UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4406
Назва: Діагностичні аспекти змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними протезами в бічних ділянках зубних рядів
Інші назви: Diagnostic aspects of the changes in oral status of patients when using metal-ceramic bridge prostheses in the side portions of the dentition. - On the manuscript
Автори: Коробейнікова, Юлія Леонідівна
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Коробейнікова Ю. Л. Діагностичні аспекти змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними протезами в бічних ділянках зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Ю. Л. Коробейнікова. – Полтава, 2016. – 21 с.
Короткий огляд (реферат): Діагностичні аспекти змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними протезами в бічних ділянках зубних рядів. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – "стоматологія". - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Полтава, 2016. Дисертація є клінічною роботою, яка присвячена оптимізації діагностики структурно-функціональних змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними конструкціями. Клінічні дослідження включали 90 осіб. Розподіл на групи проводили за терміном користування металокерамічною конструкцією. До І групи увійшло 29 пацієнтів, які користувалися мостоподібними металокерамічними протезами менше 5 років, ІІ група - пацієнти, які користувалися мостоподібними металокерамічними протезами понад 5 років. Кількість таких пацієнтів склала 31 особу. До III групи увійшло 30 осіб з інтактними зубними рядами (група контролю). Розроблено спосіб визначення інтенсивності оклюзійного тиску в пацієнтів із незнімними металокерамічними протезами за допомогою сенсорної плівки, за допомогою метода КПКТ об’єктивно оцінені структурно-функціональні зміни кісткової тканини. Розроблений і впроваджений у практику клінічно-статистично доказовий метод визначення гігієнічного стану ротової порожнини в пацієнтів із незнімними металокерамічними мостоподібними протезами за допомогою мікроскопічної кристалографії, що підтверджено високим рівнем якості кореляційної моделі (R = 0,983; R2 = 0,966). Багатофакторний дисперсійний аналіз виявив домінуючий рівень кореляції показників оклюзіографії від фактора терміну користування незнімними металокерамічними мостоподібними конструкціями в дистальних ділянках зубних рядів (F = 581,871). Установлено значну статистично доведену залежність числових показників ширини періодонтальної щілини в ділянці апекса (F = 563,007) та показника щільності кісткової тканини в ділянці апекса (F = 779,43) від цього ж фактора. Водночас спостерігалася мінімальна кореляція всіх досліджуваних показників цифрової оклюзіографії та КПКТ від фактора топографії ортопедичної конструкції (F = від 6,017 до 9,433). ; Диагностические аспекты изменений состояния полости рта у пациентов при пользовании металлокерамическими мостовидными протезами в боковых участках зубных рядов. - На правах рукописи. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - "стоматология". - Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины, Полтава, 2016. Диссертация является клинической работой, посвященной оптимизации диагностики структурно-функциональных изменений состояния полости рта у пациентов при пользовании металлокерамическими мостовидными конструкциями. Клинические исследования включали 90 человек. Деление на группы проводили по сроку пользования металлокерамической конструкцией. К I группе вошло 29 пациентов, которые пользовались мостовидными металлокерамическими протезами менее 5 лет, II группа - пациенты, которые пользовались мостовидными металлокерамическими протезами более 5 лет. Количество таких пациентов составила 31 человек. В III группу вошло 30 человек с интактными зубными рядами (группа контроля). Разработан способ определения интенсивности окклюзионного давления у пациентов с несъемными металлокерамическими протезами с помощью сенсорной пленки, с помощью метода КЛКТ объективно оценены структурно-функциональные изменения костной ткани. Разработан и внедрен в практику клинико-статистически доказательный метод определения гигиенического состояния полости рта у пациентов с несъемными металлокерамическими мостовидными протезами с помощью микроскопической кристаллографии, что подтверждается высоким уровнем качества корреляционной модели (R = 0,983; R2 = 0,966). Многофакторный дисперсионный анализ выявил доминирующий уровень корреляции показателей окклюзиографии от фактора срока пользования несъемными металлокерамическими мостовидными конструкциями в дистальных участках зубных рядов (F = 581,871). Установлено значительную статистически доказанную зависимость числовых показателей ширины периодонтальной щели в области апекса (F = 563,007) и показателя плотности костной ткани в области апекса (F = 779,43) от этого же фактора. В то же время наблюдалась минимальная корреляция всех исследуемых показателей цифровой окклюзиографии и КЛКТ от фактора топографии ортопедической конструкции (F = от 6,017 до 9,433). В рамках планового обследования больных, пользующихся несъемными металлокерамическими мостовидными конструкциями, рекомендуется применять метод цифровой оклюзиографии как таковой, что предоставляет одновременную информацию об окклюзионных соотношениях зубных рядов и функциональной нагрузки на зубы и ортопедические конструкции. Учитывая высокий уровень резорбции костной ткани с вестибулярной и оральной сторон 20 вокруг опорных зубов у больных, пользующихся металлокерамическими мостовидными протезами более 5 лет, рекомендовано проведение конусно -лучевой компьютерной томографии как единственного возможного рентгенологического метода своевременного выявления подобных изменений. С целью улучшения качества гигиенических мероприятий по уходу за полостью рта у больных ортопедического профиля рекомендуется применять метод микроскопической кристаллографии как высокоинформативный способ определения уровня гигиены у пациентов с различными ортопедическими конструкциями. В комплексе лечебно-профилактических мероприятий по улучшению состояния тканей пародонта опорных зубов рекомендуется применение курса ирригации 0,05% водным раствором хлоргексидина биглюконата, состоящий из двух сеансов с трехнедельным перерывом; Diagnostic aspects of the changes in oral status of patients when using metal-ceramic bridge prostheses in the side portions of the dentition. - On the manuscript. Thesis for a candidate's degree by specialty 14.01.22 - dentistry. - Higher educational establishment of Ukraine "Ukrainian Medical Dental Academy" MoH of Ukraine, Poltava, 2016. Thesis is a clinical operation, the optimization of diagnosis of structural and functional changes in oral status of patients when using metal-ceramic bridge constructions. Clinical studies included 90 people. The division into groups was carried out by use of metal-term construction. For Group I included 29 patients who used the bridge-metal-ceramic prostheses less than 5 years, group II of - patients who used the bridge-metal-ceramic dentures for more than 5 years. The number of such patients was 31 people. In the III group included 30 people with intact tooth rows (control group). A method for determining the intensity of occlusion pressure in patients with non-replaceable metal-ceramic prosthesis using the sensor film using the method CВСT objectively evaluated the structural and functional changes in bone tissue. Developed and implemented in the practice of clinical and statistically demonstrative method of determining the state of oral hygiene in patients with fixed metal-ceramic bridge restorations using microscopic crystallography, which confirms the high quality level of the correlation model (R = 0,983; R2 = 0,966). Multivariate analysis of variance revealed the dominant level of correlation indicators occlusion the factor term use of non-removable metal-ceramic bridge constructions in the distal portions of dentition (F = 581,871). A significant statistically proven width dependence of the amounts of the periodontal ligament in the apex area (F = 563,007) and the indicator of bone density in the apex area (F = 779,43) by the same factor. At the same time 21 there was minimal correlation of all the studied parameters and digital occlusion CВCT factor of prosthetic topography (F = from 6.017 to 9.433).
Ключові слова: металокерамічний мостоподібний протез
гігієна порожнини рота
щільність кісткової тканини
оптимізація
резорбція кісткової тканини
диагностика
металлокерамический мостовидный протез
окклюзия
резорбция костной ткани
sintered metal bridge
occlusion
bone resorption
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4406
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_Korobeynikova.pdf628,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.