UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5870
Назва: Спосіб прогнозування гнійно-запальних ускладнень при гострій інтраабдомінальній патології
Інші назви: Способ прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений при острой интраабдоминальной патологии
Method for predicting pyo-inflammatory complications in acute intraabdominal pathology
Автори: Шейко, Володимир Дмитрович
Ситнік, Дмитро Анатолійович
Прихідько, Роман Анатолійович
Шейко, Владимир Дмитриевич
Сытник, Дмитрий Анатольевич
Прихидько, Роман Анатольевич
Sheiko, V. D.
Sytnik, D. A.
Prykhidko, R. A.
Дата публікації: 12-січ-2016
Видавець: Державний департамент інтелектуальної власності МОН України
Бібліографічний опис: Пат. 104039 Україна, МПК А 61В 5/00, А 61В 5/0205, А61В 10/00. Спосіб прогнозування гнійно-запальних ускладнень при гострій інтраабдомінальній патології / Шейко В. Д., Ситнік Д. А., Прихідько Р. А. ; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава. – № u 201506532 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 12.01.2016. – Бюл. № 1, 2016.
Короткий огляд (реферат): Спосіб прогнозування гнійно-запальних ускладнень при гострій інтраабдомінальній патології включає всебічне клініко-лабораторне дослідження хворого з гострою інтраабдомінальною патологією та аналіз даних під час первинного оперативного втручання. Проводять визначення тяжкості стану хворого до первинного оперативного втручання за шкалою AРAСНE II, дослідження критеріїв діагностики сепсису ACC/SCCM, та додатково проводять оглядову рентгенографію органів черевної порожнини для виявлення симптому "чаш Клойбера", вимірюють діурез та внутрішньочеревний тиск, визначають наявність у пацієнта ожиріння та цукрового діабету, інтраопераційних даних: локалізація джерела перитоніту, характер ексудату, об'єм ексудату, характер фібрину на очеревині, діаметр тонкої кишки, наявність перистальтики, ступінь та поширеність гіперемії очеревини, показання яких співвідносять із стандартизованою шкалою і визначають у балах, по сумі яких прогнозують вірогідність виникнення післяопераційного перитоніту. Для переоцінки ризику розвитку гнійно-запальних у післяопераційному періоді проводять визначення рівня експресії гена TLR-4 мононуклеарними клітинами периферійної крові відносно до β-актину після стимуляції лігандом на першу та четверту добу післяопераційного періоду; Способ прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений при острой интраабдоминальной патологии включает всестороннее клинико-лабораторное исследование больного с острой интраабдоминальной патологией и анализ данных при первичном оперативном вмешательстве. Проводят определение тяжести состояния больного до первичного оперативного вмешательства по шкале АРАСНЕ II, исследование критериев диагностики сепсиса ACC/SCCM, и дополнительно проводят обзорную рентгенографию органов брюшной полости для выявления симптома "чаш Клойбера", измеряют диурез и внутрибрюшное давление, определяют наличие у пациента ожирения и сахарного диабета, анализируют интраоперационные данные: локализация источника перитонита, характер экссудата, объем экссудата, характер фибрина на брюшине, диаметр тонкой кишки, наличие перистальтики, степень и распространенность гиперемии брюшины, показания которых соотносят со стандартизированной шкалой и определяют в баллах, по сумме которых прогнозируют вероятность возникновения послеоперационного перитонита. Для переоценки риска развития гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде проводят определение уровня экспрессии гена TLR-4 мононуклеарными клетками периферической крови по отношению к β-актину после стимуляции лигандом на первые и четвертые сутки послеоперационного периода;The method for predicting pyo-inflammatory complications in the acute intra-abdominal pathology includes comprehensive clinical and laboratory examination and the analysis of the findings pertaining to the initial surgery. The severity of the state prior to the initial surgery is assessed by APACHE II scale. The ACC/SCCM criteria of sepsis are used. The plan X-ray imaging of the abdominal organs is provided for detecting the symptom of Kloiber's cups. The dieresis and intra-abdominal pressure are measured. The obesity and diabetes are taken into account. The intraoperative findings are considered: the localization of peritonitis, the patterns of the exudate, the volume of the exudate, the patterns of fibrin on the peritoneum, the diameter of the small intestine, its peristalsis, the extent of hyperemia of the peritoneum. All the findings are assessed using the standardized scale and scored in points. The sum of the points is predictive of the likelihood of postoperative peritonitis. For revaluating the risk of postoperative pyo-inflammatory complications, the expression level of TLR-4 in peripheral blood mononuclear cells (relative to β-actin) is examined following ligand stimulation on postoperative Days 1 and 4.
Ключові слова: спосіб прогнозування
способ прогнозирования
a method for predicting
гостра інтраабдомінальна патологія
острая интраабдоминальная патология
acute intraabdominally pathology
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5870
Розташовується у зібраннях:Інтелектуальна власність
Патенти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Sposib_prognozuvannya_uskladnen.pdf307,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.