UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6414
Назва: Варіанти оптимізації медичної та соціальної адаптації геронтологічних хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки
Інші назви: Variants of optimization of medical and social adaptation of gerontological patients with proximal femur traumas
Варианты оптимизации медицинской и социальной адаптации геронтологических больных с повреждениями проксимального отдела бедренной кости
Автори: Пелипенко, Олександр Васильович
Березан, Олексій Іванович
Ковальов, Олександр Сергійович
Pelypenko, O. V.
Berezan, O. I.
Kovalov, O. S.
Пелипенко, Александр Васильевич
Березан, Алексей Иванович
Ковалёв, Александр Сергеевич
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Пелипенко О. В. Варіанти оптимізації медичної та соціальної адаптації геронтологічних хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки / О. В. Пелипенко, О. І. Березан, О. С. Ковальов // Травма . – 2017. – Т. 18, № 6. – С. 127–132.
Короткий огляд (реферат): Актуальність. Питання організації дистанційного нагляду за геронтологічними пацієнтами з переломами проксимального відділу стегнової кістки лишається нагальною проблемою сучасності. Вирішення даної проблеми неможливе без удосконалення організації реабілітаційного періоду на всіх рівнях надання медичної допомоги даним хворим. Мета. Дослідження особливостей реабілітаційного періоду у геронтологічних хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки з подальшою розробкою заходів з оптимізації медичної та соціальної адаптації даних пацієнтів. Матеріали й методи. У роботі наведений аналіз віддалених даних спостереження 711 хворих з переломами проксимального відділу стегна, які звертались за медичною допомогою у 2001-2004 роках. Вивчені характеристики локалізації, сезонності травм, гендерні та вікові особливості. Достовірно встановлено долю 301 (45,7 %) постраждалого. Окрему групу травмованих (258 пацієнтів) відвідували члени громадської організації, до складу якої входили лікарі практичної ланки, лікарі-інтерни та студенти. Для вдосконалення роботи вказаної організації заздалегідь проведено анкетування серед студентів медичного та педагогічного вищих навчальних закладів щодо відношення молоді до медико-соціальних проектів з надання допомоги геронтологічним хворим. Результати. В установленій групі дослідження впродовж першого року померло 116 хворих (38,5 %), прожили більше 5 років від моменту травми 67 постраждалих (22,5 %). Серед травмованих, яких відвідували волонтери, більшість прожили більше року після травми (65,9 %). Визначені вікові характеристики постраждалих та частота спостережень переломів за локалізацією. Запропонована схема організації реабілітаційних заходів на етапі післяшпитального періоду з чітким визначенням завдань та обсягу допомоги, що надається на певних рівнях та періодах лікувального процесу. Надання допомоги з медичної та соціальної адаптації хворих проводили із залученням, окрім лікарів-спеціалістів, майбутніх лікарів – студентів та інтернів. З метою оптимізації роботи запропонованої організації та усвідомленого залучення студентів до групи з надання консультативної допомоги постраждалим, у 2017 році проведено анонімне анкетування 263 студентів різних курсів медичного та педагогічного вищих навчальних закладів. Отримані дані вказують на високий рівень готовності студентів до участі у громадських медико-соціальних проектах та висвітлюють проблемні аспекти проведення виховної та організаційної роботи серед молоді; Актуальность. Вопросы организации дистанционного наблюдения за геронтологическими пациентами с переломами проксимального отдела бедренной кости остается насущной проблемой современности. Решение данной проблемы невозможно без совершенствования организации реабилитационного периода на всех уровнях оказания медицинской помощи данным больным. Цель. Исследование особенностей реабилитационного периода у геронтологических больных с переломами проксимального отдела бедренной кости с последующей разработкой мероприятий по оптимизации медицинской и социальной адаптации данных пациентов. Материалы и методы. В работе приведен анализ отдаленных данных наблюдения 711 больных с переломами проксимального отдела бедра, которые обращались за медицинской помощью в 2001-2004 годах. Изучены характеристики локализации, сезонности травм, гендерные и возрастные особенности. Достоверно установлено судьбу 301 (45,7%) пострадавшего. Отдельную группу травмированных (258) посещали члены общественной организации, в состав которой входили врачи практического звена, врачи-интерны и студенты. Для совершенствования работы указанной организации заблаговременно проведено анкетирование среди студентов медицинского и педагогического высших учебных заведений в плане отношения молодежи к медико-социальным проектам по оказанию помощи геронтологическим больным. Результаты. В установленной группе исследования в первый год умерло 116 больных (38,5 %), прожили более 5 лет от момента травмы 67 пострадавших (22,5 %). Среди травмированных, которых посещали волонтеры, большинство прожили больше года после травмы (65,9 %). Определены возрастные характеристики пострадавших и частота наблюдений переломов по локализации. Предложена схема организации реабилитационных мероприятий на этапе постгоспитального периода с четким определением задач и объема помощи, выполняемых на отдельных уровнях и периодах лечебного процесса. Оказание помощи по медицинской и социальной адаптации больных проводилась с привлечением, кроме врачей-специалистов, будущих врачей – студентов и интернов. С целью оптимизации работы предложенной организации и осознанного привлечения студентов к группе по оказанию консультативной помощи пострадавшим, в 2017 году проведено анонимное анкетирование 263 студентов разных курсов медицинского и педагогического вузов. Полученные данные указывают на высокий уровень готовности студентов к участию в общественных медико-социальных проектах и демонстрируют проблемные аспекты проведения воспитательной и организационной работы среди молодежи; The issue of organizing remote care of gerontologic patients with fractures of the proximal femur remains an urgent problem of the present. The solution of this problem is impossible without improving rehabilitation period organization at all levels of medical care given to patients. The aim is to study rehabilitation period features of gerontology patients with fractures of the proximal femur and further develop measures for optimization of these patients’ medical and social adaptation. Materials and methods. The analysis of remote data of examination of 711 patients with proximal femur traumas, who applied for medical aid in the period 2001-2004, has been presented in the article. The localization characteristics, seasonality of traumas, gender and age characteristics have been studied. Destiny of 301 (45.7%) patients has been reliably established. A separate group of patients (258) was visited by members of a public organization, which included practitioners, interns and students. In order to improve the work of this organization, a questionnaire had been carried out in advance for students of medical and pedagogical higher educational establishments, concerning the attitude of youth to social projects of assistance to gerontologic patients. Results. In the established group, 116 (38.5%) patients died during the first year, 67 (22.5%) patients lived 5 years more since traumas. Among the patients who were visited by volunteers, most lived more than one year since trauma (65.9%). The age characteristics of patients and the frequency of observations of fractures localization have been determined. The scheme of organization of rehabilitation measures during out-of-hospital period with a clear determination of tasks and measures performed at separate levels and periods of the medical process has been proposed. Provision of medical and social adaptation of patients was carried out with the participation of doctors, future doctors - students and interns. In order to optimize the work of mentioned organization and to involve students into the advisory group, in 2017an anonymous survey was conducted among 263 students of various courses at medical and pedagogical universities. The obtained data indicate a high level of readiness of students for participation in public medical projects and highlight the problematic aspects of conducting educational and organizational work among young people.
Ключові слова: перелом стегнової кістки
геронтологічні хворі
реабілітація
медико-соціальні проекти
перелом бедренной кости
геронтологические больные
реабилитация
медико-социальные проекты
fracture of the femur
gerontologic patients
rehabilitation
medical and social projects
ISSN: 1608-1706
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6414
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Optimizacia.pdf302,39 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.