UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4325
Назва: Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВB на метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому
Інші назви: Влияние ингибиторов активации ядерного фактора κB на метаболизм и гемокоагуляцию при воспроизведении метаболического синдрома
Effect of inhibitors of nuclear factor κB activation upon metabolism and hemocoagulation under modeled metabolic syndrome
Автори: Талаш, Вікторія Володимирівна
Костенко, Віталій Олександрович
Талаш, Виктория Владимировна
Костенко, Виталий Александрович
Talash, V. V.
Kostenko, V. O.
Дата публікації: 2015
Видавець: Національна академія медичних наук України, Державна установа "Інститут фармакології та токсикології національної академії медичних наук України", Державне підприємство "Державний експертний центр міністерства охорони здоров'я України", Всеукраїнська громадська організація "Асоціація фармакологів України"
Бібліографічний опис: Талаш В. В. Вплив інгібіторів активації ядерного фактора ВB на метаболізм і гемокоагуляцію за умов відтворення метаболічного синдрому / В. В. Талаш, В. О. Костенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 2. – C. 83–89.
Короткий огляд (реферат): Резюме. У експерименті на 40 білих щурах досліджено вплив інгібіторів активації ядерного фактора κB (NF-κB), дія яких реалізується за участю різних механізмів – через порушення процесу ядерної транслокації цього чинника (JSH-23, 4-метил-N-(3-фенілпропіл)бензол-1,2-діамін) та шляхом пригнічення фосфорилювання IκB-кінази та деградації IκBα (метформіну гідрохлорид) – на показники вуглеводного та ліпідного обміну, вільнорадикальних процесів, гемокоагуляції за умов відтворення метаболічного синдрому (МС). Застосування JSH-23 (у дозі 1 мг/кг маси тварини, 2 рази на 1 тиждень) та метформіну гідрохлориду (у дозі 200 мг/кг маси тварини, через 1 день) протягом відтворення МС зменшує концентрацію глюкози в сироватці крові на 17,8 % (p < 0,05) та 13,3 % (p < 0,02) відповідно. За даними підшкірного інсулінового тесту в щурів, яким відтворювали МС та вводили JSH-23 та метформіну гідрохлорид, зменшення вмісту глюкози в сироватці крові через 60 хв після введення 0,2 МО інсуліну в 2,38 разу (p < 0,001) та 2,03 разу (p<0,001) відповідно перевищує результат серії з моделюванням МС, що підтверджує суттєве покращання чутливості тканин до інсуліну. Уведення JSH-23 і метформіну гідрохлориду за умов відтворення МС зменшує в сироватці крові концентрацію ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності (на 26,9 %, p < 0,01, та 17,7 %, p < 0,02) та тріацилгліцеролів (на 53,7 %, p < 0,01, та 46,9 %, p < 0,01), знижує концентрацію ТБК- активних сполук (на 26,3 %, p < 0,001, та 23,7 %, p < 0,01) та її приріст за час інкубації в прооксидант¬ному залізоаскорбатному буферному розчині (на 30,8 %, p < 0,01, та 30,8 %, p < 0,01), але суттєво не впливає на активність супероксиддисмутази та каталази. Застосування JSH-23 і метформіну гідрохлориду за умов експерименту збільшує протромбіновий час (на 30,0 %, p < 0,05, та 30,7 %, p < 0,001), активований парціальний тромбопластиновий час (на 23,8 %, p < 0,02, та 17,4 %, p < 0,05). Уведення JSH-23 на відміну від метформіну гідрохлориду також підвищує тромбіновий час (на 29,0 %, p < 0,02) та зменшує час лізису еуглобулінової фракції (на 11,4 %, p < 0,05). Таким чином, застосування JSH-23 і метформіну гідрохлориду за умов відтворення МС обмежує гіперглікемію, підвищує чутливість тканин до інсуліну, знижує прояви дисліпопротеїнемії та гіпертріацилгліцеролемії, обмежує пероксидне окиснення ліпідів, підвищує антиоксидантний потенціал.; Резюме. В эксперименте на 40 белых крысах исследовано влияние ингибиторов активации ядерного фактора κB (NF-κB), действие которых реализуется с участием различных механизмов – посредством нарушения процесса ядерной транслокации этого фактора (JSH-23, 4-метил-N-(3-фенилпропил) бензол-1,2-диамин) и путем подавления фосфорилирования IκB-киназы и деградации IκBα (метформина гидрохлорид) – на показатели углеводного и липидного обмена, свободнорадикальных процессов, гемокоагуляции в условиях воспроизведения метаболического синдрома (МС). Введение JSH-23 (в дозе 1 мг/кг массы животного, 2 раза в 1 неделю) и метформина гидрохло¬рида (в дозе 200 мг/кг, через 1 день) в течение моделирования МС уменьшает концентрацию глюкозы в сыворотке крови на 17,8 % (p < 0,05) и 13,3 % (p < 0,02) соответственно. По данным под¬кожного инсулинового теста у крыс, которым воспроизводили МС и вводили JSH-23 и метформина гидрохлорид, убыль содержания глюкозы в сыворотке крови через 60 мин после введения 0,2 МЕ инсулина в 2,38 раза (p < 0,001) и 2,03 раза (p < 0,001) соответственно превышает результат серии с моделированием МС, что подтверждает существенное улучшение чувствительности тканей к инсулину. Применение JSH-23 и метформина гидрохлорида при моделировании МС уменьшает в сыворотке крови крыс концентрацию липопротеинов низкой и очень низкой плотности (на 26,9 %, p < 0,01, и 17,7 %, p < 0,02) и триацилглицеролов (на 53,7 %, p < 0,01, и 46,9 %, p < 0,01), снижает концентрацию ТБК-активных соединений (на 26,3 %, p < 0,001, и 23,7 %, p < 0,01) и её прирост за время инкубации в прооксидантном ферроаскорбатном буферном растворе (на 30,8 %, p < 0,01, и 30,8 %, p < 0,01), но существенно не влияет на активность супероксиддисмутазы и каталазы. Введение JSH-23 и метформина гидрохлорида в условиях эксперимента увеличивает протромбиновое время (на 30,0 %, p < 0,05, и 30,7 %, p < 0,001), активированное парциальное тромбопластиновое время (на 23,8 %, p < 0,02, и 17,4 %, p < 0,05). Введение JSH-23 в отличие от метформина гидрохлорида также увеличивает тромбиновое время (на 29,0 %, p < 0,02) и уменьшает время лизиса эуглобулиновой фракции (на 11,4 %, p < 0,05). Таким образом, назначение JSH-23 и метформина гидрохлорида в условиях моделирования МС ограничивает гипергликемию, повышает чувствительность тканей к инсулину, снижает проявления дислипопротеинемии и гипертриацилглицеролемии, снижает в крови концентрацию вторичных продуктов пероксидного окисления липидов, повышает антиоксидантный потенциал.; Summary. This experiment carried on 40 white rats was aimed to investigate the effect of inhibitors of nuclear factor κB (NF-κB) activation, which action is realized by different mechanisms, and namely, by disrupting the nuclear translocation of this factor (JSH-23, (4-methyl-N-(3-phenylpropyl)benzene-1,2-diamine) and by inhibiting phosphorylation of IκB-kinase and degradation of IκBα (metformin hydrochloride), that provide the effect on the state of carbohydrate and lipid metabolism, free radical processes, and hemocoagulation under modeled metabolic syndrome (MS). Administration of JSH-23 (in a dose of 1 mg/kg of body weight, 2 times a week) and metformin hydrochloride (in a dose of 200 mg/kg of body weight in a day) during the period MC being modeled reduces the blood glucose concentration by 17,8 % (p < 0,05) and 13,3 % (p < 0,02). According to subcutaneous insulin test in rats, which were subjected to MS modeling and were injected JSH-23 and metformin hydrochloride, the decrease in the blood glucose concentration in 60 min following the administration of 0,2 IU of insulin exceeds the result of a series with modeled MS respectively in 2,38 times (p < 0,001) and 2.03 times (p < 0,001), confirming the significant improvement in tissue sensitivity to insulin. Administration of JSH-23 and metformin hydrochloride during MS modeling reduces serum concentrations of LDL and very low density lipoproteins (by 26,9 %, p < 0,01, and by 17,7 %, p < 0,02), and triacylglycerols (by 53,7 %, p < 0,01 and by 46,9 %, p < 0,01), decreases the concentration of TBA-active compounds (by 26,3 %, p < 0,001, and by 23,7 %, p < 0,01) and its increase during incubation in prooxidant ferro-ascorbate buffer solution (by 30,8 %, p < 0,01, and by 30,8 %, p < 0,01), but does not significantly affect the activity of superoxide dismutase and catalase. Administration of JSH-23 and metformin hydrochloride on experimental conditions accelerates prothrombin time (by 30,0 %, p < 0,05, and by 30,7 %, p < 0,001), activated partial thromboplastin time (by 23,8 %, p < 0,02, and by 17,4 %, p < 0,05). In addition, the introduction of JSH-23 (as opposed to metformin hydrochloride) also extends thrombin time (by 29,0 %, p < 0,02) and limits time of lysis of euglobulin fraction (by 11,4 %, p < 0,05). Thus, the administration of JSH-23 and metformin hydrochloride under modeled MS limits hyperglycemia, increases tissue sensitivity to insulin, reduces signs of dyslipoproteinemia and hypertriacylglycerolemia, lowers blood concentration of lipid peroxidation by-products, enhances antioxidant capacity.
Ключові слова: метаболічний синдром
інгібітори ядерного фактора κB
JSH-23
метформіну гідрохлорид
метаболический синдром
ингибиторы ядерного фактора κB
JSH-23
метформина гидрохлорид
metabolic syndrome
inhibitors of nuclear factor κB
JSH-23
metformin hydrochloride
ISSN: 2227-7943
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4325
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
flt_2015_2_14.pdf1,26 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.