UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6321
Назва: Застосування крему «Дермофібразе» в комплексній профілактиці утворення післяопераційних патологічних рубців на голові та шиї
Автори: Аветіков, Давид Соломонович
Скрипник, Володимир Михайлович
Аветиков, Давид Соломонович
Скрипник, Владимир Михайлович
Avetikov, D.
Skripnik, V.
Дата публікації: 2011
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Аветіков Д. С. Застосування крему «Дермофібразе» в комплексній профілактиці утворення післяопераційних патологічних рубців на голові та шиї / Д. С. Аветіков, В. М. Скрипник // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, вип. 4 (36). – С. 9–11.
Короткий огляд (реферат): Профілактика утворення післяопераційних патологічних рубців шкіри є однією з актуальних проблем в пластичній та щелепно-лицевій хірургії. Отримані дані свідчать, що застосування в комплексній терапії крему «Дермофібразе» є високоефективним і патогенетично обґрунтова- ним методом профілактики утворення післяопераційних патологічних рубців. Метою роботи було розробка нового методу профілактики післяопераційних патологічних рубців у хворих, схильних до їх утворення. Об’єктом дослідження були 40 пацієнтів з вірогідним утворенням пі- сляопераційних патологічних рубців, що знаходилися на стаціонарному і амбулаторному ліку- ванні у віці від 18 до 65 років. Перша основна група складалася з 18 пацієнтів, яким спільно з традиційною терапією застосовувався крем «Дермофібразе», друга контрольна група з 22 паці- єнтів, яким проводилася традиційна терапія. Через 6-8 місяців після початку формування руб- цевої тканини з'явилася можливість розділити патологічні рубці за клінічними ознаками на гі- пертрофічні і келоїдні. При цьому хворих з гіпертрофічними рубцями в контрольній групі спо- стерігались 12 пацієнтів, що складало 56%, а в основній 13 (74%). У контрольній групі з келоїд- ними рубцями залишалося 10 пацієнтів (44%), а в основній 5 пацієнтів (26%), що підтверджує переваги методики проведеного профілактичного лікування у пацієнтів, яким додатково засто- совувався крем «Дермофібразе». Таким чином, застосований метод профілактики утворення пі- сляопераційних рубців перші 6-8 місяців сприяв розсмоктуванню рубцевозмінених тканин, усу- вав явища набряку і неспецифічного запалення, покращував мікроциркуляцію і значно зменшував вірогідність формування келоїдних рубців у порівнянні з хворими, що отримували традиційне лікування. У пізніші терміни застосування крему «Дермофібразе» виявляється менш ефектив- ним, хоча ще більше зменшувалися явища набряку і неспецифічного запалення, з наближенням структури епідермісу до норми. Отримані дані свідчать, що застосування в комплексній тера- пії крему «Дермофібразе» є високоефективним і патогенетично обґрунтованим методом профі- лактики утворення післяопераційних патологічних рубців; Профилактика образования послеоперационных патологических рубцов кожи является одной из актуальных проблем в пластической и челюстно-лицевой хирургии. Полученные данные свидетельст- вуют, что применение в комплексной терапии крема «Дермофибразе» является высокоэффективным и патогенетически обоснованным методом профилактики образования послеоперационных патологи- ческих рубцов. Целью работы было разработка нового метода профилактики послеоперационных па- тологических рубцов у больных, склонных к их образованию. Объектом исследования были 40 паци- ентов с вероятным образованием послеоперационных патологических рубцов, которые находились на стационарном и амбулаторном лечении в возрасте от 18 до 65 лет. Первая основная группа, со- стоявшая из 18 пациентов, которым совместно с традиционной терапией применялась крем «Дермо- фибразе», вторая контрольная группа из 22 пациентов, которым проводилась традиционная терапия. Через 6-8 месяцев после начала формирования рубцовой ткани появилась возможность разделить патологические рубцы по клиническим признакам на гипертрофические и келоидные. При этом боль- ных с гипертрофическими рубцами в контрольной группе наблюдались 12 пациентов, что составило 56%, а в основной 13 (74%). В контрольной группе с келоидными рубцами оставалось 10 пациентов (44%), а в основной 5 пациентов (26%), что подтверждает преимущества методики проведенного профилактического лечения пациентов которым дополнительно применялся крем «Дермофибразе». Таким образом, Примененный метод профилактики образования послеоперационных рубцов первые 6-8 месяцев способствовал рассасыванию рубцевоизменених тканей, устранял явления отека и не- специфического воспаления, улучшал микроциркуляцию и значительно уменьшал вероятность фор- мирования келоидных рубцов по сравнению с больными, получавшими традиционное лечение. В поздние сроки применения крема «Дермофибразе» оказывается менее эффективным, хотя еще больше уменьшались явления отека и неспецифического воспаления, с приближением структуры эпидермиса до нормы. Полученные данные свидетельствуют, что применение в комплексной терапии крема «Дермофибразе» является высокоэффективным и патогенетически обоснованным методом профилактики образования послеоперационных патологических рубцов; words: abnormal scar, prevention, microcirculation, «Dermofibraze», postoperative scar. Prevention of postoperative pathological scars formation is one of the urgent issues in plastic and maxillofacial surgery. Research data suggest the application of cream "Dermofibraze" as a component of complex therapy is a highly effective and pathogenetically reasonable method for prophylaxis of postoperative pathological scarring. Our research was aimed to develop a new method for prevention of postoperative pathological scarring in patients prone to their formation. The object of the study includes 40 individuals aged 18 - 65 treated at both inpatient and outpatient department who might probably develop postoperative pathological scars. The first main group consisted of 18 patients treated with conventional therapy including cream "Dermofibraze", the second control group comprised 22 patients who were subjected to the conventional therapy. In 6-8 months since the scar tissue has started forming there it seems to be possible to divide pathological scarring into hypertrophic and keloid according to their clinical signs. There were 12 patients with hypertrophic scars in the control group (56%) and 13 patients with the same scars in the main group (74%). There were 10 patients of the control group who had keloid (44%) and 5 patients (26%) with this type of cicatrix in the main group. This confirms the benefits of prophylactic treatment methods in patients who additionally used cream "Dermofibraze." Thus, the method preventing the formation of postoperative scarring for the first 6-8 months promoted the resorption of cicatricial tissues, precluded edema and nonspecific inflammation, improved microcirculation and significantly reduced the probability of formation of keloids compared with patients who took conventional treatment. The application of the cream "Dermofibraze" is less effective, although further effects of reducing edema and nonspecific inflammation were observed. These data allow us to suggest that the application of the cream "Dermofibraze" in the complex therapy is a highly effective and pathogenetically appropriate method for prophylaxis of postoperative pathological scarring.
Ключові слова: патологічний рубець
профілактика рубців
«Дермофібразе»
післяопераційний рубец
мікроциркуляція
патологический рубец
профилактика
микроциркуляция
«Дермофибразе»
послеоперационный рубец
abnormal scar
prevention
microcirculation
«Dermofibraze»
postoperative scar
ISSN: 617.51/.53-003.9-084
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6321
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zastosuvannya_kremu_dermofibraze.pdf231,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.