Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/653
Назва: Роль ядерного фактора kB у механізмах порушень окиснювальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому
Інші назви: Role of nuclear factor κB in mechanisms of oxidation disturbances in salivary glands under modeled metabolic syndrome
Роль ядерного фактора κb в механизмах нарушений окислительных процессов в слюнных железах при воспроизведении экспериментального метаболического синдрома
Автори: Єлінська, Аліна Миколаївна
Костенко, Віталій Олександрович
Елинская, Алина Николаевна
Костенко, Виталий Александрович
Yelinska, A.
Kostenko, V. O.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Єлінська А. М. Роль ядерного фактора κB у механізмах порушень окиснювальних процесів у слинних залозах за умов відтворення експериментального метаболічного синдрому / А. М. Єлінська, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, № 4. – C. 192–195.
Короткий огляд (реферат): У експерименті на 40 білих щурах досліджено роль ядерного фактора κB (NF-κB) у механізмах порушень окиснювальних процесів у тканинах піднижньощелепних слинних залоз (СЗ) при моделюванні метаболічного синдрому (МС). Показано, що введення інгібіторів NF-κB JSH-23 – (4- метил-N-(3-фенілпропіл)бензол-1,2-діаміну) та метформіну гідрохлориду – за умов відтворення МС знижує сумарну активність NO-синтаз та концентрацію продуктів окиснення NO – нітрит- йонів. При цьому JSH-23 виявляє здатність підвищувати активність ферменту неокисного (аргіназного) шляху метаболізму L-аргініну – орнітиндекарбоксилази, що не є характерним при призначенні метформіну гідрохлориду. Введення щурам як JSH-23, так і метформіну гідрохлориду, за умов експерименту знижує у СЗ продукцію супероксидного аніон-радикала НАДФН-залежним (мікросомальним та NO-синтазою) і НАДН-залежним (мітохондріальним) електронно-транспортними ланцюгами, утворення вторинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів без істотних змін антиоксидантного потенціалу та активності антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази та каталази); В эксперименте на 40 белых крысах исследована роль ядерного фактора κB (NF-κB) в механизмах нарушений окислительных процессов в тканях поднижнечелюстных слюнных желез (СЖ) при моделировании метаболического синдрома (МС). Показано, что введение ингибиторов NF-κB – JSH-23 (4-метил-N- (3-фенилпропил) бензол-1,2-диамина) и метформина гидрохлорида – в условиях воспроизведения МС снижает суммарную активность NO-синтаз и концентрацию продуктов окисления NO – нитрит-ионов. При этом JSH-23 проявляет способность повышать активность фермента неокислительного (аргиназного) пути метаболизма L-аргинина – орнитиндекарбоксилазы, что не характерно при назначении метформина гидрохлорида. Введение крысам как JSH-23, так и метформина гидрохлорида в условиях эксперимента снижает в СЖ продукцию супероксидного анион-радикала НАДФН-зависимой (микросомальной и NO-синтазой) и НАДН-зависимой (митохондриальным) электронно-транспортными цепями, образование вторичных продуктов пероксидного окисления липидов без существенных изменений антиоксидантного потенциала и активности антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы и каталазы); The role of nuclear factor κB (NF-κB) in the mechanisms impairing oxidative processes in the tissues of submandibular salivary glands (SSG) under modeled metabolic syndrome (MS) was investigated on 40 white rats. We have found out that administration of NF-κB inhibitors – JSH-23 (4-methyl-N-(3- phenylpropyl)benzene-1,2-diamine) and metformin hydrochloride – under MS reduces total NO-synthase activity and concentration of by-pass products of NO oxidation as nitrite ions. At the same time JSH-23 shows the ability to increase the activity of ornithine decarboxylase, an enzyme of non-oxidative (arginase) pathway of L-arginine metabolism, that is not typical for metformin hydrochloride. JSH-23 and metformin hydrochloride administration reduces production of superoxide anion radical by NADPHdependent (microsomal and NOS) and NADH-dependent (mitochondrial) electron transport chains, limits the lipid peroxidation secondary products formation without significant changes in antioxidant capacity and the antioxidant enzymes activity (superoxide dismutase and catalase).
Ключові слова: метаболічний синдром
ядерний фактор κB
слинні залози
NO-синтаза
пероксидне окиснення ліпідів
антиоксидантна система
metabolic syndrome
nuclear factor κB
salivary glands
NO-synthase
lipid peroxidation
antioxidant system
антиоксидантная система
метаболический синдром
ядерный фактор κB
слюнные железы
NO-синтаза
пероксидное окисление липидов
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/653
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.