Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/635
Назва: Клініко-психопатологічні аспекти аутоагресивної поведінки у пацієнтів із першим психотичним епізодом з урахуванням впливу біологічних ритмів
Інші назви: Клинико-психопатологические аспекты аутоагрессивного поведения у пациентов с первым психотическим эпизодом с учетом биологических ритмов
Clinical and psychopathological aspects autoaggressive behavior in patients with a first psychotic episode, taking into account biological rhythms
Автори: Бойко, Дмитро Іванович
Бойко, Дмитрий Иванович
Boiko, D.
Дата публікації: 2016
Видавець: Український вісник психоневрології
Бібліографічний опис: Бойко Д. І. Клініко-психопатологічні аспекти аутоагресивної поведінки у пацієнтів із першим психотичним епізодом з урахуванням впливу біологічних ритмів / Д. І. Бойко // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т.24, Вип.4(89). – С. 40–43.
Короткий огляд (реферат): Перший психотичний епізод — тяжкий психічний розлад, що на сьогоднішній день активно вивчається, важливим для вивчення аспектом є аутоагресивна поведінка при ньому, але на цей час недостатньо уваги приділяється вивченню впливу біологічних ритмів на їх формування. В дослідження включено 130 хворих з аутоагресивною поведінкою при першому епізоді психозу. Встановлено, що певні психопатологічні симптоми пов’язані з рівнем суїцидального ризику при першому епізоді психозу, а саме «напруженість», «ворожнечість», «манірність», «збудження», «підозрілість» «ставлення до свого соматичного стану», «тривога», «депресивний настрій», «відчуття провини»; циркадіанні біологічні ритми корелюють з ризиком виникнення та рівнем вираженості аутоагресивної поведінки, а саме чітко виражений та слабко виражений вечірні типи працездатності, тому подальше вивчення аутоагресії при першому психотичному епізоді з урахуванням впливу біологічних ритмів є перспек- тивним напрямком сучасних досліджень в психіатрії, спрямованим на покращання профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів; Первый психотический эпизод — тяжелое психическое расстройство, которое сейчас активно изучается, важным аспектом при этом является аутоагрессивное поведение при нем, но недостаточно внимания уделяется изучению влияния биологических ритмов на их формирование. В исследование включено 130 больных с аутоагрессивным поведением при первом эпизоде психоза. Выяснено, что определенные психопатологи ческие симптомы связаны с уровнем суицидального риска, а именно — «напряженность», «враждебность», «манерность», «возбуждение», «подозрительность», «отношение к своему соматическому состоянию», «тревога», «депрессивное настроение», «чувство вины; циркадианные биологические ритмы коррелируют с риском возникновения и уровнем выраженности аутоагрессивного поведения, а именно — четко выраженный и слабо выраженный вечерние типы трудоспособности, поэтому дальнейшее изучение аутоагрессии при первом эпизоде психоза с учетом влияния биологических ритмов является перспективным направлением современных исследований в психиатрии, направленным на улучшение профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий; The first psychotic episode — a severe mental disorder that this hour has been studied extensively, an important aspect in this case is autoaggressive behavior with it, but not enough attention is paid to the study of biological rhythms influence on their formation. The study included 130 patients with autoaggressive behavior in first-episode psychosis. It was found that certain psychopathological symptoms associated with the level of suicide risk, namely the "tension", "hostility", "affectation", "excitement", "suspicious", "attitude towards his physical state", "depressed mood", "feelings of guilt"; circadian biological rhythms correlates with the risk and the level of severity autoaggressive behavior, namely a clearly defined and poorly expressed evening types of disability, for further study of autoaggression in first-episode psychosis with the influence of biological rhythms — a promising area of current research in psychiatry aimed at improving prevention and treatment and rehabilitation.
Ключові слова: перший психотичний епізод
аутоагресивна поведінка
біологічні ритми
первый психотический эпизод
аутоагрессивное поведение
биологические ритмы
first psychotic episode
autoaggressive behavior
biological rhythms
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/635
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.