UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4819
Назва: Особливості матково-яєчникового кровотоку при лейоміомі матки
Інші назви: Особенности маточно-яичникового кровотока при лейомиоме матки
Characteristics of uteroovarian blood flow in case of leiomyoma of uterus
Автори: Громова, Антоніна Макарівна
Громова, Антонина Макаровна
Gromova, A. M.
Громова, Олександра Леонідівна
Громова, Александра Леонидовна
Gromova, O. L.
Тарасенко, Костянтин Володимирович
Тарасенко, Константин Владимирович
Tarasenko, K. V.
Мартиненко, Віталій Борисович
Мартыненко, Виталий Борисович
Martynenko, V. B.
Нестеренко, Леонід Анатолійович
Нестеренко, Леонид Анатольевич
Nesterenko, L. A.
Литвиненко, Олександр Васильович
Литвиненко, Александр Васильевич
Litvinenko, O. V.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Особливості матково-яєчникового кровотоку при лейоміомі матки / А. М. Громова, О. Л. Громова, К. В. Тарасенко [та ін.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів гінекологів України. – 2017. – № 2 (40). – С. 101–104.
Короткий огляд (реферат): Доброякісна пухлина матки – лейоміома – найбільш часто зустрічається серед гінеколо- гічних хворих, які звертаються для оперативного лікування. Мета дослідження – вивчення маткового та матково-яєчникового кровотоку при лейоміомі матки. Матеріал і методи дослідження. Обстежено 39 жінок з лейоміомою матки, які бажали збе- регти матку для подальшої реалізації репродуктивної функції. При УЗД визначали об’єм матки, яєчників, їх ехоструктуру, стан фолікулярного апарату, наявність жовтого тіла. Проводилось вивчення кровоплину у матковій артерії, яєчниковій гілці а. uterinae. При аналізі кривих швидко- сті кровоплину визначали індекс резистентності (IР) та систоло-діастоличне співвідношення (СДС). Отримані результати порівнювали з показниками загальноприйнятої норми. Результати дослідження та їх обговорення. При дослідженні кровоплину у маткових ар- теріях індекс резистентності периферичного кровоплину коливався від 0,93 до 0,99. Індекс ре- зистентності центрального або інтранодулярного кровоплину склав 0,56±0,08. Аналіз даних показав, що кровоплин в яєчниковій гілці маткової артерії був достовірно нижче, ніж в нормі і становив: ІР – 0,62±0,04; СДС – 3,20±0,19 (р<0,05). Виходячи з цих даних, локалізація вузлів у дна і трубних кутах матки розглядається як несприятлива, а локалізація вузлів більше в тілі матки – як сприятлива для кровопостачання яєчників при лейоміомі матки. Висновки. Визначення кровоплину матки та яєчників є важливим для вибору методу хірургічного лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку. Зниження кровоплину в яєчниковій артерії сприяє в подальшому формуванню недостатності функції яєників, та необ- хідності її корекції у післяопераційному періоді у жінок репродуктивного віку. ; Доáрокачественная опухоль матки – ле- йомиома – наиáолее часто встречается среди гинекологических áольных, оáращающихся для оперативного лечения. Цель исследования - изучение маточного и маточно-яичникового кровотока при лейомиоме матки. Материал и методы исследования. Оáследовано 39 женщин с лейомиомой матки, желающих сохранить матку для дальнейшей реализаöии репродуктивной функöии. При УЗИ определяли оáъем матки, яичников, их эхоструктуру, состояние фолликулярного аппарата, наличие желтого тела. Про- водилось изучение кровотока в маточной артерии, яичниковой ветви а. uterinae. При анализе кривых скорости кровотока определяли индекс резистентности (ИР) и систоло-диастолическое соотношение (СДС). Полученные результаты сравнивали с показателями оáщепринятой нормы. Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании кровотока в маточных артериях индекс резистентности периферического кро- вотока колеáался от 0,93 до 0,99. Индекс резистентности öентрального или интранодулярного кровотока составил 0,56±0,08. Анализ данных показал, что кровоток в яичниковой ветви маточной артерии áыл достоверно ниже, чем в норме и составлял: ИР – 0,62±0,04; СДС – 3,20±0,19 (р<0,05). Исходя из этих данных, локализаöия узлов у дна и в труáных углах матки рассматривается как неáлагоприятная, а локализаöия узлов áольше в теле матки – как áлагоприятная для кровоснаáжения яичников при лейомиоме матки. Выводы. Определение кровотока матки и яичников является важным для выáора метода хирургического лечения лейомиомы матки у женщин репродуктивного возраста. Снижение кровотока в яичниковой артерии спосоáствует в дальнейшем формированию недостаточности функöии яичников и неоáходимости ее коррекöии в послеопераöионном периоде у женщин ре- продуктивного возраста.; Benign tumor of uterus – leiomyoma (LM) – is the most common tumor in gynecological patients who refer to the hospital for surgical treatment. Research objective is to study the uterine and uteroovarian blood flow in case of uterine leiomyoma. Materials and methods of study. 39 women with LM who wanted to keep the uterus for further opportunity to implement reproductive function were examined. The volume of uterus, ovaries, their echostructure, state of follicular apparatus, presence of yellow body were assessed during ultrasonic scanning. The study of blood flow in ovarian branch of uterine artery а. uterinae was performed. The resistance index (RI) and systolic-diastolic ratio (SDR) were estimated during the analysis of curves of blood flow velocities. The volume of uterus and ovaries was calculated on the basis of ultrasonic scanning results; these values were compared with the values of generally accepted standard rates. Research results and their discussion. When studying the blood flow in uterine arteries the resistance index of peripheral blood flow varied from 0.93 to 0.99. Resistance index of central or intranodular blood flow was 0.56±0.08. Data analysis showed that blood flow in ovarian branch of uterine artery was reliably lower than in the standard rate and it was equal to: RI – 0.62±0.04; SDR – 3.20±0.19 (р<0.05). On the basis of this data the localization of nodes in the bottom and tubal angles of uterus is considered to be unfavorable and localization of nodes mostly in uterine body is considered to be favorable for blood supply of ovaries in case of leiomyoma of uterus. Conclusion. Assessment of blood flow of uterus and ovaries is important to choose method of surgical treatment of leiomyoma of uterus in women of reproductive age. Blood flow reduction in ovarian artery further favors the formation of ovarian function insufficiency and results in the need of its correction during postoperative period in women of reproductive age.
Ключові слова: матково-яєчниковий кровоплин
проліферативні процеси матки
лейоміома матки
доплерометричне дослідження
ультразвукове дослідження
маточно-яичниковый кровоток
пролиферативные проöессы матки
лейомиома матки
доплерометрического исследования
ультразвуковое исследование
uteroovarian blood flow
proliferative processes of uterus
uterine leiomyoma
Doppler velocimetry
ultrasonic scanning
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4819
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
OMY.pdf136,52 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.