UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5184
Назва: Обґрунтування принципів діагностики і лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів
Інші назви: Обоснование принципов диагностики и лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными скученностью зубов
Substantiation of diagnostics and treatment principles in patients with malocclusion, complicated by dental crowding
Автори: Дмитренко, Марина Іванівна
Дмитренко, Марина Ивановна
Dmitrenko, M. I.
Дата публікації: 2015
Видавець: ПП "Оріяна"
Бібліографічний опис: Дмитренко М. І. Обґрунтування принципів діагностики і лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / М. І. Дмитренко. – Полтава, 2015. – 37 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, Полтава, 2015. Метою дисертації є оптимізація діагностичних заходів і підвищення ефективності лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, на підставі отримання нових наукових даних про провідні фактори ризику та диференційованого підходу до ортодонтичних методів лікування із застосуванням відомих і авторських конструкцій. Подано результати динамічного спостереження за станом прикусу однієї групи школярів у періоди від змінного до постійного прикусу. Визначено частоту скупченості зубів при сагітальних, вертикальних та трансверзальних формах зубощелепних аномалій у віковому аспекті та можливість її саморегуляції. Вивчено провідні фактори ризику виникнення скупченості зубів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями і встановлено їх патогенетичне значення. Обґрунтовано використання найбільш доцільних цефалометричних показників при застосуванні комп‟ютерного програмного забезпечення в діагностиці і лікуванні. Проаналізовано віддалені результати лікування скупченості зубів у змінному прикусі із застосуванням запропонованої методики корекційного видалення тимчасових молярів залежно від патології прикусу за Енглем. Встановлено, що при застосуванні у постійному прикусі пасивної самолігатурної брекет- системи Damon середній період вирівнювання зубного ряду в 1,5 рази менший у порівнянні з традиційною лігатурною брекет-технікою. Доведено, що комплексне лікування із додатковим застосуванням розробленого диференційованого масажу та міогімнастики дозволяє покращити показники електроміографічних індексів скроневих, власне жувальних м‟язів та колового м‟яза рота. Розроблено та науково обґрунтовано алгоритмічні схеми діагностичних та лікувальних заходів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів, які базуються на сучасних підходах до комплексного ортодонтичного лікування відповідно до періодів формування прикусу. Доведено, що використання в ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю зубів, власних науково-практичних розробок дозволяє скоротити тривалість лікування, порівняно з загальноприйнятим, у середньому в 1,45 рази; Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины, Полтава, 2015. 35 Диссертация посвящена решению научной проблемы современной стоматологии, которая состоит в повышении эффективности диагностических и лечебных мероприятий у пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными скученностью зубов, на основе анализа ведущих факторов риска и ведущих звеньев патогенеза, усовершенствование комплексных методов диагностики, лечение и внедрение авторских ортодонтических конструкций, направленных на нормализацию окклюзионных взаимоотношений и биоэлектрической активности височных, собственно жевательных мышц и круговой мышцы рта. В результате динамического наблюдения за состоянием прикуса 434 школьников г. Полтавы в периоды от сменного к постоянному прикусу установлено, что частота сагиттальных, вертикальных и трансверзальных форм зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, в сменном прикусе составляла 33,54 %, а через шесть лет – в постоянном прикусе – увеличилась до 68,67 %. При этом определено, что в течение шести лет саморегуляция скученности зубов произошла лишь у 5,66 %, вместе с тем эта патология возникла у 55,71 % обследованных. Разработан способ определения потребности в ортодонтическом лечении скученности зубов на основании определения степени тяжести скученности зубов, морфологических нарушений прикуса в сагиттальной, вертикальной и трансверзальной плоскостях, с учетом состояния функций полости рта с использованием бальной системы. Проведенные клинико-морфологические исследования подтвердили мультифакторную природу возникновения зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, что доказывает сочетание в среднем 7,25 ± 0,25 факторов риска у одного лица. Установлено, что при скученности зубов верхней челюсти индекс overall Bolton ratіo = 89,25 % ± 1,19 %, что свидетельствует о превалировании мезиодистальных размеров зубов верхней челюсти, а при скученности зубов нижней челюсти индекс overall Bolton ratіo = 92,09 % ± 0,57 % за счет увеличения мезиодистальных размеров зубов нижней челюсти. Выявлено существенное влияние в формировании и прогрессировании скученности зубов ротового типа дыхания, нарушения функции смыкания губ, инфантильного глотания, аномалии прикрепления уздечки языка. На основании проведенных электромиографических исследований выявлена, при скученности зубов верхней челюсти, большая биоэлектрическая активность мышц верхней губы (АCTІV = -0,99% ± 7,44 %); при наличии скученности зубов нижней челюсти превалирует активность мышц нижней губы (АСTІV = 20,52% ± 4,22 %). У пациентов со скученностью зубов верхней и нижней челюстей за показателями индекса АCTІVTА/MМ = -32,74 % ± 4,52 % установлено наибольшее доминирование активности височных мышц вследствие недостаточной активности собственно жевательных мышц; отмечен наиболее низкий общий индекс мышечной симметрии круговой мышцы рта (SІМКМ = 81,94 % ± 9,61 %) и большая биоэлектрическая активность мышц нижней губы (АСTІV = 17,93 % ± 4,33 %). При применении диагностического компьютерного программного обеспечения у пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными скученностью зубов, 36 доказана целесообразность проведения анализа цефалограмм по методикам Tweed, Rіcketts, Downs, Schwarz. Для выбора метода лечения обоснованы наиболее существенные цефалометрические параметры: линейные – расстояние от режущего края верхних и нижних резцов к плоскости A – Pog; угловые – наклон центральных резцов верхней и нижней челюстей относительно окклюзионной плоскости и плоскости верхней и нижней челюсти соответственно. При лечении пациентов со скученностью зубов в сменном прикусе разработаны схемы коррекционного удаления временных моляров на верхней и нижней челюстях в зависимости от патологии прикуса по Энглю. Эффективность применения предложенной методики через три года после лечения составляла 89,19 % (индекс Lіttle < 0,9 мм). Результаты анализа эффективности комплексного лечения пациентов из зубочелюстными аномалиями, осложненными скученностью зубов, свидетельствуют, что при применении в постоянном прикусе пассивной самолигатурной брекет- системой Damon средний период выравнивания зубного ряда в 1,5 раза меньше в сравнении с традиционной лигатурной брекет-техникой. Предложенное комплексное лечение с дополнительным применением разработанного дифференцированного массажа и миогимнастики достоверно способствувало улучшению показателей индексов функциональной симметрии и индексов активности височных, собственно жевательных мышц и круговой мышцы рта. Доказано, что использование в ортодонтическом лечении зубочелюстных аномалий, осложненных скученностью зубов, собственных научно-практических разработок, которые внедрены в клиническую практику, способствует сокращению продолжительности лечения сравнительно с общепринятым в среднем в 1,45 раза; Thesis for a Doctor of Medicine degree by speciality 14.01.22 – Dentistry. – Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava, 2015. Objective of the thesis is optimization of diagnostics events and effectiveness increase of treatment in patients with malocclusion, complicated by dental crowding, on the basis of new scientific data acquisition about major factors of risk and differentiated approach to orthodontic methods of treatment with an application of known and authoring constructions. Results of cases follow up status of occlusion in one group of schoolchildren during periods of temporary to permanent occlusion were reported. Dental crowding frequency in 37 sagittal, vertical and lateral types of malocclusion regarding age aspect and possibility of its self-regulation were determined. Major factors of risk of dental crowding genesis in patients with malocclusion were studied and their pathogenic role effect value was established. Application of the most expedient cephalometric indices using computer software in diagnostics and treatment was grounded. Long-term results of dental crowding treatment in temporary occlusion with application of the introduced method of correctional extraction of temporary molars in accordance with malocclusion (according to Angle) were analyzed. It was determined that on the average a dentition leveling period was in 1,5 times less while applying in permanent occlusion of passive self-ligating braces Damon system in comparison with conventional dental braces. It was proved that complex treatment with additional use of the worked out differentiated massage and mio-gymnastics allows to improve electromyographic indices of temporal, masticatory muscles and orbicular muscle of the mouth. Algorithms patterns of diagnostics and treatment events in patients with malocclusion, complicated by dental crowding, which are based on modern approaches to complex orthodontic treatment in compliance with periods of occlusion formation were developed. It was proved that the application of own theoretical and practical developments in orthodontic treatment of malocclusion complicated by dental crowding, makes it possible to reduce period of treatment on the average in 1,45 times in comparison with conventional.
Ключові слова: зубощелепні аномалії
скупченість зубів
фактори ризику
ортодонтична діагностика
електроміографічні індекси
цефалометричні показники
методи ортодонтичного лікування
ортодонтичні конструкції
зубочелюстные аномалии
скученность зубов
факторы риска
ортодонтическая диагностика
электромиографические индексы
ортодонтические конструкции
цефалометрические показатели
методы ортодонтического лечения
malocclusion
dental crowding
factors of risk
orthodontic diagnostics
electromyographic indices
methods of orthodontic treatment
orthodontic appliances
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5184
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_dmitr.pdf625,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.