UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4252
Назва: Кардіальні і психовегетативні порушення у клімактеричний період та можливості їхньої терапевтичної корекції
Інші назви: Кардиальные и психовегетативные нарушения в климактерический период и возможности их терапевтической коррекции
Cardiac and pschyvautonomic abnormalities during menopause period and the ways for their therapeutic correction
Автори: Катеренчук, Іван Петрович
Катеренчук, Иван Петрович
Katerenchuk, I. P.
Дата публікації: 2016
Видавець: Мед. изд. дом "Профессионал"
Бібліографічний опис: Катеренчук І. П. Кардіальні і психовегетативні порушення у клімактеричний період та можливості їхньої терапевтичної корекції / І. П. Катеренчук // Семейная медицина. – 2016. – № 5. – С. 36–41.
Короткий огляд (реферат): Резюме Мета дослідження: вивчення особливостей кардіальних та вегетативних проявів у жінок у клімактеричний період та визначення ефективності Мексиприму у корекції виявлених порушень. Матеріали та методи. Були обстежені 62 пацієнтки перименопаузального та постменопаузального періоду життя віком від 48 до 67 років (середній вік – 51,2±7,42 року). Жінки контрольної групи (n=32) отримували традиційну терапію згідно стандартів (нітрати, бета)блокатори, інгібітори АПФ, статини). Жінки дослідної групи (n=30) на тлі базової терапії додатково отримували Мексиприм (STADA, Німеччина) (діюча речовина 3-гідрокси-6-метил- 2-етилпіридину сукцинат) по 5 мл внутрішньовенно один раз на день, 5 уведень, потім перорально по 1 таблетці (0,125 г) 3 рази на день протягом 1 міс. Результати. Результати проведених досліджень засвідчили наявність у клімактеричному періоді порушень ліпідного обміну, клінічних проявів стенокардії, наявність артеріальної гіпертензії та психовегетативних порушень. Заключення. Застосування у комплексній терапії хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС), поєднаною з артеріальною гіпертензією, у клімактеричний період препарату Мексиприм сприяє нормалізації показників ліпідного обміну, зменшенню клінічних проявів ІХС, зниженню артеріального тиску. Одночасно призначення Мексиприму сприяє усуненню проявів соматовегетативного та психовегетативного синдромів, що сприятливо позначається на якості життя пацієнток.; Резюме Цель исследования: изучение особенностей кардиальных и вегетативных проявлений у женщин в климактерический период и определение эффективности Мексиприма в коррекции выявленных нарушений. Материалы и методы. Были обследованы 62 пациентки перименопаузального и постменопаузального периода жизни в возрасте от 48 до 67 лет (средний возраст – 51,2±7,42 года). Женщины контрольной группы (n=32) получали традиционную терапию согласно стандартам (нитраты, бета1блокаторы, ингибиторы АПФ, статины). Женщины основной группы (n=30) на фоне базовой терапии дополнительно получали Мексиприм (STADA, Германия) (действующее вещество 3-гидрокси-6-метил-2-этилпиридина сукцинат) по 5 мл внутривенно один раз в день, 5 введений, затем перорально по 1 таблетке (0,125 г) 3 раза в день в течение 1 мес. Результаты. Результаты проведенных исследований показали наличие в климактерический период нарушений липидного обмена, клинических проявлений стенокардии, наличие артериальной гипертензии и психовегетативных нарушений. Заключение. Применение в комплексной терапии больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), совмещенной с артериальной гипертензией в климактерический период препарата Мексиприм способствует нормализации показателей липидного обмена, уменьшению клинических проявлений ИБС, снижению артериального давления. Одновременно назначение Мексиприма способствует устранению проявлений соматовегетативного и психовегетативного синдромов, что благоприятно сказывается на качестве жизни пациенток.; Summary The objective: to study the features of cardiac and autonomic symptoms in women in climacteric period and determination of the effectiveness of Maksipim in the correction of violations. Patients and methods. There were examined 62 patients perimenopausal and postmenopausal period of life between the ages from 48 to 67 years (average age of 51.2±7,42 years). Women in the control group (n=32) received conventional therapy according to the standards (nitrates, beta1blockers, ACE inhibitors, statins). Women of the controlled group (n=30) on the background of basic therapy were receiving additional Maksipim (STADA, Germany) (active substance 3-hydroxy-6-methyl-2-ethylpyridine succinate) for 5 ml intravenously once a day, 5 injections, then oraly 1 tablet (0.125 g) 3 times a day for 1 month. Results. The results of these studies showed that menopause lipid disorders, clinical manifestations of angina, presence of hypertension and psycho1vegetative disorders. Conclusion. Application in complex therapy of patients with coronary heart disease (CHD) combined with arterial hypertension in the menopausal period of the drug Maksipim, helps normalize lipid metabolism, reduce the clinical manifestations of CHD, decrease of blood pressure. Concurrent use Maksipim helps to eliminate manifestations of somatic vegetative and psycho1vegetative disorders, which favorably affects the quality of patients` life.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця
артеріальна гіпертензія
психовегетативні порушення
Мексиприм
ишемическая болезнь сердца
артериальная гипертензия
психовегетативные нарушения
сoronary heart disease
arterial hypertension
psycho-vegetative disorders
Мeksiprim
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4252
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
simmed_2016_5_9.pdf339,6 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.