделювали ожиріння без корекції. Отже, за умов моделювання глутамат-індукованого ожиріння у тканинах піднижньощелепних слинних залоз щурів виникає активація вільнорадикальних процесів. Експериментальна корекція глутамат-індукованого ожиріння із застосуванням мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» зменшує процеси вільно-радикального окиснення у слинних залоз щурів. Отримані результати свідчать про ефективність пробіотикотерапії для попередження розвитку патологічних змін у слинних залозах за умов ожиріння; Ожирение является глобальной проблемой современного общества, приобретает размер пандемии и характеризуется различными негативными тенденциями медицинского, демографического и экономического характера. Последние исследования доказывают, что ожирение влияет на состояние слюнных желез, вызывая развитие гипосаливации. В настоящее время остается не до конца изученным вопрос патогенеза данных изменений. Известно, что развитие ожирения сопровождается формированием оксидативного стресса. В последние годы интенсивно исследуется роль пробиотиков в редукции оксидативного стресса. Целью исследования было обоснование экспериментальной коррекции патологических изменений в тканях слюнных желез в условиях глутамат-индуцированного ожирения мультипробиотиком «Симбитер ацидофильный». Эксперименты выполнены на 29 крысах обоего пола. Для моделирования глутамат-индуцированного ожирения в начале эксперимента новорожденные крысы были разделены на три репрезентативные группы: 1 - контроль; 2 - экспериментальная группа с глутамат-индуцированным ожирением, 3 - экспериментальная группа с глутамат-индуцированным ожирением, которым вводили пробиотик «Симбитер ацидофильный». Новорожденным крысам группы 1 вводили физиологический раствор объемом 8 мкл / ч подкожно на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и 10-й день после рождения. Ожирение моделировали путем введения новорожденным крысам групп 2 и 3 глутамата натрия разведенного в физиологическом растворе в дозе 4 мг / кг веса тела в объеме 8 мл подкожно на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и 10- й день после рождения. Животные содержались в стандартных условиях вивария с ad libitum доступом к воде и корму. Введение пробиотика «Симбитер ацидофильный» концентрированный в дозе 140 мг / кг (1,4 * 1010 КОЕ / кг) веса тела в объеме 200 мкл физиологического раствора было начато животным в возрасте 1 месяца и продолжалось в течение 3 месяцев в режиме дежурства 2 недельного курса введения с 2-недельным курсом перерыва. Мультипробиотик «Симбитер ацидофильный» концентрированный является живой биомассой 14 штаммов бифидобактерий, лактобацилл, лактококков и пропионовокислых бактерий. В его составе концентрация живых клеток не менее: бифидобактерии - 1,0 • 1012, лактобациллы - 1,0 • 1013, пропионовокислые - 1,0 • 1013, лактококки - 1,0 • 1013. Через 4 месяца у подопытных животных определяли индекс массы тела. В тканях поднижнечелюстных слюнных желез крыс определяли содержание реактантов тиобарбитуровой кислоты (ТБК-реактантов) и содержание окислительно-модифицированных белков (ОМП). Установлено, что введение новорожденным крысам глутамата натрия приводит к развитию ожирения в 4-х месячном возрасте, о чем свидетельствовало достоверное увеличение у них индекса массы тела по сравнению с контролем. В группе крыс, получавших мультипробиотик «Симбитер ацидофильный», индекс массы тела не отличался от значений контрольных крыс. В условиях глутамат-индуцированного ожирения в поднижнечелюстных слюнных железах крыс достоверно повышались ТБК-реактанты по сравнению с контролем, что свидетельствует об активации процессов перекисного окисления липидов. Введение мультипробиотика «Симбитер ацидофильный» на фоне ожирения достоверно уменьшало содержание ТБК-реактантов по сравнению с группой животных, которым моделировали ожирение без коррекции. В этих условиях в тканях поднижнечелюстных слюнных желез опытных крыс достоверно повышалось содержание ОМП по сравнению с контролем, что является наиболее ранним маркером оксидативного стресса. Введение мультипробиотика «Симбитер ацидофильный» на фоне ожирения достоверно уменьшало содержание ОМП по сравнению с группой животных, которым моделировали ожирение без коррекции. Итак, в условиях моделирования глутамат-индуцированного ожирения в тканях поднижнечелюстных слюнных желез крыс возникает активация свободнорадикальных процессов. Экспериментальная коррекция глутамат-индуцированного ожирения с применением мультипробиотика «Симбитер ацидофильный» уменьшает процессы свободно-радикального окисления в слюнных железах крыс. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности пробиотикотерапии для предупреждения развития патологических изменений в слюнных железах в условиях ожирения; Obesity is a global problem of a modern society, becomes pandemic and is characterized by various negative trends of medical, demographic and economic character. Recent studies show that obesity affects the condition of the salivary glands, causing the development of hyposalamy. At present, the pathogenesis of these changes remains unexplainably studied. It is known that the development of obesity is accompanied by the formation of oxidative stress. In recent years, the role of probiotics in the reduction of oxidative stress has been intensively studied. The purpose of the study was to substantiate the experimental correction of pathological changes in the tissues of the salivary glands in the conditions of glutamate-induced obesity by the multiprobiotic "Symbiter acidophilus". Experiments were performed on 29 rats of both sexes. To simulate glutamate-induced obesity at the beginning of the experiment, newborn rats were divided into three representative groups: 1 - control; 2 is an experimental group with glutamate-induced obesity, and 3 is an experimental group of glutamate-induced obesity, which was introduced by the probiotic "Symbiter acidophilus". Newborn rats of group 1 were injected with a volume of 8 μl / g subcutaneously at the 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th day after birth. Obesity was simulated by introducing newborn rats of groups 2 and 3 of sodium glutamate diluted in physiological saline at a dose of 4 mg / g body weight in a volume of 8 μl subcutaneously at the 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th the day after birth Animals were kept under the standard vivarium conditions with ad libitum access to water and feed. Introduction of probiotic "Symbiter acidophilus" concentrated at a dose of 140 mg / kg (1.4 * 1010 CFU / kg) body weight in the volume of 200 μl of physiological solution was started in animals at the age of 1 month and continued for 3 months in alternation 2- weekly introduction course with a 2-week break period. The multiprobiotic "Symbiter acidophilus" is a living biomass of 14 strains of bifidobacteria, lactobacillus, lactococcus and propionic acid bacteria. In its composition, the concentration of living cells is not less than: bifidobacteria - 1,0 • 1012, lactobacilli - 1,0 • 1013, propionic acid - 1,0 • 1013, lactococci - 1,0 • 1013. After 4 months, the test animals determined the body mass index. The tissues of the submandibular salivary glands of the rats determined the content of thiobarbituric acid reagents (TBA-reactants) and the content of oxide-modified proteins (OMP). It was found that the introduction of sodium glutamate into newborn rats leads to the development of obesity at 4 months of age, as evidenced by the probable increase in the body weight index compared with control. In the group of rats receiving the Symbiter acidophilus multiprobiotic, the body mass index did not differ from the values of control rats. Under conditions of glutamate-induced obesity in submandibular salivary glands of rats, TBA-reactants were significantly increased compared to controls, which indicates the activation of lipid peroxidation processes. The introduction of Symbidter acidophilus on the background of obesity was likely to reduce the content of TBA-reactants compared to a group of animals that modeled obesity without correction. Under these conditions, the tissues of the submandibular salivary glands of the experimental rats significantly increased the content of OMP compared with the control, which is the earliest marker of oxidative stress. The introduction of the Symbitter Acidophilus on the background of obesity was likely to reduce the content of OMP compared to a group of animals that modeled adiposity without correction. Consequently, under the conditions of modeling of glutamate-induced obesity in the tissues of the submandibular salivary glands of rats activation of free radical processes occurs. Experimental correction of glutamate-induced obesity with the use of multiprobiotic "Symbiter acidophilus" reduces the processes of free radical oxidation in the salivary glands of rats. The obtained results testify to the effectiveness of probiotic therapy to prevent the development of pathological changes in the salivary glands in obese conditions.
Ключові слова: мультипробіотик
ожиріння
глутамат натрію
cлинні залози
оксидативний стрес
мультипробиотик
ожирение
глутамат натрия
cлюнные железы
окислительный стресс
multiprobiotic
obesity
monosodium glutamate
salivary glands
oxidative stress
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3257
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
conf_HMAPO_2017H-1.pdf113,03 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.