UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/606
Назва: Вікові періоди розвитку особистості дитини та їх врахування на прийомі у дитячого стоматолога
Інші назви: Вікові періоди розвитку особистості дитини та їх врахування на прийомі у дитячого стоматолога
Возрастные периоды развития личности ребенка и ее учитывание во время приема у детского стоматолога
Age periods in development of child`s personality and their significance at pediatric dentist
Автори: Поліщук, Тетяна Вікторівна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Труфанова, Валентина Петрівна
Полищук, Татьяна Викторовна
Шешукова, Ольга Викторовна
Труфанова, Валентина Петровна
Polishchuk, T.
Sheshukova, O.
Trufanova, V.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Поліщук Т.В. Вікові періоди розвитку особистості дитини та їх врахування на прийомі у дитячого стоматолога / Т. В. Поліщук, О. В. Шешукова, В. П. Труфанова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, Вип. 2 (54). –С. 306–310.
Короткий огляд (реферат): Розвиток психіки дитини - складний процес дозрівання і розвиток психічних функцій і особистості, що відбувається під впливом ряду факторів - спадково-біологічних та спеціальних (виховання, навчання, впливу довкілля). Протягом життя дитини його психіка знаходиться в процесі безперервного розвитку, який протікає не завжди рівномірно (стрибкоподібно): періоди повільного, поступового дозрівання змінюються періодами бурхливого розвитку. Кожен віковий період характеризується низкою анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей дитини, появою нових соціальних потреб і певним характером взаємин його з навколишнім середовищем. Початок розвитку особистості починається на етапі раннього дитинства (від 1 до 3 років). Дана вікова категорія дітей ще не спроможна самостійно задовільняти свої життєві потреби, а, значить, спілкування з дорослим є необхідною умовою забезпечення її життя. Дітей даного віку під час прийому варто зацікавлювати різними видами маніпулятивної діяльності та предметними діями. Суттєву роль в розвитку психіки відіграє оволодіння дитиною прямоходінням, що робить її спілкування з оточуючим світом більш самостійним, розширює коло речей, що стають об’єктами пізнання, розвиває спроможність орієнтуватись у просторі та маніпулювати з самими різноманітними предметами. Спілкування із дитиною у стоматологічному кабінеті повинно будуватися на основі гри, привертаючи увагу іграшками, короткометражними мультфільмами, навіть яскравим одягом. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку (від 3 – 6 років) характеризується виникненням нової соціальної ситуації розвитку дитини. У неї вже появляється коло елементарних обов’язків, змінюються взаємини з дорослими, набуваючи нових форм, при яких спільні дії поступово заміщуються самостійним виконанням вказівок. Вперше стає можливим розпочати систематичне навчання алгоритму поведінки дитини в стоматологічному кабінеті, тому що пояснення дій лікаря починає сприйматись усвідомлено. Цей період є сприятливим для формування у маленьких пацієнтів звички дбайливо і уважно ставитися до свого здоров'я, стоматологічної культурі. Особливості соціальної ситуації розвитку дошкільнят виражаються в характерних для них видах діяльності, передусім у сюжетно-рольовій грі, яка створює сприятливі умови для проведення прийому. У віці 7 - 11 років дитина починає розуміти, що вона є індивідуальністю, яка має свої права та обов’язки. Самосвідомість дитини інтенсивно розвивається, наповнюючись новими ціннісними орієнтаціями за рахунок соціального впливу на неї. Прагнення самоствердитись стимулює дитину до поведінки, яку схвалюватимуть дорослі. Визнання серед близьких, однолітків та вчителів спонукає дитину до розвитку цілеспрямованості, навичок самоконтролю і самооцінки. Дитячому лікарю-стоматологу необхідно під час своєї роботи сформувати орієнтацію на стоматологічну культуру, здорового способу життя та важливості проведення своєчасного лікування. У ранньому підлітковому віці (від 10 до 14 років) центральними питаннями є питання незалежності й усвідомлення себе, зацікавленість до власного тіла та до однолітків, їхніх цінностей і моделей поведінки, зменшується інтерес до світу дорослих. Власні цінності протиставляються цінностям родини. Підліток у цьому віці занурений у себе, зростає кількість конфліктів з приводу школи, роботи вдома, вибору друзів. У підлітка з'являється прагнення бути в групі, з'являються «герої», підлітку стає притаманний егоцентризм. Лікар повинен бути готовий до проявів негативізму, тактовно до них відноситись; Развитие психики ребенка - сложный процесс созревания и развития психических функций и личности, происходит под влиянием ряда факторов - наследственно-биологических и специальных (воспитание, обучение, влияния окружающей среды). На протяжении жизни ребенка его психика находится в процессе непрерывного развития, протекающего не всегда равномерно (скачкообразно): периоды медленного, постепенного созревания сменяются периодами бурного развития. Каждый возрастной период характеризуется рядом анатомо-физиологических и психологических особенностей ребенка, появлением новых социальных потребностей и определенным характером взаимоотношений его с окружающей средой. Начало развития личности начинается на этапе раннего детства (от 1 до 3 лет). Данная возрастная категория детей еще не в состоянии самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а, значит, общение со взрослым является необходимым условием обеспечения жизни. Детей данного возраста во время приема стоит заинтересовывать различными видами манипулятивной деятельности и предметными действиями. Существенную роль в развитии психики играет овладение ребенком прямохождением, что делает его общения с окружающим миром более самостоятельным, расширяет круг вещей, которые становятся объектами познания, развивает способность ориентироваться в пространстве и манипулировать с самыми разнообразными предметами. Общение с ребенком в стоматологическом кабинете должно строиться на основе игры, с привлечением внимания игрушками, короткометражными мультфильмами, даже яркой одеждой. Психологические особенности развития личности ребенка дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) характеризуется возникновением новой социальной ситуации в развитии ребенка. У него уже появляется круг элементарных обязанностей, меняются взаимоотношения со взрослыми, приобретая новые формы, при которых совместные действия постепенно замещаются самостоятельным выполнением указаний. Впервые становится возможным начать систематическое обучение алгоритму поведения ребенка в стоматологическом кабинете, потому что объяснение действий врача начинает восприниматься осознанно. Этот период благоприятен для формирования у маленьких пациентов привычки бережно и внимательно относиться к своему здоровью, стоматологической культуре. Особенности социальной ситуации развития дошкольников выражаются в характерных для них видах деятельности, прежде всего в сюжетно-ролевой игре, которая создает благоприятные условия для проведения приема у стоматолога. В возрасте 7 - 11 лет ребенок начинает понимать, что он является индивидуальностью, имеющей свои права и обязанности. Самосознание ребенка интенсивно развивается, наполняясь новыми ценностными ориентациями за счет социального воздействия. Стремление самоутвердиться стимулирует ребенка к поведению, которое одобрют взрослые. Признание среди близких, сверстников и учителей побуждает ребенка к развитию целеустремленности, навыков самоконтроля и самооценки. Детскому врачу-стоматологу необходимо во время своей работы сформировать ориентацию на стоматологическую культуру, здоровый образ жизни и важность проведения своевременного лечения. В раннем подростковом возрасте (от 10 до 14 лет) центральными вопросами являются вопросы независимости и осознания себя, интерес к собственному телу и к сверстникам, их ценностям и моделям поведения, уменьшается интерес к миру взрослых. Собственные ценности противопоставляются ценностям семьи. Подросток в этом возрасте погружен в себя, растет число конфликтов по поводу школы, работы дома, выбора друзей. У подростка появляется стремление быть в группе, появляются «герои», подростку становится присущ эгоцентризм. Врач должен быть готов к проявлениям негативизма, тактично к нему относиться; The development of the child’s mentality is difficult process of the maturation and development of psychic functions and individuality, affected by such factors as inherited, biological and special things (personal development, education, environment). During child’s life, his / her mentality develops and it passes not always equally: there are periods of slow and gradual maturation and these stages pass into rapid periods of the development. Every age-dependent period is characterized by anatomical, psychological and mental peculiarities of the child, the presence of new social needs and his / her relations with the environment. The beginning of individuality development starts in the early childhood (from 1 to 3 years). This category of children can’t satisfy individually the necessities of life that’s why the communication with adults is necessary and important for them. Children of this age group at the dentist’s office should be interested of different types of the manipulative techniques and objective actions. The bipedal locomotion plays key role in the mental development, it creates his / her communication more independent, widens views which become the objects of the perception, develops the ability to orient in the space and manipulate with different things. The communication with the child at the dentist’s office must be based on the play, paying attention to toys, short-length cartoons even bright clothes. Psychological peculiarities of the development of preschool age child (from 3 to 6 years) are characterized by new social situation. A child has a range of elementary duties, changes relations with adults, can carry out independent recommendations. It is possible to start systematic education of the behavior at the dentist’s office because doctor’s explanation is understood by the child consciously. This period is advantageous in order to form such habits as care about his / her health and dental culture. Peculiarities of social situation of preschool children are characterized by such types of activity as socio-dramatic plays, which create advantageous factors for doctor’s attendance. At the age of 7-11 years old the child begins to understand that she/he is individuality and has own rights and duties. The self-consciousness develops including new valuable orientations due to social influence. The tendency of self-affirmation promotes the child to the behavior, which is approved by adults. Recognition relatives, age mates and teachers stimulate a child to the development of the sense of the purpose, self-control and self- concept. It is necessary for the pedodontist to form an orientation on dental culture, healthy life style and an importance for timely treatment. During early adolescence (from 10 to 14 years) there are central questions such as questions of independence and perception, motivation to own body and age mates, their values and behavior models, decrease the interest to adults’ world. Own values oppose to family ones. A teenager is kept to himself/herself, increase conflicts which are connected with school, home and friend’s choice. A teenager wants to be in the group, imitate favourite “heroes”, teenagers can demonstrate egocentrism. A doctor should be ready for negative features, refers to them tactfully.
Ключові слова: стоматолог
дитина
психічний розвиток
вікові періоди розвитку
стоматолог
ребенок
психология развития
возрастные периоды развития
dentist
child
mental development
age-dependent period
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/606
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vikovi_periody.PDF8,37 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.