Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/765
Назва: Особливості матково-яєчникового кровотоку при проліферативних процесах матки
Інші назви: Особенности маточно-яичникового кровотока при лейомиоме матки
Characteristics of uteroovarian blood flow in case of leiomyoma of uterus
Автори: Громова, Антоніна Макарівна
Громова, Олександра Леонідівна
Тарасенко, Костянтин Володимирович
Громова, Антонина Макаровна
Громова, Александра Леонидовна
Тарасенко, Константин Владимирович
Gromova, A. M.
Gromova, O. L.
Tarasenko, K. V.
Мартиненко, Віталій Борисович
Мартыненко, Виталий Борисович
Martynenko, V. B.
Нестеренко, Леонід Анатолійович
Нестеренко, Леонид Анатольевич
Nesterenko, L. A.
Литвиненко, Олександр Васильович
Литвиненко, Александр Васильевич
Lytvynenko, А. V
Дата публікації: 2017
Видавець: ПП Естеро
Бібліографічний опис: Особливості матково-яєчникового кровотоку при проліферативних процесах матки / А. М. Громова, О. Л. Громова, К. В. Тарасенко [та ін.] // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – Рівне : ПП Естеро, 2017. – Вип. 2 (40). – С. 101–104.
Короткий огляд (реферат): Доброякісна пухлина матки – лейоміома – найбільш часто зустрічається серед гінекологічних хворих, які звертаються для оперативного лікування. Мета дослідження – вивчення маткового та матково-яєчникового кровотоку при лейоміомі матки. Матеріал і методи дослідження. Обстежено 39 жінок з лейоміомою матки, які бажали зберегти матку для подальшої реалізації репродуктивної функції. При УЗД визначали об’єм матки, яєчників, їх ехоструктуру, стан фолікулярного апарату, наявність жовтого тіла. Проводилось вивчення кровоплину у матковій артерії, яєчниковій гілці а. uterinae. При аналізі кривих швидкості кровоплину визначали індекс резистентності (IР) та систоло-діастоличне співвідношення (СДС). Отримані результати порівнювали з показниками загальноприйнятої норми. Результати дослідження та їх обговорення. При дослідженні кровоплину у маткових артеріях індекс резистентності периферичного кровоплину коливався від 0,93 до 0,99. Індекс резистентності центрального або інтранодулярного кровоплину склав 0,56±0,08. Аналіз даних показав, що кровоплин в яєчниковій гілці маткової артерії був достовірно нижче, ніж в нормі і становив: ІР – 0,62±0,04; СДС – 3,20±0,19 (р<0,05). Виходячи з цих даних, локалізація вузлів у дна і трубних кутах матки розглядається як несприятлива, а локалізація вузлів більше в тілі матки – як сприятлива для кровопостачання яєчників при лейоміомі матки. Висновки. Визначення кровоплину матки та яєчників є важливим для вибору методу хірургічного лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку. Зниження кровоплину в яєчниковій артерії сприяє в подальшому формуванню недостатності функції яєників, та необхідності її корекції у післяопераційному періоді у жінок репродуктивного віку; Доброкачественная опухоль матки – лейомиома – наиболее часто встречается среди гинекологических больных, обращающихся для оперативного лечения. Цель исследования - изучение маточного и маточно-яичникового кровотока при лейомиоме матки. Материал и методы исследования. Обследовано 39 женщин с лейомиомой матки, желающих сохранить матку для дальнейшей реализации репродуктивной функции. При УЗИ определяли объем матки, яичников, их эхоструктуру, состояние фолликулярного аппарата, наличие желтого тела. Проводилось изучение кровотока в маточной артерии, яичниковой ветви а. uterinae. При анализе кривых скорости кровотока определяли индекс резистентности (ИР) и систоло-диастолическое соотношение (СДС). Полученные результаты сравнивали с показателями общепринятой нормы. Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании кровотока в маточных артериях индекс резистентности периферического кровотока колебался от 0,93 до 0,99. Индекс резистентности центрального или интранодулярного кровотока составил 0,56±0,08. Анализ данных показал, что кровоток в яичниковой ветви маточной артерии был достоверно ниже, чем в норме и составлял: ИР – 0,62±0,04; СДС – 3,20±0,19 (р<0,05). Исходя из этих данных, локализация узлов у дна и в трубных углах матки рассматривается как неблагоприятная, а локализация узлов больше в теле матки – как благоприятная для кровоснабжения яичников при лейомиоме матки. Выводы. Определение кровотока матки и яичников является важным для выбора метода хирургического лечения лейомиомы матки у женщин репродуктивного возраста. Снижение кровотока в яичниковой артерии способствует в дальнейшем формированию недостаточности функции яичников и необходимости ее коррекции в послеоперационном периоде у женщин репродуктивного возраста; Benign tumor of uterus – leiomyoma (LM) – is the most common tumor in gynecological patients who refer to the hospital for surgical treatment. Research objective is to study the uterine and uteroovarian blood flow in case of uterine leiomyoma. Materials and methods of study. 39 women with LM who wanted to keep the uterus for further opportunity to implement reproductive function were examined. The volume of uterus, ovaries, their echostructure, state of follicular apparatus, presence of yellow body were assessed during ultrasonic scanning. The study of blood flow in ovarian branch of uterine artery а. uterinae was performed. The resistance index (RI) and systolic-diastolic ratio (SDR) were estimated during the analysis of curves of blood flow velocities. The volume of uterus and ovaries was calculated on the basis of ultrasonic scanning results; these values were compared with the values of generally accepted standard rates. Research results and their discussion. When studying the blood flow in uterine arteries the resistance index of peripheral blood flow varied from 0.93 to 0.99. Resistance index of central or intranodular blood flow was 0.56±0.08. Data analysis showed that blood flow in ovarian branch of uterine artery was reliably lower than in the standard rate and it was equal to: RI – 0.62±0.04; SDR – 3.20±0.19 (р<0.05). On the basis of this data the localization of nodes in the bottom and tubal angles of uterus is considered to be unfavorable and localization of nodes mostly in uterine body is considered to be favorable for blood supply of ovaries in case of leiomyoma of uterus. Conclusion. Assessment of blood flow of uterus and ovaries is important to choose method of surgical treatment of leiomyoma of uterus in women of reproductive age. Blood flow reduction in ovarian artery further favors the formation of ovarian function insufficiency and results in the need of its correction during postoperative period in women of reproductive age.
Ключові слова: матково-яєчниковий кровоплин
проліферативні процеси матки
лейоміома матки
ультразвукове дослідження
доплерометричне дослідження
пролиферативные процессы матки
маточно-яичниковый кровоток
доплерометрического исследования
ультразвуковое исследование
uteroovarian blood flow
лейомиома матки
proliferative processes of uterus
uterine leiomyoma
Doppler velocimetry
ultrasonic scanning
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/765
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Characteristics_of_uteroovarian_blood_flow_in_case_of leiomyoma_of_uterus.pdf736,99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.