UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6457
Назва: Складові професійної діяльності лікаря
Інші назви: Составляющие профессиональной деятельности врача
Components of professional activities of the doctor
Автори: Варданян, Анаіт Оганесівна
Ефендієва, Світлана Миколаївна
Мелащенко, Марина Петрівна
Варданян, Анаит Оганесовна
Эфендиева, Светлана Николаевна
Мелащенко, Марина Петровна
Vardanian, A. O.
Efendiieva, S. M.
Melashchenko, M. P.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Варданян А. О. Складові професійної діяльності лікаря / А. О. Варданян, С. М. Ефендієва, М. П. Мелащенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. − 2017. – Т. 17, вип. 4 (60), ч. 2. – C. 283−286.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена питанню професійної діяльності майбутнього лікаря. Оволодіння майбутнім лікарем професійною діяльністю і свідомою професійною поведінкою відбувається через думку й мову, що її виражає. Мета статті – проаналізувати зміст професійної діяльності лікаря щоб допомогти направити формування професійно-мовленнєвої компетентності та наповнити цей процес професійним змістом. У статті доведено, що професійна діяльність сприяє не тільки прояву певних властивостей і якостей людини, а й формує професійні риси особистості, які виявляються в прямій залежності від особливостей професії. У роботі виділено п’ять складових: гностичну, проектувальну, конструктивну, комунікативну й організаторську, які співвіднесено з професійною діяльністю лікаря. З’ясовано, що майбутні лікарі повинні володіти операційними й концептуальними здібностями. Однак розвинені гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні та організаторські вміння, роблячи фахівця професіоналом високого класу, є явно недостатніми, оскільки ядром фахівця є не сама діяльність, а мотиваційно-ціннісне ставлення до об’єкта діяльності – людині; Статья посвящена вопросу профессиональной деятельности будущего врача. Овладение будущим врачом профессиональной деятельностью и сознательной профессиональным поведением происходит через мысль и язык, что ее выражает. Цель статьи − проанализировать содержание профессиональной деятельности врача чтобы помочь направить формирования профессионально-речевой компетентности и наполнить этот процесс профессиональным содержанием. В статье доказано, что профессиональная деятельность способствует не только проявления определенных свойств и качеств человека, но и формирует профессиональные качества личности, которые проявляются в прямой зависимости от особенностей профессии. В работе выделено пять составляющих: гностическую, проектировочной, конструктивную, коммуникативную и организаторскую, которые соотносятся с профессиональной деятельностью врача. Выяснено, что будущие врачи должны обладать операционными и концептуальными способностями. Однако развитые гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и организаторские умения, делая специалиста профессионалом высокого класса, явно недостаточными, поскольку ядром специалиста является не сама деятельность, а мотивационно-ценностное отношение к объекту деятельности − человеку; The article describes the question of the professional activity of the future doctor. The acquirement of the future physician's professional activities and conscious professional behavior is due to the thought and language that expresses it. The purpose of the article is to analyze the components of the professional activity of the doctor to help guide the formation of vocational competence and to fill this process with professional content. The article proves that professional activity does not promote only the manifestation of certain properties and qualities of a person, but also forms the professional features of the person, which are manifested in direct dependence on the features of the profession. There are five components in our research work such as gnostic, design, constructive, communicative and organizational, which is correlated with the professional activity of the doctor. It is revealed that future physicians should have operational and conceptual abilities. However, developed gnostic, design, constructive, communicative and organizational skills, making a skilled specialist is not enough. So, the core of the specialist is not only the activity, but the motivational-value attitude to the object of activity − the person.
Ключові слова: професійна діяльність
формування
компетентність
концептуалізація
аспект
профессиональная деятельность
формирование
компетентность
концептуализация
аспект
professional activity
formation
competence
conceptualization
aspect
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6457
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Skladovi_profesiinoi_diialnosti.pdf416,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.