UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7442
Назва: Механізм виникнення больових симптомів при м'язово-суглобовій дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу
Автори: Рибалов, Олег Васильович
Іваницька, Олена Сергіївна
Яценко, Павло Ігорович
Яценко, Олег Ігорович
Рыбалов, Олег Васильевич
Иваницкая, Елена Сергеевна
Яценко, Павел Игоревич
Яценко, Олег Игоревич
Rybalov, O. V.
Ivanitska, O. S.
Yatsenko, P. I.
Yatsenko, O. I.
Дата публікації: 2016
Видавець: Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
Бібліографічний опис: Механізм виникнення больових симптомів при м'язово-суглобовій дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу / О. В. Рибалов, О. С. Іваницька, П. І. Яценко, О. І. Яценко // Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присв. 175-літтю НМУ ім. О. О.Богомольця, 120-літтю з дня народж. проф. Фетісова М. В., 90-літтю проф. Бердюка І. В., 20-літтю УАЧЩЛХ. – Київ, 2016. – С. 135–138.
Короткий огляд (реферат): На підставі зіставлення клінічних та рентгенологічних характеристик досліджуваної категорії хворих можна зробити висновок, що у певний момент відбувається одностороння дезадаптація у роботі м'язово- суглобового комплексу, короткочасне або тривале асиметричне рефлекторно- пристосувальне підвищення функції власне жувального, скроневого, медіального і латеральною крилоподібних м’язів, що викликає напружено- деформований стан в одному із СНЩС. Це зумовлює значне здавлення (компресію) біламінарної зони, де розташовуються кровоносні судини і нервові волокна. Все це пояснює появу в ньому симптомів компресійної больової м’язово-суглобової дисфункції. При цьому у зв'язку із функціонально-анатомічними особливостями СНЩС зсув (дислокація) суглобової голівки протилежного суглоба вперед за межі вершини суглобового горбика можна кваліфікувати як її неповний вивих або анатомо- (функціональну нестабільність. Детальна оцінка взаємовідносин між всіма анатомічними компонентами обох СНЩС, відображених на прицільних: рентгенограмах, у поєднанні з об’єктивним аналізом скарг та анамнезу захворювання дозволяє доказово встановити причину виникнення компресійного больового м’язово-суглобового симптому і забезпечує адекватне лікування;На основании сопоставления клинических и рентгенологических характеристик исследуемой категории больных можно сделать вывод, что в определенный момент происходит односторонняя дезадаптация в работе мышечно суставного комплекса, кратковременное или длительное асимметричное рефлекторно- приспособительное повышение функции собственно жевательной, височной, медиального и латеральной крыловидных мягкие мышц, что вызывает напряженно-деформированное состояние в одном из ВНЧС. Это приводит к значительному сдавления (компрессию) биламинарнои зоны, где располагаются кровеносные сосуды и нервные волокна. Все это объясняет появление в нем симптомов компрессионной болевой мышечно-суставной дисфункции. При этом в связи с функционально-анатомическими особенностями ВНЧС смещение (дислокация) суставной головки противоположного сустава вперед за пределы вершины суставного бугорка можно квалифицировать как ее неполный вывих или анатомо (функциональную нестабильность. Подробная оценка взаимоотношений между всеми анатомическими компонентами обоих ВНЧС, отраженных на прицельных: рентгенограммах, в сочетании с объективным анализом жалоб и анамнеза заболевания позволяет доказательно установить причину возникновения компрессионного болевого мышечно-суставного симптома и обеспечивает адекватное лечение; On the basis of comparison of clinical and radiological characteristics of the studied category of patients it can be concluded that at one point there is one-way maladaptation in the work of the musculoskeletal system, short-term or long-time asymmetric reflex and adaptive enhancement of the function of the chewing, temporal, medial and lateral winged m ' lungs, which causes a tense-deformed state in one of the CNS. This causes a significant compression (compression) of the biomineral zone, where the blood vessels and nerve fibers are located. All this explains the appearance of symptoms of compressive pain musculoskeletal dysfunction in it. At the same time, due to the functional and anatomical features of the CNS, the displacement (dislocation) of the articular head of the opposite joint forward beyond the vertex of the articular hump can be classified as its incomplete dislocation or anatomic (functional instability, a detailed assessment of the relationship between all the anatomical components of the two CNSs, reflected on the targets: X-rays, combined with objective analysis of complaints and anamnesis of the disease, can reasonably establish the cause of the onset of a compressive pain musculoskeletal symptom and provide adequate treatment.
Ключові слова: м'язово-суглобова дисфункція
больовий синдром
захворювання СНЩС
мышечно-суставная дисфункция
болевой синдром
заболевания ВНЧС
musculo-articular dysfunction
pain syndrome
Diseases of the TMJ
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7442
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
RibIvanYatsYats.pdf347,93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.