UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6877
Назва: Реферування як метод навчально-дослідної роботи студентів
Автори: Ефендієва, Світлана Миколаївна
Эфендиева, Светлана Николаевна
Efendiieva, S. M.
Мішук, Катерина Олександрівна
Мишук, Катерина Александровна
Mishuk, K. O.
Протовень, Оксана Павлівна
Протовень, Оксана Павловна
Protoven, O. P.
Ніколаєва, Наталія Миколаївна
Николаева, Наталья Николаевна
Nikolaieva, N. M.
Стриж, Антоніна Анатоліївна
Стриж, Антонина Анатольевна
Stryzh, A. A.
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Реферування як метод навчально-дослідної роботи студентів / С. М. Ефендієва, К. О. Мішук, О. П. Протовень [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, вип. 1 (49). – С. 210–214.
Короткий огляд (реферат): Нині для системи освіти особливого значення набуває проблема підвищення освітнього рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей діяльності, збагачення інтелектуального та творчого потенціалу. Нові запити суспільства потребують підготовки спеціалістів, здатних до вільного професійного спілкування із зарубіжними колегами, які могли б користуватися оригінальною літературою, що сприятиме ефективності виконання професійних завдань. Студентська наукова робота у навчальній діяльності зумовлена структурою планів вищих навчальних закладів. Навчально-дослідницька робота студентів формує науковий світогляд, сприяє опануванню методології і методів наукового пошуку. Сучасний етап розвитку навчально-дослідної діяльності характеризується пошуком нових шляхів співробітництва викладачів і студентів, у процесі яких відбувається формування ініціативи, самостійності і творчості. Аналіз педагогічної і методичної літератури показав, що формування дослідницьких умінь студентів залежить від методики та організації навчально-пізнавальної та науково-дослідницької діяльності студентів та від сформованості навчальних і дослідницьких умінь. В роботі досліджено метод реферування як процес підготовки студента-медика до наукової роботи, особливості реферування, його функції і класифікацію, основні вимоги до матеріалів при підготовці до студентської конференції у ВМНЗ; Currently, the problem of preparation of skilled professionals upgrading in different branches of activities, intellectual and art potential enrichment is very important for educational system. New demands of society require the preparation of specialists able to free professional dialogue with foreign colleagues, who could use the original literature, to promote the effectiveness of the professional tasks. Student research work in educational activity is due to the structure of the plans of higher education institutions. Educational-research students` work forms the scientific outlook, promotes the acquirement of methodology and methods of scientific research. The current stage of the research training activities development characterized by searching of new ways teachers and students collaboration in the process of which the initiative, independency and creativity are formed. Analysis of the pedagogical and methodological literature showed that the formation of students` research abilities depends on the methodology and organization of educational-cognitive and research activities of the students and of educational and research abilities formation. In this work we studied the method of abstracting as the process of medical student preparation for the scientific work, peculiarities of abstracting, its functions and classification, the basic requirements for materials in preparation for the students conference in higher state educational establishment; В настоящее время для системы образования особое значение приобретает проблема повышения образовательного уровня подготовки высококвалифицированных специалистов для всех отраслей деятельности, обогащения интеллектуального и творческого потенциала. Новые запросы общества требуют подготовки специалистов, способных к свободному профессиональному общению с зарубежными коллегами, которые могли бы пользоваться оригинальной литературой, способствовать эффективности выполнения профессиональных задач. Студенческая научная работа в учебной деятельности обусловлена структурой планов высших учебных заведений. Научно-исследовательская работа студентов формирует научное мировоззрение, способствует овладению методологии и методов научного поиска. Современный этап развития научно-исследовательской учебной деятельности характеризуется поиском новых путей сотрудничества преподавателей и студентов, в процессе которых происходит формирование инициативы, самостоятельности и творчества. Анализ педагогической и методической литературы показал, что формирование исследовательских умений студентов зависит от методики и организации научно-познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов и от сформированности учебных и исследовательских умений. В работе исследован метод реферирования как процесс подготовки студента-медика к научной работе, особенности реферирования, его функции и классификацию, основные требования к материалам при подготовке к студенческой конференции в ВМУЗ.
Ключові слова: навчально-дослідна робота
реферування
скорочення
компресія
анотація
науковий гурток
research work
abstracting
reduction
compression
annotation
scientific circle
научно-исследовательская работа
реферирование
сокращения
компрессия
аннотация
научный кружок
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/6877
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Referuvannia_yak_metod_navchalno.pdf430,83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.