UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6438
Назва: Імуногістохімічні особливості тканин передньої черевної стінки у хворих із складними вентральними грижами після алопластики за методикою «onlay»
Інші назви: Иммуногистохимические особенности тканей передней брюшной стенки у больных со сложными вентральными грыжами после аллопластики по методике onlay
Immunohistochemical features of abdominal wall tissues in patients with complex ventral hernias after the procedure alloplasty onlay
Автори: Шпонька, Ігор Станіславович
Гасюк, Анатолій Петрович
Лисенко, Руслан Борисович
Шпонька, Игорь Станиславович
Гасюк, Анатолий Петрович
Лысенко, Руслан Борисович
Shponka, I. S.
Gasuk, A.
Lyssenko, R. B.
Дата публікації: бер-2011
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Шпонька І. С. Імуногістохімічні особливості тканин передньої черевної стінки у хворих із складними вентральними грижами після алопластики за методикою «onlay» / І. С. Шпонька, А. П. Гасюк, Р. Б. Лисенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2, Т. 2. –– С. 312–315.
Короткий огляд (реферат): В работе представлены результаты изучения иммуногистохимических особенностей тканей передней брюш- ной стенки у 7 больных со сложными вентральными грыжами, которые были ранее оперированы по поводу грыж брюшной стенки срединной локализации с использованием полипропиленовой сетки, которая размещалась по методу onlay, с ис- пользованием иммунологических маркеров CD3, CD4, CD8, CD20, CD34, CD68, CD138, Ki67 у в. Выделенные кусочки, кото- рые непосредственно контактировали с апоневрозом при дальнейшем гистологическом исследовании разделены на три зоны: первая – область белой линии живота, вторая – зона перехреста сухожильных волокон, третья – зона наличия отдель- ных сухожильных волокон. Полученные результаты комплексных морфологических исследований указывают на то, что в раз- ных областях апоневротических структур развивается различный характер экссудативного воспаления: в перой зоне проис- ходит лимфо-лейкоцитарная реакция в фазе инфильтрации и нагноения, во второй наблюдается иммунологическая реакция с трансформацией В-лимфоцитов в плазмоциты благодаря Т-супрессорам, в третей зоне, наряду с наличием плазмоцитов, которые окружают волокна полипропиленовой сетки, происходит миграция моноцитов с образованием фагоцитом.У роботі представлені результати вивчення імуногістохімічних особливостей тканин передньої черевної стінки у 7 хворих із складними вентральними грижами, що були раніше оперовані з приводу гриж черевної стінки серединної лока- лізації із використанням поліпропіленової сітки, розташованої за методикою onlay, із застосуванням імунологічних маркерів CD3, CD4, CD8, CD20, CD34, CD68, CD138, Ki67. Виділені шматочки, що безпосередньо контактували із апоневрозом при по- дальшому гістологічному дослідженні розділені на три зони: перша – ділянка білої живота, друга – зона перехрещування су- хожилкових волокон, третя – зона наявності окремих сухожилкових волокон. Отримані результати комплексних морфологіч- них досліджень вказують на те, що на різних ділянках апоневротичних структур відбувається різний характер ексудативного запалення: у першій зоні відбувається лімфо-лейкоцитарна реакція у фазі інфільтрації та нагноєння, у другій спостерігається імунологічна реакція з трансформацією В-лімфоцитів у плазмоцити завдяки Т-супресорам, у третій зоні, поряд із наявністю плазмоцитів, що оточують волокна поліпропіленової сітки, відбувається міграція моноцитів із утворенням фагоцитом.The paper presents the results of a study of immunohistochemical features of tissue anterior abdominal wall in 7 patients with complex ventral hernias, which were previously operated on for abdominal wall grіzh median localization using a polypropylene mesh that was placed on a method onlay, using immunological markers CD3, CD4, CD8 , CD20, CD34, CD68, CD138, Ki67 have to. Isolated pieces, which are directly in contact with the aponeurosis with further histological study is divided into three zones: the first - the domain of white line of the stomach, the second - zone perehresta tendon fibers, the third - the zone having some tendon fibers. The results obtained are complex morphological studies indicate that in different fields developed aponeurotic structures of different types of exudative inflammation: a peroy zone occurs lympho-leukocytic reaction in the phase of infiltration and suppuration in the second observed immunological reaction to the transformation of B lymphocytes into plasma cells by T- suppressor, in the third zone, along with the presence of plasma cells that surround the fiber with polypropylene mesh migration occurs with the formation of phagocytic monocytes. Key words: complex ventral hernia, alloplasty onlay, immunohistochemical examination.
Ключові слова: сложная вентральная грыжа
аллопластика по методике onlay
иммуногистохимическое исследование
складна вентральна грижа
алопластика за методикою onlay
імуногістохімічне дослідження
complex ventral hernia
alloplasty onlay
immunohistochemical examination
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6438
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
IHCh AW tissues_2011_2(2)__117.pdf220,84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.