UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3705
Назва: Результати застосування психологічних методів при ортодонтичному лікуванні дітей у період змінного прикусу
Інші назви: Результаты применения психологических методов при ортодонтическом лечении детей в период сменного прикуса
The results of the psychological methods application during orthodontic treatment of children in the period of the mixed dentition
Автори: Карасюнок, Анна Євгеніївна
Карасюнок, Анна Евгеньевна
Karasiunok, A.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Карасюнок А. Є. Результати застосування психологічних методів при ортодонтичному лікуванні дітей у період змінного прикусу / А. Є. Карасюнок // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Вип. 3 (59), Т. 17. – С. 211–215.
Короткий огляд (реферат): Однією з основних особливостей ортодонтичного лікування є співпраця лікаря з пацієнтом, але пацієнти, звертаються до ортодонта занадто пізно, коли патологічні зміни функції практично неможливо виправити. Активний ріст організму дитини 6-12 років має не лише фізіологічні, а й психологічні особливості розвитку. Та завдяки психологічним особливостям дитини в період змінного прикусу мотивація до ортодонтичного лікування практично відсутня, оскільки особистісна та стоматологічна самооцінки завищені. Діти ставляться до своїх апаратів як до додаткового подразника постійної та тривалої дії. Тільки врахування сомато-психологічного статусу та психоемоційного стану пацієнта на ортодонтичному۷прийомі дозволяє обрати оптимальний варіант лікування і спрогнозувати його ефективність. Метою нашого дослідження стало вивчення результатів застосування психологічних методів під час ортодонтичного лікування дітей у період змінного прикусу. Матеріали та методи дослідження. Проведене ортодонтичне лікування 30 пацієнтів 6-12 років. Лікування пацієнтів у досліджуваній групі (по 15 пацієнтів в кожній) відрізнялося від такого у контрольній застосуванням запропонованого нами способу підвищення ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій, що містить цілеспрямовану психологічну підготовку направлену на активізацію, підсилення та підкріплення мотивації до лікування у дітей та їх батьків. Результати. Запропонований нами спосіб підвищення ефективності лікування базується на підвищенні мотивації до лікування дітей зі зубощелепними аномаліями у змінному прикусі за рахунок цілеспрямованого психологічного впливу на батьків. Його застосування дає значне зниження відсотку переривання лікування – за даними літератури з 35,7%, у нашому дослідженні – 13,4%. Активний період лікування зменшився у 1,6 рази, а недисциплінованість пацієнтів – у 4 рази у порівнянні з контрольною групою. Недисциплінованих пацієнтів у досліджуваній групі виявилося у 2,5 разиѯменше, ніж у контрольній. Висновки. Отримані результати свідчать про необхідність застосування психологічних методів при ортодонтичному лікуванні дітей у період змінного прикусу; Одной из основных особенностей ортодонтического лечения является сотрудничество врача с пациентом, но пациенты, обращаются к ортодонту слишком поздно, когда патологические изменения функции практически невозможно исправить. Активный рост организма ребенка 6-12 лет имеет не только физиологические, но и психологические особенности развития. И благодаря психологическим особенностям ребенка в период сменного прикуса мотивация к ортодонтическому лечению практически отсутствует, поскольку личностная и стоматологическая самооценки завышены. Дети относятся к своим аппаратам как к дополнительному раздражителю постоянного и длительного действия. Только учет сомато-психологического статуса и психоэмоционального состояния пациента на ортодонтичном۷прийоме позволяет выбрать оптимальный вариант лечения и спрогнозировать его эффективность. Целью нашего исследования стало изучение результатов применения психологических методов во время ортодонтического лечения детей в период сменного прикуса. Материалы и методы исследования. Проведенное ортодонтическое лечение 30 пациентов 6-12 лет. Лечение пациентов в исследуемой группе (по 15 пациентов в каждой) отличалось от такового в контрольной, применением предложенного нами способа повышения эффективности ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, содержащий целенаправленную психологическую подготовку, направленную на активизацию, усиление и подкрепление мотивации к лечению у детей и их родителей. Результаты. Предложенный нами способ повышения эффективности лечения базируется на повышении мотивации к лечению детей с зубочелюстными аномалиями в сменном прикусе за счет целенаправленного психологического воздействия на родителей. Его применение дает значительное снижение процента прерывания лечения по данным литературы с 35,7%, в нашем исследовании – 13,4%. Активный период лечения уменьшился в 1,6 раза, а недисциплинированность пациентов – в 4 раза по сравнению с контрольной группой. Недисциплинированных пациентов в исследуемой группе оказалось в 2,5 раз меньше, чем в контрольной. Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости применения психологических методов при ортодонтическом лечении детей в период сменного прикуса; One of the main features of orthodontic treatment is the cooperation of doctor and patients, but patients are turning to the orthodontist too late when the pathological changes of the function are almost impossible to correct. Active growth of the 6-12 years old child organism’ is not only physiological, but also psychological features of development. To the psychological characteristics of the child during the period of the mixed dentition – absent of motivation for orthodontic treatment, because of personal and dental-esteem too high. Children percept their appleances as an additional stimulus to the permanent and long-acting. Only recording of somato-psychological status and emotional state of patient during orthodontic treatment allows you to choose the best treatment option and to predict its effectiveness. The aim of our study was to study the results of the application of psychological methods during orthodontic treatment of children in the period of the mixed dentition. Materials and methods. There are orthodontically treated 30 patients of 6-12 years old. Treatment of patients in the study group (15 patients in each) differed from that in the control, the application of our proposed method improve the efficiency of orthodontic treatment of malocclusions containing purposeful psychological training, aimed at enhancing, strengthening and reinforcement of motivation for treatment in children and their parents. Results. Our proposed method of increasing the effectiveness of treatment is based on the increase of motivation to treatment of children with malocclusion in the mixed dentition at the expense of purposeful psychological impact on parents. Its use gives a significant reduction in the rate of interruption of treatment according to the literature from 35.7%, in our study – 13.4% of. Active treatment decreased in 1.6 times, and the indiscipline of the patients – in 4 times in comparison with the control group. Unruly patients in the study group were in 2.5 times less than in the control. Conclusions. The obtained results indicate the necessity of the psychological methods application during orthodontic treatment of children in the period of the mixed dentition.
Ключові слова: ортодонтичне лікування
діти
змінний прикус
мотивація
скорочення терміну лікування
ортодонтическое лечение
дети
сменный прикус
зубочелюстные аномалии
мотивация
orthodontic treatment
сокращение срока лечения
children
mixed dentition
malocclusion
motivation
reduction of time of treatment
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3705
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Resultati.pdf1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.