UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3634
Назва: Форми навчання у сучасних вищих медичних школах
Інші назви: Forms of training in modern medical higher schools
Формы обучения в современных высших медицинских школах
Автори: Капустянська, Анна Анатоліївна
Моісєєва, Наталія Віталіївна
Вахненко, Андрій Вікторович
Рум'янцева, Марія Олександрівна
Островська, Галина Юріївна
Kapustianska, A.
Moisieieva, N.
Vakhnenko, A.
Rumyantseva, M.
Ostrovskaya, G.
Капустянская, Анна Анатольевна
Моисеева, Наталья Витальевна
Вахненко, Андрей Викторович
Румянцева, Мария Александровна
Островская, Галина Юрьевна
Дата публікації: 2017
Видавець: "Світ медицини та біології" Фахове наукове видання України
Бібліографічний опис: Форми навчання у сучасних вищих медичних школах / А. А. Капустянська, Н. В. Моісєєва, А. В. Вахненко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2017. – №3 (61). – С. 198–201.
Короткий огляд (реферат): Останнім часом все більшу популярність здобувають організація і демонстрація майстер-класів - своєрідних семінарів з обміну досвідом, навчання майстерності. Перш за все, молоді люди, особливо студенти вузів зацікавлені в отриманні нового досвіду в режимі майстер-класу. І це виправдано, адже на таких тренінгах відсутній суворий викладацький контроль. У вільній обстановці зручно не тільки опановувати сучасні навички (будь то рукотворна, інтелектуальна або фізична праця), але важливо заводити нові знайомства, спілкуватися з друзями, плідно використовувати свій час. Подібна організація навчання висвітлює одне з важливих якостей майбутньої моделі освіти - цінність «таланту і майстерності, що розуміється як володіння особливо ефективними засобами діяльності в конкретній галузі». Таким чином, рушійною силою освіти стає мотивація і зацікавленість, захопленість студентів, лікарів та викладачів власним розвитком. Проводячи майстер-клас, викладач ніколи не прагне просто передати знання. Він намагається задіяти учасників у процес, зробити їх активними. Всі завдання викладача і його дії спрямовані на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, в якій вони могли проявити себе як творці. Викладач створює атмосферу відкритості, доброзичливості, взаємоповаги, співтворчості в спілкуванні. Він працює разом з усіма, як учасник майстер-класу теж знаходиться в пошуку знань і способів діяльності. Викладач виключає офіційне оцінювання роботи учасників майстер-класу, але через соціалізацію, афішування робіт дає можливість для самооцінки, самокорекції. Використання викладених пояснень допоможе, на наш погляд, забезпечити якісну підготовку і ефективне проведення майстер-класів у рамках поширення педагогічного досвіду працівників медичної освітньої системи, підвищення конкурентоспроможності медичної професії, зацікавленості спеціалістів в можливості безперервної освіти та популяризації професії лікаря, а також підвищення культури спілкування в медичній галузі, вдосконалення професійної етики. Recently, the organization and demonstration of master classes, such unique seminars on the exchange of experience, professional skills have become increasingly popular. First of all, young people, especially university students, are interested in acquiring new experience in the master class mode. And this is justified, because with such training there is no strict control over the training. In a free environment, it is convenient not only to master modern skills (be it anthropogenic, intellectual or physical work), but it is important to create new acquaintances, communicate with friends and make fruitful use of your time. Such organization of training emphasizes one of the important qualities of the future model of education that is the value of "talent and ability, understood as having particularly effective means of activity in a particular industry." Thus, the motivation and interest, the enthusiasm of students, doctors and teachers with their own development become the driving force of education. The relevance of the new form of teaching practical skills was used by us during the master classes. By conducting a master class, the teacher never aspires to simply transfer knowledge. He tries to involve participants in the process, make them active. All the tasks of the teacher and his actions are aimed at connecting the imagination of the participants, creating an atmosphere in which they could manifest themselves as creators. The teacher creates an atmosphere of openness, goodwill, mutual respect, co-creation in communication. He works together with everyone, as a participant in the master class is also in search of knowledge and ways of working. The teacher excludes the official evaluation of the work of the participants of the master class, but through socialization, the advertisement of works gives an opportunity for self-assessment, self-correction. Using these explanations will help, in our opinion, ensure quality training and effective holding of master classes as part of the dissemination of the pedagogical experience of workers in the medical educational system, increase the competitiveness of the medical profession, the interest of specialists in the possibility of continuing education and popularization of the medicine, improving professional ethics. В последнее время все большую популярность приобретают организация и демонстрация мастер-классов - своеобразных семинаров по обмену опытом, обучения мастерству. Прежде всего, молодые люди, особенно студенты вузов заинтересованы в получении нового опыта в режиме мастер-класса. И это оправдано, ведь на таких тренингах отсутствует строгий преподавательский контроль. В свободной обстановке удобно не только осваивать современные навыки (будь то рукотворная, интеллектуальная или физическая работа), но важно заводить новые знакомства, общаться с друзьями, плодотворно использовать свое время. Подобная организация обучения освещает одно из важных качеств будущей модели образования - ценность «таланта и мастерства, понимаемой как владение особенно эффективными средствами деятельности в конкретной отрасли». Таким образом, движущей силой образования становится мотивация и заинтересованность, увлеченность студентов, врачей и преподавателей собственным развитием. Проводя мастер-класс, преподаватель никогда не стремится просто передать знания. Он пытается задействовать участников в процесс, сделать их активными. Все задания преподавателя и его действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать такую атмосферу, в которой они могли проявить себя как создатели. Преподаватель создает атмосферу открытости, доброжелательности, взаимоуважения, сотворчества в общении. Он работает вместе со всеми, как участник мастер-класса тоже находится в поиске знаний и способов деятельности. Преподаватель исключает официальное оценивание работы участников мастер-класса, но через социализацию, афиширования работ дает возможность для самооценки, самокоррекции. Использование изложенных объяснений поможет, на наш взгляд, обеспечить качественную подготовку и эффективное проведение мастер-классов в рамках распространения педагогического опыта работников медицинской образовательной системы, повышение конкурентоспособности медицинской профессии, заинтересованности специалистов в возможности непрерывного образования и популяризации профессии врача, а также повышение культуры общения в медицины, совершенствования профессиональной этики.
Ключові слова: форми навчання
семінар
тренінг
forms of education
seminar
training
формы обучения
семинар
тренинг
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3634
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SMB-2017-198.pdf223,3 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.