UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3259
Назва: Вплив мультипробіотика на розвиток оксидативного стресу в ротовій рідині хворих з хронічним генералізованим пародонтитом І-ІІ ступенів тяжкості
Інші назви: Влияние мультипробиотика на развитие оксидативного стресса в ротовой жидкости больных с хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести
Influence of multiprobiotics on the development of oxidative stress in the oral fluid of patients with chronic generalized periodontitis of the I-II degrees of severity
Автори: Микитенко, Андрій Олегович
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каріне Степанівна
Микитенко, Андрей Олегович
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Непорада, Каринэ Степановна
Mykytenko, A. O.
Sukhomlyn, A. A.
Neporada, K. S.
Дата публікації: 2017
Видавець: Харківська медична академія післядипломної освіти
Бібліографічний опис: Микитенко А. О. Вплив мультипробіотика на розвиток оксидативного стресу в ротовій рідині хворих з хронічним генералізованим пародонтитом І-ІІ ступенів тяжкості / А. О. Микитенко, А. А. Сухомлин, К. С. Непорада // Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Харків, 5–6 жовтня 2017 р.). – Харків : Фенікс, 2017. – С. 99–100.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було вивчити клінічну ефективність мультипробіотика «Симбітер форте омега» для лікування хронічного генералізованого пародонтиту I та II ступенів. Для вирішення поставлених завдань проводили комплексне клінічне дослідження і лікування 56 хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів тяжкості з хронічним перебігом: 1) група практично здорових пацієнтів (n=20); 2) хворі з генералізованим пародонтитом І-ІІ ступенів тяжкості, які протягом 20 діб застосовували місцево за допомогою дентоальвеолярних кап на ніч мультипробіотик «Симбітер форте омега» (n=36). Нестимульовану ротову рідину збирали до та після лікування та визначали в ній вміст малонового діальдегіду, активність каталази та супероксиддисмутази. У ротовій рідині хворих на хронічний генералізований пародонтит вірогідно знижується активність каталази (2,46 разу) і супероксиддисмутази (1,58 разу) до лікування в порівнянні з контролем. Після лікування хворих з хронічним генералізованим пародонтитом активність каталази вірогідно зростає в 2,23 рази, активність супероксиддисмутази – у 1,5 рази і майже досягає рівня активності в порівнянні з контрольною групою пацієнтів. Ще одним підтвердженням інтенсифікації вільнорадикального окиснення в ротовій рідині всіх хворих на хронічний генералізований пародонтит є вірогідне підвищення вмісту ТБК-реактантів в 1,77 разу у порівнянні з контролем. Використання мультипробіотика «Симбітер форте омега» у хворих на хронічний генералізований пародонтит сприяє вірогідному зниженню в ротовій рідині вмісту ТБК-реактантів у порівнянні з цим показником до лікування (1,6 рази). Використання мультипробіотика «Симбітер форте омега» у хворих на хронічний генералізований пародонтит І-ІІ ступенів тяжкості сприяє відновленню окисно-антиоксидантної рівноваги ротової рідини, про що свідчить вірогідне зниження вмісту ТБК-реактантів на тлі зростання активності каталази та СОД у порівнянні з цими показниками до лікування; Целью исследования было изучить клиническую эффективность мультипробиотика «Симбитер форте омега» для лечения хронического генерализованного пародонтита I и II степеней. Для решения поставленных задач проводили комплексное клиническое исследование и лечение 56 больных генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести с хроническим течением: 1) группа практически здоровых пациентов (n = 20); 2) больные с генерализованным пародонтитом I-II степеней тяжести, которые в течение 20 суток применяли местно с помощью дентоальвеолярних кап на ночь мультипробиотик «Симбитер форте омега» (n = 36). Нестимулированную ротовую жидкость собирали до и после лечения и определяли в ней содержание малонового диальдегида, активность каталазы и супероксиддисмутазы. В ротовой жидкости больных хроническим генерализованным пародонтитом достоверно снижается активность каталазы (2,46 раза) и супероксиддисмутазы (1,58 раза) до лечения по сравнению с контролем. После лечения больных с хроническим генерализованным пародонтитом активность каталазы достоверно возрастает в 2,23 раза, активность супероксиддисмутазы - в 1,5 раза и почти достигает уровня активности по сравнению с контрольной группой пациентов. Еще одним подтверждением интенсификации свободнорадикального окисления в ротовой жидкости всех больных хроническим генерализованным пародонтитом является достоверное повышение содержания ТБК-реактантов в 1,77 раза по сравнению с контролем. Использование мультипробиотика «Симбитер форте омега» у больных хроническим генерализованным пародонтитом способствует достоверному снижению в ротовой жидкости содержания ТБК-реактантов по сравнению с этим показателем до лечения (1,6 раза). Использование мультипробиотика «Симбитер форте омега» у больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степеней тяжести способствует восстановлению окислительно-антиоксидантного равновесия ротовой жидкости, о чем свидетельствует достоверное снижение содержания ТБК-реактантов на фоне роста активности каталазы и СОД по сравнению с этими показателями до лечения; The aim of the study was to investigate the clinical efficacy of the multiprobiotic "Symbiter forte omega" for the treatment of chronic generalized periodontitis of degrees I and II. For the solution of the tasks the complex clinical study and treatment of 56 patients with generalized periodontitis of I-II degrees of severity with a chronic course were performed: 1) a group of practically healthy patients (n = 20); 2) patients with generalized periodontitis of I-II degrees of severity, which for 20 days were used locally with dentoalveolar drops at night, the multiprobiotic "Symbiter forte omega" (n = 36). Unstimulated oral fluid was collected before and after treatment, and determined in it the content of malondialdehyde, the activity of catalase and superoxide dismutase. In the oral liquid of patients with chronic generalized periodontitis the activity of catalase (2.46 times) and superoxide dismutase (1.58 times) is significantly reduced before treatment compared to control. After treatment of patients with chronic generalized periodontitis, the activity of catalase increases significantly in 2.23 times, the activity of superoxide dismutase is 1.5 times and almost reaches the level of activity compared with the control group of patients. Another confirmation of the intensification of free radical oxidation in the oral liquid of all patients with chronic generalized periodontitis is a probable increase in the content of TBA-reactants in 1.77 times compared to control. The use of the multiprobiotic "Symbiter forte omega" in patients with chronic generalized periodontitis contributes to a probable reduction in the oral liquid content of TBA-reactants compared to this indicator before treatment (1.6 times). The use of the multiprobiotic "Symbiter forte omega" in patients with chronic generalized periodontitis of the I-II degrees of severity contributes to the restoration of the oxidative-antioxidant balance of the oral fluid, as evidenced by the probable decrease in the content of TBA-reactants against the backdrop of increased activity of catalase and SOD compared with those before treatment.
Ключові слова: оксидативний стрес
ротова рідина
симбітер форте омега
хронічний генералізований пародонтит
окислительный стресс
ротовая жидкость
симбитер форте омега
хронический генерализованый пародонтит
oxidative stress
oral liquid
symbiter forte оmega
chronic generalized periodontitis
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3259
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
conf_HMAPO_2017M.pdf94,64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.