Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/436
Назва: Біохімічні зміни в тканинах легень за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном
Інші назви: Биохимические изменения в тканях легких в условиях экспериментальной ожоговой болезни и их коррекция липином
Biochemical changes in tissues of lungs at experimental burn disease and its correction by lipin
Автори: Сухомлин, Тетяна Анатоліївна
Сухомлин, Татьяна Анатольевна
Sukhomlyn, T.A.
Дата публікації: 2015
Видавець: Друкарня ВНМУ ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.
Бібліографічний опис: Сухомлин Т. А. Біохімічні зміни в тканинах легень за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.32. "Медична біохімія" / Т. А. Сухомлин. - Вінниця, 2015. - 20 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертаційна робота присвячена вивченню патологічних змін у тканинах легень за умов експериментальної опікової хвороби та обґрунтуванню корекції цих змін ліпіном. Обґрунтовано положення про те, що провідну роль у розвитку патологічних змін в тканинах легень щурів при опіковій хворобі відіграють активація оксидативного стресу, перекисного окиснення ліпідів, розвиток ендогенної інтоксикації, пригнічення антиоксидантних систем, дисбаланс NO-ергічної системи, порушення енергетичного балансу, декомпенсація протеїназно-інгібіторного потенціалу, зростання колагенолітичної активності. Застосування ліпіну має позитивний корегуючий вплив на тканини легень за умов опікової хвороби, а саме, спостерігається пригнічення процесів вільнорадикального окиснення, про що свідчить зниження вмісту ТБК-реактантів, окисномодифікованих білків та молекул середньої маси, підвищується активність ферментів антиоксидантної системи, нормалізується ліпідний склад тканин легень, знижується вміст нітрит-аніонів, зменшується енергетичний дисбаланс, інгібуються процеси деполімеразації колагену, що підтверджується зниженням вмісту вільного оксипроліну, порівняно з тваринами, яким моделювали опікову хворобу без корекції. Доведено позитивний вплив ліпіну на морфологічні зміни в легенях щурів при опіковій хворобі. При його застосуванні зменшується інтерстиціальний набряк, запальна інфільтрація, дескавамація бронхіального епітелію; Диссертационная работа посвящена изучению патологических изменений в тканях легких крыс в условиях экспериментальной ожоговой болезни и обоснованию коррекции этих изменений липином. На 112 белых крысах-самцах изучены изменения NO-ергической системы, свободнорадикальных процессов, антиоксидантной системы, протеиназно-ингибиторного потенциала, липидного и углеводного обмена тканей легких. Экспериментально доказано, что ведущую роль в развитии патологических изменений в тканях легких при ожоговой болезни играют дисбаланс NO-эргической системы, активация оксидативного стресса и перекисного окисления липидов, снижение активности ферментов антиоксидантной системы, развитие эндогенной интоксикации, декомпенсация протеиназно-ингибиторного потенциала активация деполимеризации коллагеновых белков, нарушение энергетического баланса. В условиях ожоговой болезни в тканях легких наблюдалось развитие оксидативного стресса, что сопровождалось повышением содержания ТБК-реактантов, окислительномодифицированных белков и молекул средней массы, как маркера эндогенной интоксикации. Содержание ТБК-реактантов возростало в 3,12 раза (р<0,05), окислительномодифицированных белков – в 1,74 раза (р<0,05), молекул средней массы – в 2,54 раза (р<0,05). При этом активность ферментов антиоксидантной системы снижалась: активность каталазы в 2,03 раза (р<0,05), а супероксиддисмутазы в 2,18 раза (р<0,05). При экспериментальной коррекции липином в тканях легких снизилось содержание ТБК-реактантов, окислительномодифицированных белков, молекул средней массы, повысилась активность супероксиддисмутазы и каталазы, что свидетельствуеть о снижении свободнорадикальных процессов и активации антиокидантных систем в легких. Также при ожоговой болезни наблюдались изменения протеиназно-ингибиторного потенциала, повышалась общая протеолитическая активность в 2,35 раза (р<0,05), а общая антитриптическая активность снижалась. При этом возростал уровень свободного оксипролина – в 1,69 раза (р<0,05). Применение липина привело к уменьшению протеолитической активности и содержания свободного оксипролина, что можно объяснить снижением активности коллагеназ. Доказано позитивное влияние липина на морфологические изменения в тканях легких при ожоговой болезни. При этом уменьшается интерстициальний отек, воспалительная инфильтрация, десквамация бронхиального эпителия. Таким образом, обоснована эффективность использования липина для коррекции патологических изменений в тканях легких при ожоговой болезни; The dissertation is devoted to the study of influence of lipin on pathological changes in lungs at experimental burn disease. The point has been proved that the leading role in the development of pathological changes in tissues of lungs at burn disease play decompensation of proteinase-inhibitory potential, activation of oxidative stress, deppression of antioxidant systems, disbalance of NO-ergic system, violation of energetic balance, development of endogenous intoxication, activation of collagen proteins catabolism. Use of lipin has had a positive compensatory influence on tissues of lungs at burn disease, in particular it has been observed that processes of free radical oxidation have been oppressed that was proved by the content decrease of oxygen modified proteins, reactants of thiobarbituric acid and average mass molecules; activity of enzymes of antioxidant system in the researched tissues increased, normalization of proteolysis and lipid metabolism in comparison with animals in wich modeling experimental burn disease without correction
Ключові слова: експериментальна опікова хвороба
легені
оксидативний стрес
ліпін
экспериментальная ожоговая болезнь
легкие
оксидативный стресс
липин
experimental burn disease
lungs
oxidative stress
lipin
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/436
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
arefSukhomlynTA2015.pdf3,73 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.