Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4048
Назва: Комплексне лікування ортодонтичних пацієнтів із трансверзальними аномаліями прикусу
Автори: Смаглюк, Любов Вікентіївна
Куліш, Неля Володимирівна
Білоус, Алевтина Миколаївна
Смаглюк, Любовь Викентьевна
Кулиш, Неля Владимировна
Белоус, Алевтина Николаевна
Smaglyuk, L.
Kulish, M.
Bilous, A.
Ключові слова: трансверзальні аномалії прикусу,
порушення постави
коректор постави
лікувальна фізкультура
ефективність ортодонтичного лікування
трансверзальные аномалии прикуса
нарушения осанки
корректор осанки
лечебная физкультура
эффективность ортодонтического лечения
transverzal malocclusion
violations of posture
efficacy of orthodontic treatment
medical physical culture
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Смаглюк Л. В. Комплексне лікування ортодонтичних пацієнтів із трансверзальними аномаліями прикусу / Л. В. Смаглюк, Н. В. Куліш, А. М. Білоус // Український стоматологічний альманах. – 2014. – № 2. – С. 74–78.
Короткий огляд (реферат): За даними літературних джерел, поширеність зубощелепних аномалій (ЗЩА) у дітей шкільного віку складає 77-82%, також 64-71% школярів страждають від тих чи Інших порушень постави. Аномалії розвитку І положення щелеп пов'язані зі змінами тонусу м’язів шиї, верхнього плечового поясу людини І в тяжких випадках порушують міодинамічну рівновагу організму в цілому. Тому аномалії прикусу нерідко суроводжуються порушеннями постави (зміни величини фізіологічних вигинів хребта і його положення у фронтальній площині (сколіотична постава), сколіоз, сколіотична хвороба, поздовжня і поперечна плоскостопість, гіпермобільність суглобів). Метою дослідження було підвищення ефективності ортодонтичного лікування пацієнтів Із трансверзальними аномаліями прикусу за допомогою внесення в алгоритм активного лікування комплексу спеціальних загальнозміцнювальних вправ та елементів самоконтролю правильно зафіксованої постави. Матеріали І методи: для досягнення поставленої мети було оглянуто 296 школярів віком 11-17 років за стандартним алгоритмом стоматологічного обстеження. З них - 28 із трансверзальними аномаліями прикусу. Серед цих 28 пацієнтів виділено дві групи школярів. Перша група – це учні звичайних класів І друга група -учні спортивних класів, які професійно займаються спортом при дитячій спортивній футбольній школі «Молодь» та дитячій спортивній юнацькій школі «Ворскла». Для підвищення ефективності ортодонтичного лікування разом із лікарем травматологом-ортопедом був застосований коректор постави (сертифікат - серійний № 3671/2005 від 29.12.2009) та розроблений алгоритм лікувальних вправ для пацієнтів. Висновок: отримані результати доводять, що загальнозміцнювальні фізичні вправи і заняття професійним спортом підвищують ефективність комплексного ортодонтичного лікування пацієнтів із трансверзальними аномаліями прикусу. Також позитивна динаміка спостерігається при застосуванні коректора постави ортопедичного; Исходя из данных литературных источников, распространенность зубочелюстных аномалий у детей школьного возраста составляет 77-82%, также 64-71% школьников имеют в соматическом статусе нарушение осанки. Аномалии развития и положения челюстей связаны с изменением тонуса мышц шеи, верхнего плечевого пояса и в тяжелых случаях нарушают миодинамическое равновесие организма в целом. Аномалии прикуса часто сопровождаются нарушениями осанки. Целью исследования являлось повышение эффективности ортодонтического лечения пациентов с трансверзальными аномалиями прикуса с помощью внесения в алгоритм активного лечения комплекса специальных общеукрепляющих упражнений и элементов самоконтроля правильно зафиксированной осанки. Материалы и методы: для достижения поставленной цели было осмотрено 296 школьников 11-17 лет по стандартному алгоритму стоматологического обследования, из них 28 с трансверзальными аномалиями прикуса. Среди этих 28 пациентов выделено две группы школьников. Первая группа - это ученики обычных классов, вторая группа -ученики спортивных классов, которые профессионально занимаются спортом при детской спортивной школе «Молодь» и детской спортивно-юношеской школе «Ворскла». Для повышения эффективности ортодонтического лечения вместе с врачом травматологом-ортопедом был применен корректор осанки (серийный № 3671/2005 от 29.12.2009) и разработан алгоритм лечебных упражнений для пациентов. Выводы: полученные результаты доказывают, что общеукрепляющие физические упражнения и занятия профессиональным спортом повышают эффективность ортодонтического лечения пациентов с трансверзальными аномалиями прикуса. Также позитивная динамика наблюдается при применении корректора осанки ортопедического; According to literary sources the prevalence of dentition anomalies in children of school age is 77-82%, 64-71 % of pupils suffer from those or other violations of posture. Anomalies of development and position of the jaw associated with changes in muscle tone of the neck, upper shoulder girdle and in difficult cases violates the muscle dynamics equilibrium of the organism in general. So the anomaly of occlusion is often accompanied by posture disorders such as: changes of the magnitude of physiological curves of the spine and its position in the frontal plane (scoliotic posture), scoliosis, scoliosis disease, flatfoot, hypermobility of joints. So in the complex treatment of orthodontic patients an important role should - not only specialized in exercises for the muscles of jaw region but general and even professional sports. Modern scientific publications emphasize that classes exercise therapy should be systematic and regular. Only in this case, you can count on a maximum positive effect. It is necessary to take into account their ability, health status, level of training and recommendations of doctor. Improving effect is associated primarily with increased aerobic capacities of the organism, the level of general endurance of the body and physical working capacity. Research objective: to enhance the effectiveness of orthodontic treatment of patients with transverzal malocclusion by means of changes in the algorithm of active treatment of special general exercise and elements of self-control properly docked. Materials and methods: to accomplish this goal we have approximately 296 pupils aged 11-17 years for standard algorithm of dental examination. 28 pupils among them have transverzal malocclusion. Among these 28 patients, we selected two groups of schoolchildren. The first group is the school-students of regular classes and the second group is the students from sports classes, which professionally engaged in activities at the children's soccer school "Molod" and children's sport style school «Vorskla». Data on general somatic status were obtained from patient histories of the disease {form 026). Results: we determined by the percentage of violations posture among patients with different malocclusion {51%) and among patients with transverzal malocclusion (75%), among the surveyed students with trasverzal malocclusion first group (I - custom class’s) - 17 patients {61%), among them: 2 patients - without violation of posture {11,8%), 6 - have a skoliotic posture (35,3%), 6 - with scoliosis (35,3%), 3 - scoliosis deformity of the chest {17,6%). the second group (ll- sports cla$ses)-n children (39%) are students engaged in professional sport, among them: 5 - without violation of posture {45,5%), 6 - with a skoliotic posture {54,5%). It is worth noting that in the first group 2 patients are with scoliosis, according to a history of the disease had a skoliotic posture in the past that says about complication diagnosis. While in the second group the progression of the disease of scoliotic posture-scoliosis didn’t fell. Thus, the state of musculoskeletal patients with transverzal malocclusion II group is much better than I group (p £ 0.01). Patients and the 1st and 2tld groups teams were taken to the orthodontic treatment of transverzal malocclusion. For the first group which we surveyed along with orthodontic appliance treatment is a complex gym muscle exercise in conjunction with doctor orthopedic surgeon-traumatologist. Also compatible with doctor orthopedic surgeon-traumatologist of the patients of the 1st group was asked to fix the corrector posture memory foam, which provides the chest-loins fixation of spine, correction of abnormal position, unloading chest-loins spine. It should be noted that patients as well as the 1st and 2nd-6th groups respect the recommendations of doctors (orthodontist, orthopaedic trauma), and also professional sport have proven positive dynamics as in orthodontic treatment and improving posture. 2 patients from the 1s and 2 patients from the 2nd groups that had a skoliotic posture year ago, but to date there are no violations of the posture. Muscular corset, which is achieved by the regular sports activities and posture corrector provides self-control of patients by their correct posture, strengthens the musculoskeletal system and increases the efficiency of the orthodontic treatment. Conclusions: the obtained results prove that general exercise and training professional sport increases the effectiveness of comprehensive orthodontic treatment for patients with transverzal malocclusion. Also the positive dynamics is observed when applying the corrector posture orthopedic. Therefore, comprehensive treatment and prevention of cross-bite in children with disorders of posture should be optimal with the comprehensive use of the above mentioned methods.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4048
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kompleksne.pdf135,44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.