UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6258
Назва: Біохімічна характеристика післяопераційного раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани
Автори: Аветіков, Давид Соломонович
Лоза, Христина Олегівна
Аветиков, Давид Соломонович
Лоза, Кристина Олеговна
Avetikov, D.
Loza, H.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Аветіков Д. С. Біохімічна характеристика післяопераційного раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани / Д. С. Аветіков, Х. О. Лоза // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т.15, вип.3 (51). – Ч. І. – С. 153–156.
Короткий огляд (реферат): Характер і вид рубця залежить від різних факторів. Від якості, хімічного складу і структури мате- ріалу ниток залежить реакція тканин на їх імплантацію, а в кінцевому рахунку, нерідко й підсумок операції. Однією із таких реакцій є активація вільнорадикального окиснення. Метою дослідження було визначити показники вільнорадикального окиснення, системи антиоксидного захисту та ре- паративної здатності шкіри за умови використання ниток та біологічного клею. Отримані ре- зультати дослідження довели, що раневий процес активує процеси вільнорадикального окиснення. Однак спосіб фіксації країв рани впливає не лише на якісні та кількісні показники цих процесів, а і на відповідь антиосидантної системи. Проведені нами дослідження показали, що застосування шкір- ного клею знижує інтенсивність перебігу вільнорадикального окиснення у клітинах рубцевозмінених тканин післяопераційної рани у порівнянні із накладанням на неї вузлових швів та сприяє підвищен- ню репаративної здатності; Характер и вид рубца зависит от разных факторов. От качества, химического состава и структуры материала нитей зависит реакция тканей на их имплантацию, а в конечном счете нередко и итог опе- рации. Одной из таких реакций является активация свободнорадикального окисления. Целью иссле- дования было определить показатели свободнорадикального окисления, системы антиоксидного за- щиты и репаративной способности кожи при использовании нитей и биологического клея. Полученные результаты исследования показали, что раневой процесс активирует процессы свободнорадикально- го окисления. Однако способ фиксации краев раны влияет не только на качественные и количествен- ные показатели этих процессов, а и ответа антиосидантнои системы. Проведенные нами исследова- ния показали, что применение кожного клея снижает интенсивность протекания свободнорадикально- го окисления в клетках рубцовоизмененных тканей послеоперационной раны по сравнению с наложе- нием на нее узловых швов и способствует повышению репаративной способности; The nature and type of scar depends on various factors. The quality, chemical composition and structure of the suture materials affect tissue response, and ultimately, often the outcome of the operation. One of these is the responses is the activation of free radical oxidation. The aim of the study was to identify indicators of free radical oxidation systems, anti-oxidant protection and reparative capacity of the skin when used conventional suture materials and biological glue. The results of research have shown that wound process activates the processes of free radical oxidation. However, the method of wound edge fixing affects not only the qualitative and quantitative values of these processes, but also the response of antioxidant system. Our studies have shown that the use of skin adhesive glue reduces the intensity of free radical oxidation in cells of scar-changed tissues of post-surgical wound compared with those closed by interrupted sutures and promotes its reparative capacity.
Ключові слова: післяопераційні рубці
шкірний клей
вільнорадикальне окиснення
репаративна здатність шкіри
біохімічні дослідження
послеоперационные рубцы
кожный клей
свободнорадикальное окисление
репаративная способность кожи
биохимические исследования
postoperative scars
skin glue
free radical oxidation
skin reparative ability
biochemical research
ISSN: 616-003.92-084
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6258
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.