UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6474
Назва: Особливості цитологічної картини перебігу ранового процесу в ділянці післяопераційної рани у пацієнтів з супутнім ожирінням
Інші назви: Особенности цитологический картины течения раневого процесса в области послеоперационной раны у пациентов с сопутствующим ожирением
Features cytologic picture of wound healing process in the field of surgical wounds in patients with concomitant obesity
Автори: Малик, Сергій Васильович
Осіпов, Олександр Сергійович
Безручко, Максим Васильович
Malyk, S. V
Osipov, A. S
Bezruchko, M. V.
Малик, Сергей Васильевич
Осипов, Александр Сергеевич
Безручко, Максим Васильевич
Дата публікації: 1-жов-2014
Видавець: Івано-Франківський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Малик С. В. Особливості цитологічної картини перебігу ранового процесу в ділянці післяопераційної рани у пацієнтів з супутнім ожирінням / С. В. Малик, О. С. Осіпов, М. В. Безручко // Архів клінічної медицини. – 2014. – № 2 (ч. ІІ). – С. 81–83.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Мета роботи полягала в дослідженні цитологічної картини ранових відбитків в залежності від перебігу ранозагоєння у хворих із ожирінням. Було виконано цитологічне дослідження ранових мазків-відбитків до- та післяопераційно в динаміці у 3 групах: 1) група порівняння - хворі без ожиріння; 2) пацієнти з ожирінням без ранових ускладнень; 3) пацієнти з ожирінням з післяопераційними рановими ускладненнями. Виконувалось кількісне визначення клітинного складу ранового ексудату, аналізувалась динаміка окремих клітин та їхнє співвідношення, розраховувався РДІ, що визначає специфічні типи цитограм. При цитологічному дослідженні післяопераційно в динаміці у хворих з ожирінням спостерігались такі зміни: відсутність зниження кількості нейтрофільних гранулоцитів після 7-9 післяопераційної доби; затримка збільшення рівня макрофагів; відсутність збільшення рівня фібробластів на 9-11 добу; регенеративно-дегенеративний індекс <1, що тривало зберігається. Отже, перебіг ранового процесу у пацієнтів з ожирінням характеризується пролонгацією фази запалення і затримкою репаративно- регенеративних процесів. Зміни, виявлені методом цитологічного дослідження мазків-відбитків, можуть бути використані для ранньої діагностики післяопераційних ранових ускладнень у пацієнтів з ожирінням. Резюме. Цель работы заключалась в исследовании цитологической картины раневых отпечатков в зависимости от течения ранозаживления у больных с ожирением. Было выполнено цитологическое исследование раневых мазков-отпечатков до- и послеоперационно в динамике в 3 группах: 1) группа сравнения - больные без ожирения, 2)пациенты с ожирением без раневых осложнений, 3)пациенты с ожирением с послеоперационными раневыми осложнениями. Выполнялось количественное определение клеточного состава раневого экссудата, анализировалась динамика отдельных клеток и их соотношение, вычислялся РДИ, определяющий специфические типы цитограмм. При цитологическом исследовании послеоперационно в динамике у больных с ожирением наблюдались следующие изменения: отсутствие снижения количества нейтрофилов после 7-9 послеоперационных суток, задержка увеличения уровня макрофагов, отсутствие увеличения уровня фибробластов на 9-11 сутки, регенеративно - дегенеративный индекс длительно сохранялся < 1. Выводы: Течение раневого процесса у пациентов с ожирением характеризуется пролонгацией фазы воспаления и задержкой репаративно - регенеративных процессов. Изменения, выявленные методом цитологического исследования мазков - отпечатков, могут быть использованы для ранней диагностики послеоперационных раневых осложнений у пациентов с ожирением. Summary. The purpose of work was to study the cytologic picture wound prints depending on the course of wound healing in patients with obesity . Cytology was performed wound swabs - prints up - and postoperatively in the dynamics in 3 groups: 1) control group - patients without obesity, 2) obese patients without wound complications 3,) obese patients with postoperative wound complications. Processed quantification of the cellular composition of wound exudate, analyzed the dynamics of individual cells and their ratio was calculated RDI, which defines specific types of cytograms. During the wound healing process in obese patients is characterized by prolongation of the inflammatory phase and delayed reparative - regenerative processes. Cytology in the dynamics of post-operative patients with obesity were observed following changes: no reduction in the number of neutrophils after 7-9 postoperative days , the delay increase the level of macrophages, fibroblasts, no increase in the level of 9-11 day, regenerative - degenerative index long I remained < 1. Conclusions: The course of wound healing in obese patients is characterized by prolongation of the inflammatory phase and delayed reparative - regenerative processes. Changes revealed by cytology - prints can be used for early diagnosis of postoperative wound complications in obese patients .
Ключові слова: ожиріння
ранові ускладнення
цитологічне дослідження
ожирение
раневые осложнения
цитологическое исследование
obesity
wound complications
cytology
ISSN: 2312-7007
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6474
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.