UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4380
Назва: Междисциплинарный аспект изучения кариеса
Інші назви: Міждисциплінарний аспект вивчення карієсу
Interdisciplinary aspect of studying caries
Автори: Зайцев, Андрей Владимирович
Бойченко, Ольга Николаевна
Николишин, Анатолий Карлович
Зайцев, Андрій Володимирович
Бойченко, Ольга Миколаївна
Ніколішин, Анатолій Карлович
Zaitsev, A.
Boychenko, O.
Nikolishin, A.
Дата публікації: 2017
Видавець: Українська академія наук (м.Київ), Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» (м.Полтава)
Бібліографічний опис: Зайцев А. В. Междисциплинарный аспект изучения кариеса / А. В. Зайцев, О. Н. Бойченко, А. К. Николишин // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, Т. 1 (139). – С. 13–16.
Короткий огляд (реферат): Научные направления даже в пределах одной дисциплины не являются независимыми. Между ними нет резкой границы. Междисциплинарный синтез в настоящее время все чаще начинает рассматри¬ваться как один из важнейших аспектов возникновения нового научного знания. Актуальным остается изучение твердотканных образований, в частности - зубов, как в стоматологии, так и в других биологических направлениях. В статье проведен анализа исследований стоматологического материала из антропологических собра¬ний с целью использования результатов в медицинской области. Материалами явились антропологические коллекции собранные сотрудниками Полтавского краеведческого музея, Полтавского национального педа¬гогического университета им. В.Г. Короленко изученными на предмет заболевания кариесом зубов. На основе изучения одонтологического фоссильного и субфоссильного материала был проведен срав¬нительный математический многофакторный анализ (метод точечных графов) кариозной патологии. Ре¬зультаты исследований были трансформированы в графики. В настоящей работе разбираются графики изменения показателя интенсивности и распространенности кариеса зубов от эпохи меди с прогнозиро¬ванием в будущее. Данные интенсивности и распространенности трансформированы в процентные пока¬затели. Графики представляют динамику показателей кариеса зубов - их эволюцию в различные исторические периоды на территории современной Украины. Эта динамика показывает, что кариозный процесс за время своего существования в выбранном интервале развития человеческой популяции осуществил несколько изменений. Данные изменения занимали определенный интервал времени. Описанное обстоятельство может указывать на то, что изменения кариозной патологии являются скачками градуалистического типа. Исследование вскрывает проблему соотношения количества и качества профилактических и клиниче¬ских мероприятий, направленных на решение проблем, возникающих с патологиями, носящими характер пандемий. Решение задач подобного типа не удается в компетенции одной лишь медицины. Отсюда есте¬ственно рассмотрение этой и аналогичных проблем содружеством специалистов разных сфер науки, за¬нимающихся исследованиями в одной области; Наукові напрямки навіть в межах однієї дисципліни не є незалежними. Між ними немає чіткої межі. Міждисциплінарний синтез на сьогодення все частіше починає розглядатися як один з найважливіших аспектів виникнення нового наукового знання. Актуальним залишається вивчення твердотканних утворень, зокрема - зубів, як в стоматології, так і в інших біологічних напрямках. У статті проведено аналіз досліджень стоматологічного матеріалу з антропологічних зібрань з метою використання результатів в медичній галузі. Матеріалами слугували антропологічні колекції, зібрані співробітниками Полтавського краєзнавчого музею, Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка вивченими на предмет захворювання карієсом зубів. На основі вивчення одонтологічного фосильного і субфосильного матеріалу був проведений порівняльний математичний багатофакторний аналіз (метод точкових графів) каріозної патології. Результати досліджень були трансформовані в графіки. У даній роботі розбираються графіки зміни показника інтенсивності і поширеності карієсу зубів від епохи міді з прогнозуванням в майбутнє. Дані інтенсивності і поширеності трансформовані в процентні показники. Графіки представляють динаміку показників карієсу зубів - їх еволюцію в різні історичні періоди на території сучасної України. Ця динаміка показує, що каріозний процес за час свого існування в обраному інтервалі розвитку людської популяції здійснив кілька змін. Дані зміни займали певний інтервал часу. Описані обставини можуть вказувати на те, що зміни каріозної патології є стрибками градуалістичного типу. Дослідження розкриває проблему співвідношення кількості і якості профілактичних і клінічних заходів, спрямованих на вирішення проблем, які виникають з патологіями, що носять характер пандемій. Вирішення задач подібного типу не вдається в компетенції однієї лише медицини. Звідси природним буде розгляд цієї та аналогічних проблем співтовариством фахівців різних сфер науки, що займаються дослідженнями в одній області; Scientific directions, even within one discipline, are not independent. There is no sharp border be¬tween them. Interdisciplinary synthesis is now increasingly being considered as one of the most important aspects of emergence of new scientific knowledge. The study of hard tissue formations, in particular, teeth, both in stomatology and in other biological directions remains topical. The article analyzes the research of dental material from anthropological meetings in order to use the results in the medical field. The materials were the anthropological collections collected by the employees of the Poltava Mu¬seum of Local Lore, Poltava National Pedagogical University. VG. Korolenko studied forthe disease of tooth decay. On the basis of the study of odontoiogica! fossil and subfossil material, a comparative mathematical multifactor analysis (the method of dot graphs) of carious pathology was carried out. The results of the studies were trans¬formed into graphs. In this paper, we analyze the graphs of the change in the intensity and prevalence of dental caries from the era of copper with prediction into the future. The intensity and prevalence data are transformed into percentages. Graphs represent the dynamics of dental caries parameters - their evolution in different historical periods on the territory of modern Ukraine. This dynamics shows that the carious process has made several changes during its existence in the selected range of development of the human population. These changes took a certain amount of time. The described circumstance may indicate that changes in carious pathology are jumps of a gradualistic type. The study reveals the problem of the ratio of the quantity and quality of preventive and clinical interventions aimed at solving problems arising from pathologies that are pandemic in nature. The solution of problems of this type is not possible in the competence of medicine alone. Hence, it is natural to consider this and similar problems by the commonwealth of specialists in different fields of science engaged in research in one area.
Ключові слова: наука
междисциплинарные исследования
кариес
показатели кариеса
наука
міждисциплінарні дослідження
карієс
показники карієсу
science
interdisciplinary research
caries
caries parameters
ISSN: 2077-4214
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4380
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (139)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Interdisciplinary aspect of studying caries.pdf176,55 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.