Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/676
Назва: Роль аргінази у механізмах порушень вільнорадикальних процесів та функції слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти
Інші назви: Role of arginase in the mechanisms of impairment of free radical processes and salivary gland functioning in rats under methacrylic acid methyl ester application
Роль аргиназы в механизме нарушений свободнорадикальных процессов и функции слюнных желез крыс при действия метилового эфира метакриловой кислоты
Автори: Нагорняк, Іван Васильович
Костенко, Віталій Олександрович
Nahornjak, I.
Kostenko, V. O.
Нагорняк, Иван Васильевич
Костенко, Виталий Александрович
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Нагорняк І. В. Роль аргінази у механізмах порушень вільнорадикальних процесів та функції слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти / І. В. Нагорняк, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, № 2. – C. 191–194.
Короткий огляд (реферат): У експерименті на 30 білих щурах досліджено вплив неселективного інгібітора аргіназ L-норваліну на стан вільнорадикальних процесів і білоксинтезуючу функцію піднижньощелепних слинних залоз (СЗ) за умов 30-денної аплікації 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти на слизову оболонку порожнини рота. Показано, що введення L-норваліну (через день протягом експерименту, у дозі 10 мг/кг) супроводжується реципрокним підвищенням сумарної активності NO-синтаз та концентрації нітрит-йонів, порушенням білоксинтезуючої функції піднижньощелепних слинних залоз, гіперпродукцією у тканинах супероксидного аніон-радикала НАДН-залежним (мітохондріальним) електронно-транспортним ланцюгом, активацією пероксидного окиснення ліпідів, пригніченням активності супероксиддисмутази та каталази, що вказує на протективну роль аргінази у механізмі метакрилат-залежної дисфункції слинних залоз; В эксперименте на 30 белых крысах исследовано влияние неселективного ингибитора аргиназы L-норвалина на состояние свободнорадикальных процессов и белоксинтезирующей функции поднижнечелюстных слюнных желез при 30-дневной аппликации 1% раствора метилового эфира метакриловой кислоты на слизистую оболочку полости рта. Показано, что введение L-норвалина (через день в течение эксперимента, в дозе 10 мг/кг) сопровождается реципрокным повышением суммарной активности NO-синтазы и концентрации нитрит-ионов, нарушением белоксинтетической функции поднижнечелюстных слюнных желез, гиперпродукцией в тканях супероксидного анион-радикала НАДН- зависимой (митохондриальной) электронно-транспортной цепью, активацией пероксидного окисления липидов, угнетением активности супероксиддисмутазы и каталазы, что указывает на протективную роль аргиназы в механизме метакрилат-зависимой дисфункции слюнных желез; This research was aimed to study the effect of nonselective arginase inhibitor L-norvaline on the state of free radical processes and protein- synthesizing function of submandibular salivary glands in 30 white rats for 30-day applications of 1% solution of methacrylic acid methyl ester onto the oral mucosa. It has been found out the L-norvaline administration (every other day during the experiment, in a dose of 10 mg/kg) is accompanied by reciprocal increase in total activity of NO-synthase and nitrite ions concentration, by the impairment of protein synthesizing function in submandibular salivary glands, by overproduction of superoxide anion radical in the tissues by NADH-dependent (mitochondrial) electron transport chain, by the activation of lipid peroxidation, inhibition of superoxide dismutase and catalase that indicates the protective role of arginase in the mechanism of methacrylate-dependent dysfunction of salivary glands
Ключові слова: метиловий эфір метакрилової кислоти
слинні залози
пероксидне окиснення ліпідів
супероксидний аніон-радикал
NO-синтаза
L-норвалін
аргіназа
метиловый эфир метакриловой кислоты
слюнные железы
перекисное окисление липидов
супероксидный анион-радикал
NO-синтаза
L-норвалин
аргиназа
methacrylic acid methyl ester
salivary gland
lipid peroxidation
superoxide anion radical
NO-synthase
L-norvaline
arginase
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/676
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.