UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4004
Назва: Конституціональні особливості будови тіла людей в період постійного прикусу
Інші назви: Конституциональные особенности строения тела людей в период постоянного прикуса
Konstitutional features of the structure of the human body during permanent occlusion
Автори: Смаглюк, Любов Вікентіївна
Шешуков, Дмитро Володимирович
Білоус, Алевтина Миколаївна
Воронкова, Ганна Володимирівна
Ельбураві Абдул, Салах
Смаглюк, Любовь Викентьевна
Шешуков, Дмитрий Владимирович
Билоус, Алевтина Николаевна
Воронкова, Анна Владимировна
Эльбурави Абдул, Салах
Smaglyuk, L.
Sheshukov, D.
Bilous, A.
Voronkova, Н.
Alburavi, A. S.
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Конституціональні особливості будови тіла людей в період постійного прикусу / Л. В. Смаглюк, Д. В. Шешуков, А. М. Білоус [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (38). – С. 169–172.
Короткий огляд (реферат): Метою нашого дослідження було провести оцінку конституціональних особливостей будови тіла у пацієнтів з нормальною оклюзією. Матеріали і методи дослідження: клінічне обстеження 82 осіб віком від 18 до 24 років із нормальною оклюзією зубних рядів, без попереднього ортодонтичного лікування. Порівняльна характеристика розповсюдженості соматотипів в залежності від статі довела, що серед чоловічої статі з індексом Rees-Еisenk переважає нормостенічний соматотип (71,42%), який серед жіночої статі мав місце лише в 22,50% (р ≤ 0,05). Серед представниць жіночої статі переважав астенічний тип соматотипування (72,50%). В той час, як серед хлопців цей показник становив лише 21,44% (р ≤ 0,05). Що стосується гіперстенічного соматотипу, показник розповсюдженості не мав статевої залежності і в рівній мірі спостерігався в порівнюючих групах. Щодо кореляції між показниками конституціональної будови тіла у пацієнтів при фізіологічній та патологічних видах оклюзії, то нами не відмічено статистично залежних відмінностей (р ≥ 0,05). Результати біометричних досліджень контрольно-діагностичних моделей щелеп при фізіологічній оклюзії довели наявність певних кореляційних зв’язків між мезіо-дистальними розмірами зубів, станом зубних рядів, станом прикусу та шириною і довжиною обличчя. Проведений нами незалежний порівняльний аналіз відмінностей між показниками BOLTON («anterior-ratio» и «overall-ratio») при нормальній оклюзії показав, що показник «anterior-ratio» в середньому склав 78,79% а щодо показника «overall-ratio», то його значення було в межах 85,7%-97,9%, середнє значення – 92,8±1,9%; Целью исследования было провести оценку конституциональных особенностей строения тела у пациентов с нормальной окклюзией в период постоянного прикуса. Материалы и методы исследования: клиническое обследование 82 пациентов возрастом от 18 до 24 лет с нормальной окклюзией зубных рядов, без предварительного ортодонтического лечения. Сравнительная характеристика распространенности соматотипов в зависимости от пола доказала, что среди представителей мужского пола согласно индекса Rees-Eisenk преобладает нормостенический соматотип (71,42%), который среди представителей женского пола имел место лишь в 22,50% (р<0,05). Среди представителей женского пола преобладал астенический тип (72,50%), в то время, как среди мальчиков, этот показатель составлял только 21,44% (р<0,05). Что касается гиперстенического соматотипа, показатель распространенности не имел половой зависимости и в равной степени наблюдался в сравниваемых группах. Что касается корреляции между показателями конституционального строения тела у пациентов при физиологическом и патологическом видах окклюзии, то нами не отмечалось статистически зависимых отличий (p>0,05). Результаты биометрических исследований контрольно-диагностических моделей челюстей при физиологической окклюзии доказали наличие определенных корреляционных связей между мезио-дистальными размерами зубов, формой и размерами зубных рядов, состоянием прикуса и шириной и длиной лица. Проведенный нами сравнительный анализ между показателями BOLTON при нормальной окклюзии показал, что показатель «anterior-ratio» в среднем составил 78,79%, а, что касается показателя «overall-ratio», его значение было в границах 85,7%-97,9%, среднее значение – 92,8±1,9%; The aim of study was to assess the constitutional features of the body structure in patients with normal occlusion. Materials and methods: clinical examination of 82 persons at the age of 18 until 24 years old with normal occlusion dentition without prior orthodontic treatment. Comparison of the prevalence of somatotypes according to sex proved that among males Index Rees-Eisenk dominated at normostenic somatotype (71.42%), which at females occurred only 22.50% (р<0.05). Among the female dominated asthenic type (72.50%). At the same time men, has this figure only at 21.44% (р < 0.05). As giperstenic somatotype, the rate of prevalence was not sexual addiction and equally observed in contrasting groups. As for the correlation between indexes constitutional structure of the body in patients with physiological and pathological types of occlusion, then we have not observed statistically dependent differences (p > 0.05). Results biometric research control and diagnostic models of jaws at physiological occlusion have shown some correlation between mesio-distal tooth size, as dentition, as occlusion and width and length of the face. We conducted an independent comparative analysis of the differences between the rates BOLTON (BOR and BAR) with normal occlusion showed that the rate of BAR with an average of 77.79%. As for index BOR, it was within 85.7% to 97.9%, average – 92.8 ±1.9%.
Ключові слова: конституціональні особливості будови тіла
соматотип
кефалометрія
розміри зубів
оклюзія
конституциональные особенности строения тела
соматотип
кефалометрия
размеры зубов
окклюзия
constitutional features of the body structure
antropometric studies
kefalometric
somatotype
teeth size
occlusion
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4004
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Konstitucionalni.pdf297,93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.