UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6259
Назва: Анатомическая асимметрия нижней челюсти и функциональные особенности жевательных мышц у лиц с глубоким резцовым перекрытием
Автори: Яценко, Олег Игоревич
Рыбалов, Олег Васильевич
Черевко, Федор Анатольевич
Яценко, Олег Ігорович
Рибалов, Олег Васильович
Черевко, Федір Анатолійович
Yatsenko, O. I.
Ribalov, O. V.
Cherevko, F. A.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Яценко О. И. Анатомическая асимметрия нижней челюсти и функциональные особенности жевательных мышц у лиц с глубоким резцовым перекрытием / О. И. Яценко, О. В. Рыбалов, Ф. А. Черевко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип.2 (50). – С. 79–82.
Короткий огляд (реферат): В специальной литературе уделено недостаточное внимание вопросам, освещающих научно- обоснованные сведения о характере асимметрии у лиц с глубоким резцовым перекрытием и функ- циональное состояние жевательных мышц при этом. Целью исследования явилась оценка харак- тера симметрии (асимметрии) правой и левой половин нижней челюсти и функциональное со- стояние жевательных мышц у лиц с глубоким резцовым перекрытием. Обследовано 48 человек европейской расы в возрасте от 18 до 25 лет, имевших глубокое резцовое перекрытие. В план об- следования входило измерение размеров ветви нижней челюсти от центра суставной головки до угла и тела челюсти от угла до срединного отдела в подбородочном участке с расчетом коэф- фициента их асимметрии, а так же электромиография собственно жевательных мышц. Резуль- татами исследования определено, что у пациентов с глубоким резцовым перекрытием, в зависи- мости от степени его тяжести, имеет место разной выраженности асимметрия нижней челю- сти, определяемое в большей мере у обследованных с тяжелой степенью ГРП. Коэффициент асимметрии тела челюсти составил 3.29%, ветвей - 5.51%. Наиболее выраженные явления асим- метрии в активности жевательных мышц по всем показателям отмечены также у пациентов с тяжелой степенью ГРП; У спеціальній літературі приділена недостатня увага питанням, що висвітлюють науково- обґрунтовані відомості про характер асиметрії в осіб із глибоким різцевим перекриттям і функціональ- ний стан жувальних м'язів при цьому. Метою дослідження з'явилася оцінка характеру симетрії (асиме- трії) правої й лівої половин нижньої щелепи й функціональний стан жувальних м'язів в осіб із глибоким різцевим перекриттям. Обстежено 48 чоловік європейської раси у віці від 18 до 25 років, що мали гли- боке різцеве перекриття. У план обстеження входив вимір розмірів галузі нижньої щелепи від центра суглобної голівки до кута й тіла щелепи від кута до серединного відділу в підборідній ділянці з розра- хунком коефіцієнта їхньої асиметрії, а так само електроміографія властиво жувальних м'язів. Резуль- татами дослідження визначено, що в пацієнтів із глибоким різцевим перекриттям, залежно від ступеня його ваги, має місце різної виразності асиметрія нижньої щелепи, обумовлена в більшій мірі в обсте- жених з важким ступенем ГРП. Коефіцієнт асиметрії тіла щелепи склав 3.29%, галузей - 5.51%. Най- більш виражені явища асиметрії в активності жувальних м'язів за всіма показниками відзначені так само в пацієнтів з важким ступенем ГРП; Relevant literature pays little attention the issue, highlighting the scientifically grounded information about the nature of asymmetry in people with deep incisal overlapping and functional status of masticatory muscles at the same time. The aim of the study was to assess the character of symmetry (asymmetry) of left and right halves of the lower jaw and functional status of masticatory muscles in patients with deep incisal overlap. The study involved 48 people of European race aged 18 to 25 who had deep incisal overlap. The survey design included measuring the size of mandible ramus from the centre of the joint head to the angle and body of the mandible from the angle to the middle part of mental region with further calculation of their asymmetry, as well as electromyography of masticatory muscles. The results of the study demonstrated that patients with deep incisal overlap, depending on its severity, had different expressiveness of mandibular asymmetry. Jaw body asymmetry ratio was 3.29%, and ramus asymmetry ratio was 5.51%. The most pronounced asymmetry in the activity of masticatory muscles by all indicators was observed also in the patients with severe deep incisal overlapping.
Ключові слова: глубокое резцовое перекрытие
асимметрия нижней челюсти
асимметрия биоэлектрической активности жевательных мышц
глибоке різцеве перекриття
асиметрія нижньої щелепи
асиметрія біоелектричної активності жувальних м'язів
deep incisal overlap
mandibular asymmetry
asymmetry of bioelectric activity of masticatory muscles
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6259
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.