UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5949
Назва: Методичне забезпечення підсумкового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи
Автори: Дубінін, Сергій Іванович
Ваценко, Анжела Володимирівна
Пілюгін, Валентин Олексійович
Стороженко, Любов Володимирівна
Улановська, Наталія Аркадіївна
Рябушко, Олена Борисівна
Дата публікації: 2006
Видавець: Державний Вищий Навчальний Заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"
Бібліографічний опис: Методичне забезпечення підсумкового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] // Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський простір : матеріали навчально-методичної конференції. – Тернопіль, 2006. – С. 169–171.
Короткий огляд (реферат): У статті “Методичне забезпечення підсумкового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи” відмічається, що якість освіти залежить від рівня організації навчального процесу та стану його методичного забезпечення. Комплексна система оцінювання знань, яка спрямована на диференціацію рівня знань студентів та глибину засвоєння матеріалу потребує при вивченні фундаментальних дисциплін, зокрема біології, впровадження різних форм опитування та необхідне навчально-методичне забезпечення. Автори вважають, що при проведенні підсумкового кредитно-модульного заняття необхідно мати методичне забезпечення у вигляді: 1) системи запитань – перелік контролюючих питань з модуля (які визначаються робочою програмою з предмету); 2) тестові завдання „Крок-1” ( база тестів „Крок-1”); 3) тестові завдання з множинним вибором відповіді (методичні рекомендації з медичної біології для студентів та викладачів ВНМЗ); 4) типові та ситуаційні задачі з відповідного модулю (методичні рекомендації з медичної біології, збірники задач); 5) перелік практичних навичок і вмінь, які обов’язково контролюються на цьому занятті. Таке методичне забезпечення підсумкового модульного заняття забезпечує об'єктивність діагностики знань, диференціацію рівня знань студентів і методично однаковий підхід до оцінки якості знань студентів; В статье “Методическое обеспечение итогового контроля знаний студентов в условиях кредитно-модульной системы” отмечается, что качество образования зависит от уровня организации учебного процесса и состояния его методического обеспечения. Комплексная система оценивания знаний, которая направлена на дифференциацию уровня знаний студентов и глубину усвоения материала требует при изучении фундаментальных дисциплин, в частности биологии, внедрения разнообразных форм опроса и необходимое учебно-методическое обеспечение. Авторы считают, что при проведении итогового кредитно-модульного занятия необходимо иметь следующее методическое обеспечение: 1) систему вопросов – перечень контролирующих вопросов по модулю (которые определяются рабочей программой предмета); 2) тестовые задачи „Крок-1” (база тестов „Крок-1”); 3) тестовые задачи с множественным выбором ответа (методические рекомендации по медицинской биологии для студентов и преподавателей высших учебных медицинских учреждений); 4) типичные и ситуационные задачи по соответствующему модулю (методические рекомендации по медицинской биологии, сборники задач); 5) перечень практических навыков и умений, контроль которых должен состояться в данном модуле. Такое материальное обеспечение итогового модульного занятия обеспечит объективность диагностики знаний, дифференциацию уровня знаний студентов и методически одинаковый подход к оценке качества знаний студентов; In article “Methodical maintenance of the final control of knowledge of students in conditions of credit - modular system” is marked, that quality of education depends on a level of the organization of educational process and a condition of its methodical maintenance. The complex system of estimate of knowledges, which directed on differentiation of a level of knowledge of students and depth of mastering of a material demands at studying fundamental disciplines, in particular, Biology of introduction of different forms of interrogation and necessary studying-methodical maintenance. Authors consider, that at carrying out of final credit - modular class it is necessary to have such methodical maintenance:System of questions - the list of supervising questions with the module (are determined by the working program with a subject): test-tasks "Крок-1" (base of tests "Крок-1"); test tasks with a plural choice of the answer (methodical recommendations from Medical Biology for students and teachers Higher Medical Educational Institution); typical and situational tasks with corresponding to the module (methodical recommendations in Medical Biology, collections of tasks); the list of practical skills and skills, which control should take place in the given module. Such material maintenance of final modular class will provide objectivity of diagnostics of knowledge, differentiation of a level of knowledge of students and methodically identical approach to an estimation of quality of knowledge of students.
Ключові слова: комплексна система оцінювання знань
навчально-методичне забезпечення
підсумкове кредитно-модульне заняття
тести
типові та ситуаційні задачі
комплексная система оценки знаний
учебно-методическое обеспечение
итоговое кредитно-модульное занятие
тесты
типовые и ситуационные задачи.
complex system of estimate of knowledges
studying-methodical maintenance of final credit - modular class
tests
typical and situational tasks
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5949
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
metoduchne_zabezpechennya.pdf395,97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.