UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7002
Назва: Влияние натуральных ароматизаторов на секреторную функцию слюнных желез
Інші назви: Вплив натуральних ароматизаторів на секреторну функцію слинних залоз
The influence of natural flavors on the secretory function of the salivary gland
Автори: Скикевич, Маргарита Георгиевна
Волошина, Людмила Ивановна
Дубова, Галина Егоровна
Кущ, Людмила Ивановна
Скікевич, Маргарита Георгіївна
Волошина, Людмила Іванівна
Дубова, Галина Єгорівна
Кущ, Людмила Іванівна
Skikevych, M.
Voloshina, L.
Dubova, G.
Kushch, L.
Дата публікації: 2016
Видавець: ТДМУ Укрмедкнига
Бібліографічний опис: Влияние натуральных ароматизаторов на секреторную функцию слюнных желез / М. Г. Скикевич, Л. И. Волошина, Г. Е. Дубова, Л. И. Кущ // Клінічна стоматологія. – 2016. – № 4 (17). – С. 48–53.
Короткий огляд (реферат): Запах относят к химическим раздражителям, которые, наряду с механическими и тепловыми, влияют на слюнные железы через нервные волокна. Обзор последних достижений в области мозговых механизмов восприятия запаха показал, что путь ретроназального восприятия очень сложный. Ароматизация пищевых продуктов без учета особенностей реакции организма может привести к нарушению пищевых предпочтений и сенсорным отклонениям, что обуславливает актуальность работы. Целью работы было исследование процесса отклика организма (скорость выделения слюны) на различные ароматы: свежий аромат плодов, растворы жидких промышленных ароматизаторов из одноименных плодов и продукты, содержащие натуральные жидкие ароматизаторы. Работа проведена на основании узнаваемости или эмоциональных впечатлений от аромата свежих плодов, растворов жидких ароматизаторов, напитка с ароматизаторами. Сравнение проводили между натуральными ароматизаторами (лабораторными и промышленными), которые отличались приближенностью к аромату исходного сырья. Исследовали секреторную функцию слюнных желез в состоянии покоя (контроль) и после трех видов стимуляции, используя частный метод сиалометрию. Установлено, что при ретроназальном восприятии аромата свежих плодов, с выраженной альдегидной группой, присущей огуречному, арбузному, тыквенному запаху, увеличивается скорость потока слюны в 2,0–2,2 раза по сравнению с контрольными замерами. Для растворов ароматизаторов показатель сиалометрии в 1,2–1,4 раза больше контроля, если ароматизатор относится к группе узнаваемых или приятных. Напитки с промышленными ароматизаторами были оценены участниками сложнее, по сравнению с чистыми растворами, соответственно и скорость выделения слюны уменьшалась. Натуральные ароматизаторы влияют на функционирование слюнных желез как химический раздражитель, изменяющий скорость потока слюны. При ретроназальном восприятии аромата пищи важным является комплекс мультисенсорных ощущений: узнаваемость, приятные ассоциации, насыщенность аромата, его выразительность. Эмоциональные реакции, связанные с запахом, являются факторами, которые влияют на длину пути нейронного сигнала и скорость ответной реакции слюнных желез; Запах відносять до хімічних подразників, які, поряд з механічними і тепловими, впливають на слинні залози через нервові волокна. Огляд останніх досягнень в ділянці мозкових механізмів сприйняття запаху показав, що шлях ретроназального сприйняття дуже складний. Ароматизація харчових продуктів без урахування особливостей реакції організму може призвести до порушення харчових переваг і сенсорних відхилень, що зумовлює актуальність роботи. Метою роботи було дослідження процесу відгуку організму (швидкість виділення слини) на різні аромати: свіжий аромат плодів, розчини рідких промислових ароматизаторів з однойменних плодів і продукти, що містять натуральні рідкі ароматизатори. Робота проведена на підставі впізнаваності або емоційних вражень від аромату свіжих плодів, розчинів рідких ароматизаторів, напою з ароматизаторами. Порівняння проводили між натуральними ароматизаторами (лабораторними і промисловими), які відрізнялися наближеністю до аромату вихідної сировини. Досліджували секреторну функцію слинних залоз в стані спокою (контроль) і після трьох видів стимуляції, використовуючи приватний метод сіалометрії. Встановлено, що при ретроназальному сприйнятті аромату свіжих плодів, з вираженою альдегідною групою, властивою огірковому, кавуновому, гарбузовому запаху, збільшується швидкість потоку слини в 2,0–2,2 раза порівняно з контрольними вимірами. Для розчинів ароматизаторів показник сіалометрії в 1,2–1,4 раза більше контролю, якщо ароматизатор відноситься до групи відомих або приємних. Напої з промисловими ароматизаторами були оцінені учасниками складніше, порівняно з чистими розчинами, відповідно і швидкість виділення слини зменшувалася. Натуральні ароматизатори впливають на функціонування слинних залоз як хімічний подразник, змінює швидкість потоку слини. При ретроназальному сприйнятті аромату їжі важливим є комплекс мультисенсорних відчуттів: впізнаваність, приємні асоціації, насиченість аромату, його виразність. Емоційні реакції, пов’язані з запахом, є факторами, які впливають на довжину шляху нейронного сигналу і швидкість реакції слинних залоз; The aim of the study was the examination of body’s response process (saliva speed) on different flavors: fresh fruit flavor, solutions of liquid industrial flavors of the same name fruit and products comprising natural liquid flavors. The study was conducted on the basis of recognition of emotional impression from the flavor of fresh fruit, liquid aromas solutions, drinks with flavor. The comparison was made between the natural flavors (laboratory and industrial) that differ the proximity to original raw material flavor. We studied the secretary salivary glands function at a rest condition (control) and after three kinds of stimulation using private method – sialometry. It was found out that when retro nasal perception of fresh fruit flavor with expressed aldehyde group inherent to cucumber, watermelon, pumpkin, flavor the saliva speed was increased in 2.0-2.2 times in comparison with control measures. For flavor solutions the index of sialometry was in 1.2-1.4 times bigger than the control one if the flavor relates to the group of recognizable and pleasant aroma. Drinks with industrial flavors have an influence on the work of salivary glands as a chemical stimulus changing the saliva speed. At retro nasal perception of food flavor it is important a complex of multi-touch sensations: recognition, pleasant associations, flavor saturation, its expression. Emotional reactions connected with a flavor are the factors that influence on the way length of neuronal signal and the speed of salivary glands response.
Ключові слова: аромат
слюна
сиалометрия
ретроназальное восприятие
аромат
слина
сіалометрії
ретроназальне сприйняття
aroma
saliva
sialometry
retronasal perception
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7002
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
klct_2016_4_12.pdf151,84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.