UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3676
Назва: Сравнительная оценка МРТ-изображений сагиттального профиля мозолистого тела человека и соответствующих им анатомических препаратов
Інші назви: Порівняльна оцінка МРТ-зображень сагітального профілю мозолистого тіла людини та відповідних їм анатомічних препаратів
Comparative evaluation of MR images of human corpus callosum sagittal profile and corresponding аnatomic specimens
Автори: Боягина, Ольга Дмитриевна
Боягіна, Ольга Дмитрівна
Boiagina, O. D.
Костиленко, Юрий Петрович
Костиленко, Юрій Петрович
Kostilenko, Yu. P.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Боягина О. Д. Сравнительная оценка МРТ-изображений сагиттального профиля мозолистого тела человека и соответствующих им анатомических препаратов / О. Д. Боягина, Ю. П. Костиленко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Вип. 4 (60), Т.17, Ч. 1. – С. 13–17.
Короткий огляд (реферат): Цель исследования – сравнить изображения сагиттального профиля мозолистого тела нату- ральных анатомических препаратов с изображениями, полученными с помощью МРТ. Объектом исследования служили 20 МР-томограмм головы психически здоровых мужчин в возрасте от 32 до 56 лет, а также сопоставимое по возрасту такое же количество анатомических препаратов го- ловного мозга. Головной мозг после двухнедельной фиксации в 10% растворе формалина рассека- ли по продольной сагиттальной щели на две половины, медиальные поверхности которых фото- графировали. Морфометрический анализ сагиттального профиля мозолистого тела осуществ- лен при помощи ПО RadiAnt Dicom Viewer и Adobe Photoshop CS6 Extended. Также были взяты цель- ные пластинки мозолистого тела в его сагиттальной плоскости, толщиной около 2 мм, которые подвергли пластинации в эпоксидной смоле. Из них изготовлены полированные шлифы, окрашен- ные 1% раствором метиленового синего на 1% растворе буры. Установлено, что контурные очертания сагиттального профиля мозолистого тела на фотоснимках анатомических препара- тов являются более отчетливыми, реализующими детали, которые недоступны для магнитно- резонансной томографии. Доказано, что мозолистое тело нельзя рассматривать как сплошную массу нервных проводников. В нем они распределены по отдельным порционным совокупностям (коммиссуральным канатикам). В поперечном сечении они придают сагиттальному срезу мозоли- стого тела сегментарный характер, который может служить в целях более точного разграни- чения в нем коммиссуральных связей между контрлатеральными центрами новой коры; Мета дослідження - порівняти зображення сагітального профілю мозолистого тіла натуральних анатомічних препаратів із зображеннями, отриманими за допомогою МРТ. Об'єктом дослідження слу- жили 20 МР-томограм голови психічно здорових чоловіків у віці від 32 до 56 років, а також порівняна за віком така ж кількість анатомічних препаратів головного мозку. Головний мозок після двотижневої фіксації в 10% розчині формаліну розсікали по поздовжній сагітальній щілині на дві половини, медіа- льні поверхні яких фотографували. Морфометричний аналіз сагітального профілю мозолистого тіла здійснений за допомогою ПО RadiAnt Dicom Viewer і Adobe Photoshop CS6 Extended. Також були взяті цільні пластинки мозолистого тіла в його сагітальній площині, товщиною близько 2 мм, які піддали пластинації в епоксидній смолі. З них виготовлені поліровані шліфи, пофарбовані 1% розчином мети- ленового синього на 1% розчині бури. Встановлено, що контурні обриси сагітального профілю мозо- листого тіла на фотознімках анатомічних препаратів є більш виразними, що реалізують деталі, які не- доступні для магнітно-резонансної томографії. Доведено, що мозолисте тіло не можна розглядати як суцільну масу нервових провідників. У ньому вони розподілені по окремим порційним совокупностям (комісуральним канатикам). У поперечному перерізі вони надають сагітальному зрізу мозолистого тіла сегментарний характер, який може служити з метою більш чіткого розмежування в ньому комісураль- них зв'язків між контрлатеральними центрами нової кори; The aim of the study was to compare the images of natural anatomic specimen of the human corpus callosum sagittal profile with the ones obtained with MR scan. The study was based on 20 MR tomograms of the head of mentally healthy men aged from 32 to 56 years, as well as the same number of anatomic specimens of the brain comparable in terms of age. After two-week fixation in a 10% formalin solution, the brain was dissected along the longitudinal sagittal fissure into two parts and their medial surfaces were photographed. Morphometric analysis of the corpus callosum sagittal profile was carried out using the software RadiAnt Dicom Viewer and Adobe Photoshop CS6 Extended. Apart from this, whole plates of the corpus callosum (about 2 mm thick) were taken in its sagittal plane and plastified in epoxy resin. They were used to make polished thin sections stained with a 1% solution of methylene blue per a 1% borax solution. It has been found out that the contour outlines of the corpus callosum sagittal profile on photographs of anatomical specimens are more distinct and can show details, which are undetectable by the magnetic resonance imaging technique. It has been proven that corpus callosum can not be regarded as a whole mass of nerve conductors. They are divided into individual portions (commissural funiculi) inside the corpus callosum. In the cross section, they give a segmental character to the sagittal section of the corpus callosum that can serve to better delineating the commissural connections between the contralateral centers of the new cortex.
Ключові слова: мозолистое тело
МРТ
анатомические препараты
коммиссуральные канатики
мозолисте тіло
МРТ
анатомічні препарати
комісуральні канатики
corpus callosum
MRI
anatomic specimens
commissural funicul
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3676
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_kb_umsa.pdf2,9 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.