Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3446
Назва: Ефективність лікування пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і остеоартритом
Інші назви: Effectiveness of treatment of chronic obstructive pulmonary disease and osteoarthritis
Эффективность лечения пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и остеоартритом
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Потяженко, Максим Макарович
Хайменова, Галина Сергіївна
Люлька, Надія Олександрівна
Соколюк, Ніна Людвігівна
Дубровінська, Тетяна Володимирівна
Zhdan, V.
Potyazhenko, M.
Khaymenova, G.
Lyulka, N.
Sokolyuk, N.
Dubrovinska, T.
Ждан, Вячеслав Николаевич
Потяженко, Максим Макарович
Хайменова, Галина Сергеевна
Люлька, Надежда Александровна
Соколюк, Нина Людвиговна
Дубровинская, Татьяна Владимировна
Дата публікації: 2017
Видавець: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Бібліографічний опис: Ефективність лікування пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і остеоартритом / В. М. Ждан, М. М. Потяженко, Г. С. Хайменова [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 3. – С. 18–20.
Короткий огляд (реферат): Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – хвороба ХХ І століття. Від ХОЗЛ страждає 210 млн людей в усьому світі, щорічно помирає від цієї хвороби 3 млн хворих. Під впливом різних факторів (куріння, гази, пари хімічних сполук, продукти згоряння палива) розвивається запальний процес у тканинах легень, який на тлі морфологічних змін в них забезпечує розвиток системних запальних проявів. Системне запалення розглядають як складову патогенезу ХОЗЛ, що забезпечує розвиток і прогресування численних ускладнень захворювання. Серед великої кількості ускладнень та системних ефектів ХОЗЛ досить часто виділяють розвиток остеопорозу як основи остеоартриту (ОА). Мета дослідження – вивчити ефективність використання фенспіриду гідрохлориду при спільному перебігу ХОЗЛ й ОА. Матеріали і методи. Обстеження пацієнтів проводили на базі пульмонологічного та ревматологічного відділень Полтавської обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського. Дослідження виконували на базі Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”. Проводили оцінку клінічних показників, функції зовнішнього дихання (ФЗД) за допомогою спірографічного апарату “Кардіо++” (Україна), визначення IL-1β в сироватці крові обстежених хворих виконували за допомогою методу імуноферментного аналізу. Результати досліджень та їх обговорення. Обстежено 33 хворих середнього віку ((54,4±3,1) року) із загостренням ХОЗЛ (клінічна група В – GOLD II) в поєднанні з ОА. Тривалість захворювання ХОЗЛ становила (16,2±2,1) року. Серед пацієнтів чоловіків було 28 (84,8 %), жінок – 5 (15,2 %). Усі хворі курили, стаж куріння становив (32,4±2,9) пачко-року. При ОА, який був наявний у пацієнтів основної групи в фазі нестійкої ремісії, в патологічний процес були залучені великі суглоби – колінні, плечові, гомілковоступневі. Залежно від обраного варіанту лікування, хворих поділили на 2 репрезентативні групи – перша і друга. У комплексному лікуванні ХОЗЛ в поєднанні з ОА приділяється увага протизапальній терапії, зокрема дії фенспіриду гідрохлориду. Висновки. З даних випливає, що у пацієнтів із загостренням ХОЗЛ в поєднанні з ОА у сироватці крові вміст IL-1β перевищує рівень у здорових осіб в 14,6 раза (р<0,001). Встановлено, що додаткове застосування фенспіриду гідрохлориду під час загострення ХОЗЛ в поєднанні з ОА сприяє зменшенню концентрації IL-1β в сироватці крові пацієнтів, вказує на зниження системного запалення і сприяє пролонгації ремісії, поліпшенню результату лікування пацієнтів із зазначеною комор бідністю; Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease of the 21st century. COPD affects 210 million people everywhere, every year 3 million people die of this disease. Under the influence of various factors (smoking, gases, a pair of chemical compounds, products of combustion of fuel), an inflammatory process develops in the tissues of the lungs, which, in the background of morphological changes in them, provides the development of systemic inflammatory manifestations. Systemic inflammation is considered as a component of the pathogenesis of COPD, which ensures the development and progression of numerous complications of the disease. Among the large number of complications and systemic effects of COPD, the development of osteoporosis as the basis of osteoarthritis (OA) is often isolated. The aim of the study – to investigate the effectiveness of the use of fenspiride hydrochloride in the course of the combined course of COPD and OA. Materials and Methods. Examination of patients was conducted on the basis of pulmonologic and rheumatologic departments of the Poltava Regional Clinical Hospital named after M. V. Sklifosovskyi. The research was carried out on the basis of the Research Institute of Genetic and Immunological Foundations of the Development of Pathology and Pharmacogenetics of the Ukrainian State Medical Education Institute "Ukrainian Medical Dentistry Academy". The evaluation of clinical parameters, function of external respiration was performed with the help of a cardiologic apparatus "Cardio ++" (Ukraine), determination of IL-1β in blood serum of the examined patients was performed using the method of immunoassay analysis. Results and Discussion. 33 patients with middle age (54.4 ± 3.1) years with exacerbation of COPD (Clinical group B – GOLD II) in combination with OA were examined. Duration of COPD was (16.2 ± 2.1) years. Among patients, men were 28 (84.8 %), and women – 5 (15.2 %). All patients smoked, the experience of smoking was (32.4 ± 2.9) pack years. In OA, which was available in patients of the main group in the phase of unstable remission, large joints – knee, shoulder, and leg joints – were involved in the pathological process. Depending on the chosen treatment option, the patients were divided into 2 representative groups – the first and the second. In the complex treatment of COPD in combination with OA attention is given to anti-inflammatory therapy, in particular the action of fenspirid hydrochloride. Conclusions. From our data it follows that in patients with exacerbation of COPD in combination with OA in serum, the content of IL-1β exceeds the level in healthy persons by 14.6 times (p <0.001). It has been established that the additional use of fenspiride hydrochloride during exacerbation of COPD in combination with OA promotes the decrease of the concentration of IL-1β in serum of patients, indicates a decrease in systemic inflammation and promotes prolongation of remission, improvement of the outcome of treatment of patients with the indicated comorbidity; Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – болезнь ХХ І века. От ХОБЛ страдает 210 млн человек во всем мире, ежегодно умирает от этой болезни 3 млн больных. Под влиянием различных факторов (курение, газы, продукты сгорания топлива) развивается воспалительный процесс в тканях легких, который на фоне морфологических изменений в них обеспечивает развитие системных воспалительных проявлений. Системное воспаление рассматривается как составная часть патогенеза ХОБЛ , которая обеспечивает развитие и прогрессирования многочисленных осложнений заболевания. Среди большого количества осложнений и системных эффектов ХОБЛ достаточно часто выделяют развитие остеопороза как основы остеоартрита (ОА). Цель исследования – изучить эффективность использования фенспирида гидрохлорида при совместном течении ХОБЛ и ОА. Материалы и методы. Обследование пациентов проводили на базе пульмонологического и ревматологического отделений Полтавской областной клинической больницы имени Н. В. Склифосовского. Исследования проводили на базе Научно-исследовательского института генетических и иммунологических основ развития патологии и фармакогенетики высшего государственного учебного заведения Украины “Украинская медицинская стоматологическая академия”. Проводили оценку клинических показателей, функции внешнего дыхания (ФВД) с помощью спирографического аппарата “Кардио ++” (Украина), определение IL-1β в сыворотке крови обследованных больных выполняли с помощью метода иммуноферментного анализа. Результаты исследований и их обсуждение. Обследовано 33 больных среднего возраста ((54,4±3,1) года) с обострением ХОБЛ (клиническая группа В – GOLD II) в сочетании с ОА. Длительность заболевания ХОБЛ составила (16,2±2,1) года. Среди пациентов мужчин было 28 (84,8 %), женщин – 5 (15,2 %). Все больные курили, стаж курения составил (32,4±2,9) пачко-лет. При ОА, который присутствовал у пациентов основной группы в фазе нестойкой ремиссии, в патологический процесс были вовлечены крупные суставы – коленные, плечевые, голенестопные. В зависимости от выбранного варианта лечения, больных разделили на 2 репрезентативных группы – первая и вторая. В комплексном лечении ХОБЛ в сочетании с ОА уделяется внимание противовоспалительной терапии, в частности действии фенспирида гидрохлорида. Выводы. Из данных следует, что у пациентов с обострением ХОБЛ в сочетании с ОА в сыворотке крови содержание IL-1β превышает уровень в здоровых лиц в 14,6 раза (р<0,001). Установлено, что дополнительное применение фенспирида гидрохлорида во время обострения ХОБЛ в сочетании с ОА способствует уменьшению концентрации IL-1β в сыворотке крови пациентов, указывает на снижение системного воспаления и способствует пролонгации ремиссии, улучшению результата лечения пациентов с указанной коморбидностью.
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень
остеоартрит
коморбідність
протизапальна терапія
фенспіриду гідрохлорид
chronic obstructive pulmonary disease
osteoarthritis
comorbidity
anti-inflammatory therapy
fenspiride hydrochloride
хроническое обструктивное заболевание легких
остеоартрит
коморбидность
противовоспалительная терапия
фенспирида гидрохлорид
ISSN: 1681-276X (Print)
2415-8798 (Online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3446
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Efektyvnist_likuvannia_patsiientiv_khronichnym_obstruktyvnym_zakhvoriuvanniam_lehen_osteoartrytom.pdf160,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.