UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4615
Назва: Законодавчо-правова база та практика професійно-прикладної фізичної підготовки як основа формування готовності майбутніх лікарів до трудової діяльності
Інші назви: Законодательно-правовая база и практика профессионально-прикладной физической подготовки как основа формирования готовности будущих врачей к трудовой деятельности
Legislatively-legal base and practice of the professionally-applied physical preparation as basis of forming of readiness of future doctors to labor activity
Автори: Петришин, Олександр Володимирович
Петришин, Александр Владимирович
Petrishin, A. V.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Бібліографічний опис: Петришин О. В. Законодавчо-правова база та практика професійно-прикладної фізичної підготовки як основа формування готовності майбутніх лікарів до трудової діяльності / О. В. Петришин // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт / Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К .: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 10 (51)14. – С. 95–99
Короткий огляд (реферат): У статті досліджуються аспекти ефективності методики фізичного виховання студентів медичних спеціальностей, що ґрунтуються на інтеграції законодавчо-правової бази у практику професійно-прикладної фізичної підготовки в процесі навчальних і самостійних занять. Як показав аналіз наукової літератури, на сьогодні відсутнє спеціальне наукове дослідження, в якому б системно висвітлювалась методика професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів. Питання, що розглядається, переважно розробляється зарубіжними авторами і містить окремі технології підвищення професійної фізичної культури фахівців конкретного профілю. Таким чином, потребують теоретичного узагальнення питання ґенези професійно-прикладної фізичної підготовки в освітній практиці вузів медичного профілю; вивчення законодавчо-правових засад та сучасної практики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх лікарів до трудової діяльності. Крім цього, важливим є обґрунтування методики ППФП студентів вищих медичних навчальних закладів у контексті новітніх запитів розвитку системи вищої освіти та професійної діяльності лікаря. Перебудова освіти в руслі Болонського процесу передбачає впровадження нових методів навчання, ступеневої системи освіти, нових кредитно-модульних технологій, інформаційних технологій, відмову від авторитарного нормативного підходу, що є новим якісним етапом в історії вузівської освіти. Сучасні зміни техніко-технологічних засад виробництва, структури трудових зусиль і функціональної ролі людини, орієнтирів в економіці і політиці вимагають розробки ефективного програмно-нормативного забезпечення технологій організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Контекст-аналіз програми фізичного виховання показує, що 34 % змісту існуючої програми ВНЗ присвячено ППФП. Одним з головних критеріїв ефективності фізичного виховання випускників вищого навчального закладу є знання основ ППФП і уміння застосовувати їх на практиці, а також виконання відомчих нормативів ППФП. Отже, викладений матеріал існуючих проблем обумовлює необхідність дослідження і теоретико-методичного обґрунтування системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів на засадах законодавчо-правового поля; Исследуются аспекты эффективности методики физического воспитания студентов медицинских специальностей, которые основываются на интеграции законодательно правовой базы в практику профессионально прикладной физической подготовки в процессе учебных и самостоятельных занятий; The aspects of efficiency of methodology of P.E of students of medical specialties that are base on integration of legislatively-legal base in practice of the professionally applied physical preparation in the process of educational and independent employments are investigated in the article . As an analysis of scientific literature showed, the special scientific research methodology of the professionally-applied physical preparation of students of higher medical educational establishments was system illuminated in that is absent for today. A question that is examined is mainly developed by foreign authors and contains separate technologies of increase of professional physical culture of specialists of certain profile. Thus, need theoretical generalization of question of genesis of the professionally-applied physical preparation educational practice of institutions of higher learning of medical profile; study of legislatively-legal principles and modern practice of the professionally-applied physical preparation of future doctors to labour activity. Except it, important is a ground of methodology of ППФП of students of higher medical educational establishments in the context of the newest queries of development of the system of higher education and professional activity of doctor. Alteration of education in the river-bed of Болонського of process envisages introduction of new methods of studies, sedate system of education, credit-module NT, information technologies, abandonment from authoritarian normative approach that is the new quality stage in history of institution of higher learning education. The modern changes of technic-technology principles of production, structure of labour efforts and functional role of man, reference-points in an economy and politics require development of the effective programmatic-normative providing of technologies of organization of the professionally-applied physical preparation of students. The Context-analysis of the program of P.E shows that 34 % maintenances of the existent program INSTITUTION of higher learning it was sanctified to ППФП. One of main criteria of efficiency of P.E of graduating students of higher educational establishment there is knowledge of bases of ППФП and ability to apply them in practice, and also implementation of department norms of ППФП. Thus, the expounded material of existent problems stipulates the necessity of research and theoretic-methodic ground of the system of the professionally-applied physical preparation of students of higher medical educational establishments on principles of the legislatively-legal field.
Ключові слова: законодавчо-правові засади
специфіка професійної діяльності лікаря
напрямки підготовки
професійно-прикладна фізична підготовка
психофізичні навантаження
прикладне значення
фізичне виховання
додаткова фізкультурна освіта
модель формування прикладних знань, умінь і навичок
трудова діяльність
студенти-медики
законодательно правовые принципы
специфика профессиональной деятельности врача
направления подготовки
профессионально прикладная физическая подготовка
психофизические нагрузки
прикладное значение
физическое воспитание
дополнительное физкультурное образование
модель формирования прикладных знаний, умений и навыков
трудовая деятельность
студенты-медики
legislatively-legal principles
specific of professional activity of doctor
directions of preparation
professionally-applied physical preparation
psychophysical loading
applied value
additional athletic education
model of forming of the applied knowledge, abilities and skills
labor activity
students-physicians
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4615
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.