UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/605
Назва: Оптимізація лікувально-профілактичних заходів при грипі у хворих із поліморфізмом генів Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4
Інші назви: Оптимизация лечебно-профилактических мероприятий при гриппе у больных с полиморфизмом генов Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4
Optimization of preventive measures in case of grippe for patients with Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 genes polymorphisms
Автори: Прийменко, Наталія Олегівна
Прийменко, Наталья Олеговна
Pryimenko, N.
Дата публікації: 2015
Видавець: ТОВ "Фірма Техсервіс"
Бібліографічний опис: Прийменко Н. О. Оптимізація лікувально-профілактичних заходів при грипі у хворих із поліморфізмом генів Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / Н. О. Прийменко. ‒ Київ, 2015. ‒ 24 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України», Київ, 2015. У дисертаційній роботі представлені результати клініко-лабораторного обстеження 112 хворих на грип (63 з неускладненим перебігом і 49 з грип-асоційованою пневмонією) та 170 здорових. Установлено, що серед хворих на грип і грип-асоційовану пневмонію достовірно частіше виявляються мутантний алель 299Gly TLR-4 та комбінації поліморфізмів Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4. Частота мутантної алелі 412Phe TLR-3 вища серед хворих на грип-асоційовану пневмонію. Доведено, що особи із поліморфнозміненими генотипами TLR-2, TLR-3, TLR-4 мають підвищену схильність до запальних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів, частих (більше 4 разів на рік) ГРВІ, при яких ризик розвитку ураження НДШ достовірно вищий, у порівнянні з носіями нормального розподілу алелей. Установлено, що грип у пацієнтів із поліморфізмом генів Arg573Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 при типовій клінічній картині відрізняється більшою тривалістю основних клінічних симптомів, переважанням середньотяжкого та тяжкого перебігу, високою частотою розвитку грип-асоційованої пневмонії. Доведено, що в хворих із поліморфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 при відсутності загальновизнаних факторів ризику розвитку ускладнень первинна вірусна пневмонія розвивається винятково у носіїв поліморфнозмінених генотипів TLR-3 та їхніх комбінацій з Asp/Gly TLR-4 та Arg/Gln TLR-2 і характеризується: раннім розвитком (на 1-3 добу), переважанням двобічного, багаточасткового ураження легень, тяжким перебігом із тривалою кисневою залежністю, розвитком гострого респіраторного дистрес-синдрому та поліорганної недостатності, більшою летальністю. Установлено, що вторинна вірусно-бактеріальна грип-асоційована пневмонія в осіб із генотипом Leu/Phe TLR-3 та комбінаціями поліморфнозмінених генотипів TLR-2, TLR-3, TLR-4 характеризується переважно тяжким перебігом із двобічним ураженням легень. Вивчена ефективність вакцинації проти грипу в осіб із поліморфізмом генів Arg573Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 і доведено, що за імунними та клініко-епідеміологічними показниками вона визначається на рівні вакцинованих із нормальним розподілом алелей TLR-2, TLR-3, TLR-4; Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. – ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины», Киев, 2015. В диссертационной работе представлены результаты клинического и лабораторного обследования 112 больных с неосложненным течением гриппа и грипп-ассоциированной пневмонией. Группу популяционного контроля составили 170 здоровых лиц аналогичного возраста. Углубленное клинико-анамнестическое обследование для изучения связи полиморфизма генов Arg573Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 с воспалительными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей проведено 98 лицам. Эффективность специфической профилактики гриппа исследовали у 66 вакцинированных. Установлено, что среди больных гриппом и грипп-ассоциированной пневмонией достоверно чаще выявляется мутантная аллель 299Gly TLR-4 и комбинации полиморфизмов Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4. Частота аллеля 412Phe TLR-3 выше среди больных грипп-ассоциированной пневмонией. Выявлена связь между носительством полиморфноизмененных генотипов TLR-2, TLR-3, TLR-4 и повышенной склонностью к воспалительным заболеваниям верхних и нижних дыхательных путей, ОРВИ с частотой эпизодов 4 и более в течение года. Установлено, что риск развития бронхита и пневмонии при ОРВИ выше у лиц с генотипом Leu/Phe TLR-3 ‒ в 2,9, Phe/Phe TLR-3 – в 20,0, комбинациями полиморфноизмененных генотипов TLR-2, TLR-3, TLR-4 – в 12,8 раза, по сравнению с носителями нормального распределения аллелей генов TLR-2, TLR-3, TLR-4. Доказано, что грипп у лиц с мутантными генотипами TLR-3 и комбинациями мутаций в генах TLR-2, TLR-3, TLR-4 имеет особенности клинического течения: дольше продолжаются основные клинические симптомы (температура, головная боль, ломота в теле, боль в горле, общая слабость), преобладает среднетяжелое и тяжелое течение с высокой частотой развития грипп-ассоциированной пневмонии (54,2 % и 50,0 % соответственно). Установлено, что у лиц без общепризнанных факторов риска осложненного течения гриппа первичная вирусная пневмония развивалась исключительно у носителей полиморфноизмененных генотипов TLR-3 (Leu/Phe – 44,4 %, Phe/Phe – 100,0 %) и их комбинациями с Asp/Gly TLR-4 и Arg/Gln TLR-2 (42,8 %) и характеризовалась: ранним развитием (на 1-3 сутки), преобладанием двустороннего, мультилобарного поражения легких, тяжелым течением с длительной кислородной зависимостью, развитием острого респираторного дистресс-синдрома и полиорганной недостаточности, высокой летальностью. Вторичная вирусно-бактериальная грипп-ассоциированная пневмония у лиц с генотипом Leu/Phe TLR-3 и комбинациями полиморфноизмененных генотипов TLR-2, TLR-3, TLR-4 характеризовалась преимущественно тяжелым течением с двусторонним поражением легких. Доказано, что вакцинация против гриппа у лиц с полиморфизмом генов Arg573Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 является эффективной с иммунным ответом на уровне вакцинированных с нормальным распределением аллелей TLR-2, TLR-3, TLR-4, о чем свидетельствует динамика нарастания среднегеометрических титров антител к вакцинным штаммам, уровень серопротекции, сероконверсии и подтверждается клинико-эпидемиологическими данными (уменьшением случаев ОРВИ в поствакцинальном периоде в 2,0-3,0 раза; предотвращением осложнений пневмонией у всех вакцинированных и уменьшением частоты развития бронхита в 2,5-3,8 раза; Thesis for the scientific degree of a candidate of medical sciences, specialty 14.01.13 - infectious diseases. – SI “Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after L.V. Gromashevsky of NAMS Ukraine”, Kiev, 2015. The results of clinical and laboratory examination including 112 patients with grippe (63patients with uncomplicated course and 49 patients with grippe-associated pneumonia) and 170 healthy people have been presented in the thesis. It has been established that mutant allele 299Gly TLR-4 and combinations of polymorphisms Arg753Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 are revealed significantly more frequent among patients with grippe and grippe-associated pneumonia. The frequency of mutant allele 412Phe TLR-3 is higher among patients with grippe-associated pneumonia. It has been proved that individuals with modified polymorphic genotypes TLR-2, TLR-3, TLR-4 possess increased susceptibility to inflammatory diseases of upper and lower respiratory tract, frequent acute respiratory viral infections (more than 4 times a year) with significantly higher risk of lower respiratory tract destruction compared with the carries of normal distribution of alleles. It has been established that grippe in patients with Arg573Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 genes polymorphisms in case of typical clinical picture is notable for prolonged major clinical symptoms as well as the prevalence of moderate and severe course, high incidence of grippe-associated pneumonia. It has been proved that among patients with TLR-2, TLR-3, TLR-4 genes polymorphisms without common risk factors for complications development the primary viral pneumonia develops solely in carriers of modified polymorphic genotypes TLR-3 and their combinations with Asp/Gly TLR-4 and Arg/Gln TLR-2; it is characterized by the following: early onset (on the1st – 3rd day), prevalence of bilateral, multiple lungs lesion, severe course with prolonged oxygen dependence, development of acute respiratory distress syndrome and multiple organ failure, greater lethality. It has been established that secondary viral and bacterial grippe-associated pneumonia in patients with Leu/Phe TLR-3 genotype and combinations of modified polymorphic genotypes TLR-2, TLR-3, TLR-4 is mainly characterized by the severe course with bilateral lungs lesion. The effectiveness of grippe vaccination in patients with Arg573Gln TLR-2, Leu412Phe TLR-3, Asp299Gly TLR-4 genes polymorphisms has been studied; it has been proved that according to the immune and clinical-epidemiological parameters the effectiveness is determined at a rate of the vaccinated patients with normal distribution of TLR-2, TLR- 3, TLR-4 alleles.
Ключові слова: грип
грип-асоційована пневмонія
поліморфізм
вакцинація
генотип
грипп
грипп-ассоциированная пневмония
полиморфизм
вакцинация
генотип
grippe
grippe-associated pneumonia
polymorphism
vaccination
genotype
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/605
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref.pdf17,2 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.