UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4428
Назва: Імунологічні порушення в тканинах ясен у дітей з запальними неспецифічними захворюваннями піднижньощелепних лімфатичних вузлів та патогенетичне обгрунтування їх корекції в комплексному лікуванні
Інші назви: The immunological disorders in the tissues of the gums in children with nonspecific inflammatory diseases submandibular lymph nodes and pathogenetic substantiation of their correction in treatment
Автори: Лобач, Юрій Борисович
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Лобач Ю. Ю. Імунологічні порушення в тканинах ясен у дітей з запальними неспецифічними захворюваннями піднижньощелепних лімфатичних вузлів та патогенетичне обгрунтування їх корекції в комплексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Ю. Ю. Лобач. – Полтава, 2015. – 22 с.
Короткий огляд (реферат): Імунологічні порушення в тканинах ясен у дітей з запальними неспецифічними захворюваннями піднижньощелепних лімфатичних вузлів та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», МОЗ України, Полтава, 2015. Дисертаційна робота присвячена питанням підвищення ефективності діагностичних заходів та патогенетичному обґрунтуванню диференційованого підходу до вибору імунокорегуючих препаратів в складі комплексного лікування різних нозологічних форм лімфаденітів у дітей. Узагальнення даних клінічного обстеження хворих на різні форми піднижньощелепного лімфаденіту, дозволило встановити різницю між одонтогенною та неодоногенною формою, специфічність якої полягала у виразності кілнічних проявів безпосередньо пов’язаних з антигенною стимуляцією зубами уражених періодонтитом. При обстеженні стоматологічного статусу встановлено підвищення інтенсивності карієсу та погіршення гігієнічного стану порожнини рота, які були більш виразніші коли етіологічним чинником лімфаденітів являлись періодонтитні зуби. Аналіз показників УЗД при гострих гнійних лімфаденітах встановив, що тенденція до збільшення розмірів, ехографічна структура та характер змін гемоциркуляції напряму залежали переважно від терміну звернення за медичною допомогою починаючи з моменту виникнення перших клінічних ознак запалення та етіологічного фактора. Збільшення периферійного опору судин при хронічному гіперпластичному одонтогенному піднижньощелепному лімфаденіті у порівнянні з хронічним гіперпластичним неодонтогенним піднижньощелепним лімфаденітом пов’язано з постійним підвищеним антигенним навантаженням лімфатичного вузла персистуючою одонтогенною інфекцією, що сприяє до заміщення перенхіми сполучною тканиною. Результати імуногістохімічного дослідження епітелію маргінального краю ясен і лімфатичних вузлів та оцінка експресії поверхневих маркерів периферійної крові встановили нові дані про кількість, розподіл, локалізацію та співвідношення CD1а, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+,CD 20cy, CD38+, CD45+, CD68+, CD4+CD25+, HLADR+ клітин в них при різних нозологічних формах піднижньощелепних лімфаденітів, що патогенетично обґрунтовує необхідність застосування у складі їх комплексного лікування препаратів з вибірковими імунокорегуючими властивостями.; Лобач Ю. Б. Иммунологические нарушения в тканях десен у детей с воспалительными неспецифическими заболеваниями поднижнечелюстных лимфатических узлов и патогенетическое обоснование их корекции в комплексном лечении. – На правах рукописи. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академія» МЗ Украины, Полтава, 2015. Диссертационная работа посвящена вопросам повышения эффективности диагностических методов и патогенетическому обоснованию дифференцированного подхода к выбору имуннокорегирующих препаратов в составе комплексного лечения разных нозологических форм лимфаденитов у детей. Результаты работы базируются на клиническом и лабораторном обследовании 100 детей с острым гнойным и хроническим гиперпластическим поднижнечелюстным лимфаденитом одонтогенного и неодонтогенного происхождения. Обобщение результатов клинического обследования относительно острого гнойного поднижнечелюстного лимфаденита различной этиологии установило, что они отличаются по характеру клинического течения. Так, острый гнойный поднижнечелюстной лимфаденит одонтогенного происхождения, особенно при обострении хронического периодонтита «причинного» зуба, сопровождается стремительным развитием местных начальных клинических проявлений и их продолжением. Его течение характеризируется выраженой общей реакцией организма, повышением температуры тела до 38-38,5 С и эти симптомы носили более агрессивный характер нежели при неодонтогенном. При хронических лимфаденитах, в клиническом аспекте одонтогенная форма характеризовалась значительно меньшим наличием количества лимфатических узлов с локализацией их непосредственно в поднижнечелюстной области и их большими размерами. Сравнение индексов гингивита Silness-Loe и РМА между группами обнаружило их ухудшение у больных с одонтогенными формами лимфаденитов. Так, у больных с острым гнойным неодоногенным лимфаденитом эти показатели составляли 0,24±0,05 бала и 2,1±0,39 %, у больных с хроническим неодонтогеннымлимфаденитом 0,18±0,04 бала и 1,32±0,36 %, соответственно. Однако они были значительно ниже, чем у больных с острым гнойным одонтогенным лимфаденитом (периодонтит в стадии ремисии) - 0,63±0,07 бала и 3,79±0,48 % и с хроническим гиперпластическим одонтогенным лимфаденитом - 0,80±0,07 бала и 4,59±0,69 %, соответственно. Наивысшие показатели были получены у детей с острым гнойным одонтогенным лимфаденитом (периодонтит в стадии обострения) - 0,80±0,07 бала и 6,63±0,88 %. Анализ показателей УЗИ при острых гнойных поднижнечелюстных лимфаденитах установил тенденцию к увеличению их размеров при одонтогенном происхождении. Эхографическая структура и характер изменений гемоциркуляции напрямую зависили преимущественно от времени обращения за медицинской помощью, начиная с момента появления первых клинических признаков воспаления и этиологического фактора, который его спровоцировал. Увеличение периферического сопротивления сосудов при хроническом гиперпластическом одонтогенном поднижнечелюстном лимфадените, по сравнению с хроническим гиперпластическим неодоногенным поднижнечелюстным лимфаденитом связано с постоянной антигенной нагрузкой лимфатического узла персистирующей одонтогенной инфекцией, что способствует замещению перенхимы соединительной тканью. Оценка экспрессии поверхностных маркеров лимфоцитов показала, что у больных острым гнойным неодонтогенным поднижнечелюстным лимфаденитом в периферийной крови на уровне 06, 08 секстанта имеет место снижение количества CD 3+, CD 4+, CD 16+, CD4+/CD 25+ клеток, на фоне сохранения на физиологическом уровне Т-лимфоцитов супрессоров (CD 8+). При присутствии одонтогенного очага, как в стадии ремисии, так и в стадии обострения, отмечается снижение количества CD 4+, CD 16+, CD4+/CD 25+ клеток, но при остром гнойном лимфадените (периодонтит в стадии ремиссии), увеличивается популяция CD 8+клеток, что указывает на супрессорную направленость локального имунного ответа в олтичие от острого гнойного лимфаденита (периодонтит в стадии обострения), когда имеет место снижение количества CD 8+ - лимфоцитов и наблюдается болееактивная имунная реакция. Имунногистохимическое исследование представило возможным получить новые данные о распределении CD 1, CD 3, CD 20, CD 38, CD 45, CD 68 имуноцитов в пределах зубодесневого эпителия и собственной пластинки при различных нозологических формах лимфаденитов, что в совокупности с вышеизложеным, может стать непосредственной основой для научного обоснования необходимости включения в состав комплекса лечебных мероприятий имуномодуляторов разных фармакологических групп в зависимости от нозологической формы заболевания. Ключевые слова: дети, острый гнойный лимфаденит, хронический гиперпластический лимфаденит, диагностика, локальный иммунитет.; Lobach Y. B. The immunological disorders in the tissues of the gums in children with nonspecific inflammatory diseases submandibular lymph nodes and pathogenetic substantiation of their correction in treatment. - The manuscript. The thesis for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.22 -Stomatology. - SHEIU "Ukrainian Medical Stomatological Academy " MoH Ukraine, Poltava, 2015. The thesis is devoted to improving the efficiency of diagnostic and pathogenetic substantiation differentiated approach to the choice immunocorrective drugs as part of an integrated treatment of various forms of lymphoma lymphadenitis in children. Synthesis of clinical examination of patients with various forms of submandibular lymphadenitis, revealed the difference between odontogenic and non odontogenic form, the specificity of which was in severity of clinical manifestations directly related to antigenic stimulation teeth affected by periodontitis . An examination of the status of dental caries found increased intensity and deteriorating hygienic condition of the oral cavity, which were more expressive when etiological factor of lymphadenitis were periodontitis. Analysis of ultrasound in acute purulent lymphadenitis found that the tendency to increase the size, structure and nature of sonographic changes haemocirculation directly depended mainly on the period of seeking medical help since the moment when the first clinical signs of inflammation and etiological factor. The peripheral resistance of vascular is increased in chronic hyperplastic odontogenic submandibular lymphadenitis compared with chronic hyperplastic non odontogenic submandibular lymphadenitis due to the constant antigenic load high lymph node persistent odontogenic infection, which contributes to the displacement of parenchyma by connective tissue. The results of immunohistochemical study epithelial marginal edge of the gums and lymph nodes and evaluation of the expression of surface markers in peripheral blood set new data on the number, distribution, location and value CD1a, CD3 +, CD4 +, CD8 +,CD16 +, CD 20cy, CD38 +, CD45 +, CD68 +, CD4 + CD25 + , HLA-DR + cells in them with various forms of lymphoma submandibular lymphadenitis that pathogenesis justifies the need for a part of a comprehensive treatment drugs with selective mmunocorrective properties.
Ключові слова: гострий гнійний лімфаденіт
хронічний гіперпластичний лімфаденіт
діагностика
локальний імунітет
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4428
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avtoreferat_lobach.pdf460,1 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.