UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3372
Назва: Клініко - патогенетичні особливості атеросклеротичних уражень серцево - судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та шляхи їх корекції
Інші назви: Клинико-патогенетические особенности атеросклеротических поражений сердечно - сосудистой системы у больных с ревматоидным артритом в зависимости от наличии метаболического синдрома и пути их коррекции
Clinical-pathogenetic features of atherosclerotic defeats heart and vascular system of the patients with a rheumatoid artritis depending on the presence of metabolic syndrome and ways of their correction
Автори: Іваницький, Ігор Валерійович
Иваницкий, Игорь Валериевич
Ivanickiy, I.
Дата публікації: 2010
Видавець: Луганський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Іваницький І. В. Клініко-патогенетичні особливості атеросклеротичних уражень серцево-судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / І. В. Іваницький. – Луганськ, 2010. – 29 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертації узагальнено дані комплексного клініко -лабораторно - інструментального обстеження 122 пацієнтів на ревматоїдний артрит (РА), з них 37 з РА та метаболічним синдромом (МС); 44 пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) та 27 здорових. Показано, що в патогенетичному плані для атеросклеротичного ураження судин у хворих з РА при наявності МС характерні дисліпідемія, інсулінорезистентність, підвищення активності системного запалення, рівня лептину та адипонектину, процесів пероксидації ліпідів на тлі зниження антиоксидантного захисту, збільшення товщини інтими - медії, ексцентричне ремоделювання міокарду лівого шлуночка, зниження якості життя хворих. Патогенетично обґрунтовано доцільність використання аторвастатину у якості як антиатеросклеротичного, так і протизапального препарату у пацієнтів з РА та піоглітазону при наявності у пацієнтів з РА ознак МС, виходячи з їх позитивного впливу на динаміку клініко-інструментальних та біохімічних показників; Диссертационная работа посвящена изучению клинико -патогенетических особенностей развития и течения атеросклеротических поражений у пациентов с ревматоидным артритом (РА) в зависимости от наличия метаболического синдрома (МС). На основании данных клинико - лабораторно -инструментального обследования 122 пациентов с РА, у 37 из которых выявлен МС, и сравнения их показателей с данными обследования 44 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), взятых в качестве группы сравнения и 27 здоровых установлено, что у пациентов с РА отмечается повышенная инсулинорезистентность (ИР), которая взаимосвязана с выраженностью системного воспаления. В то же время, на уровень ИР у пациентов с РА вне зависимости от наличия МС оказывают действие адипоцитокины (лептин и адипонектин). Рост уровня лептина ассоциировался с повышением активности РА, высоким уровнем системного воспаления, ИР и снижением качества жизни пациентов. В то же время, повышение уровня адипонектина ассоциировалось со снижением как активности течения заболевания, так и ИР и повышением качества жизни пациентов. Высокий уровень ИР был непосредственно связан с развитием клинических и лабораторно-инструментальных проявлений атеросклеротических (АС) поражений. У пациентов с РА и МС отмечался более высокий уровень процессов перекисного окисления липидов, низкая степень антиоксидантной защиты, нарушение функции эндотелия, более высокие показатели толщины интимы – медии общих сонных артерий. В то же время, отмечалась взаимосвязь перечисленных показателей как с уровнем системного воспаления, так и ИР. При исследовании влияния базисной терапии, проводимой метотрексатом или лефлуномидом было выявлено снижение показателей системного воспаления (на 32,1% по шкале DAS 28 при лечении метотрексатом; 28,79% - при лечении лефлуномидом), показателей перекисного окисления липидов (снижение малонового диальдегида на 23,4% при лечении метотрексатом; на 29,5% - лечении лефлуномидом, уменьшению толщины интимы –медии общих сонных артерий (на 7,35% при лечении метотрексатом; на 11,6% - лефлуномидом). Базисная терапия препятствовала прогрессированию гипертрофии левого желудочка и повышению уровня артериального давления, снижала индекс массы миокарда левого желудочка (на 3,46% при лечении метотрексатом; на 5,68% - лефлуномидом), при этом не влияла на уровень инсулинорезистентности, дислипидемию и уровень эндотелиальной дисфункции. Назначение больным с РА аторвастатина способствовало коррекции нарушений липидного обмена (уменьшение коэффициента атерогенности на 31,8%, триглицеридов на 10,8%, общего холестерина на 11,43%, холестерина липопротеидов низкой плотности на 17,9%, повышению уровня холестерина высокой плотности на 17,4%), понижению уровня системного воспалительного процесса на 8% по шкале DAS 28, на 24,75% по уровню СРБ и 22,15% СОЭ (с учётом эффекта базисной терапии), снижению уровня инсулинорезистентности на 15,38%, уменьшению толщины интимы – медии общих сонных артерий на 14,81%), уменьшению проявлений эндотелиальной дисфункции (увеличение эндотелийзависимой вазодилятации на 45,9%, эндотелийнезависимой вазодилятации на 50%), улучшению качества жизни пациентов на 29% по психологическому компоненту шкалы SF36, на 26% по физическому компоненту шкалы SF36, на 27,5% по шкале HAQ. Лечение больных с ревматоидным артритом и метаболическим синдромом активатором рецепторов PPARγ пиоглитазоном способствовало достоверному улучшению показателей липидного профиля (уменьшению коэффициента атерогенности в 3,52 раза, триглицеридов на 46%, холестерина липопротеидов низкой плотности на 18,9%, повышению холестерина липопротеидов высокой плотности в 2,59 раза), снижению уровня активности системного воспалительного процесса на 10,4% по данным индекса DAS 28; 16,65% - по уровню СРБ и 44,54% по уровню СОЭ (с учётом эффекта базисной терапии), снижению уровня инсулинорезистентности на 31,17%, уменьшению толщины интимы – медии общих сонных артерий на 20,87%, уменьшению проявлений эндотелиальной дисфункции (увеличение эндотелийзависимой вазодилятации на 51,9%, эндотелийнезависимой вазодилятации на 55,4%), улучшению качества жизни пациентов на 51,6% по психологическому компоненту шкалы SF36, на 14,4% по физическому компоненту шкалы SF36, на 33,3% по шкале HAQ. Таким образом, целесообразным является проведение углублённого обследования больных с РА с целью выявления признаков АС поражения сосудов и МС, и патогенетически обоснованным назначение аторвастатина больным РА с наличием дислипидемий и пиоглитазона больным РА с МС; Complex generalized - laboratory - instrumental investigations of 122 patients with rheumatoid arthritis (RA), 37 patients from them with RA and metabolic syndrome (МS); 44 patients with coronary artery disease and 27 healthy is presents in dissertation. It is shown that for the atherosclerotic defeat of vessels for patients with RA and presence of MS nosotropically is characteristic dyslipidemia, insulinoresistention, increase of activity of system inflammation, level of leptin and adiponektin, processes of lipids peroxydation with the decline of antioxidant defence, increase of thickness of intima-media, eccentric remodeliring of myocardium of the left ventricle, decline of patient’s life quality. Expediency of the use of atorvastatin is nosotropic reasonable as antiatherosclerotic and antiinflammatory drugs for patients with RA and pioglitason with presence of MS at patients with RA, owing to their positive influence on the dynamics of clinic, instrumental, biochemical indexes.
Ключові слова: ревматоїдний артрит
метаболічний синдром
атеросклероз
інсулінорезистентність
лептин
адипонектин
базисна терапія
аторвастатин
піоглітазон
ревматоидный артрит
метаболический синдром
атеросклероз
инсулинорезистентность
лептин
адипонектин
базисная терапия
аторвастатин
пиоглитазон
rheumatoid artritis
metabolic syndrome
atherosclerosis
insulin resistance
leptin
adiponektin
disease-modifying antirheumatic drugs
atorvastatin
pioglitazon
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3372
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
АвторефератиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.