Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7922
Назва: Клінічний випадок набутої медикаментозної гострої гемолітичної анемії у дитини, внаслідок прийому ібупрофену («нурофен»)
Інші назви: Клинический случай приобретенной медикаментозной острой гемолитической анемии у ребенка, вследствие приема ибупрофена («нурофен»)
Clinical cases of the acquired medicamental acute hemolitechic anemia in a child inductd by the acquisition of ibuprofen («nurofen»)
Автори: Похилько, Валерій Іванович
Артьомова, Наталія Сергіївна
Цвіренко, Світлана Миколаївна
Ковальова, Олена Михайлівна
Вернигора, Степан Іванович
Похилько, Валерий Иванович
Артемова, Наталия Сергеевна
Цвиренко, Светлана Николаевна
Ковалева, Елена Михайловна
Вернигора, Степан Иванович
Pohylko, V. I.
Artyomova, N. S.
Tcvyrenko, S. M.
Kovalova, O. M.
Vernygora, S. I.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Клінічний випадок набутої медикаментозної гострої гемолітичної анемії у дитини, внаслідок прийому ібупрофену («нурофен») / В. І. Похилько, Н. С. Артьомова, С. М. Цвіренко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2 (136). – С. 177–180.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Безпечність застосування медикаментів з антипіретичною активністю в педіатричній практиці є одним з основних питань лікаря практичної медицини. Вивчення фармакологічних ефектів ібупрофену на системи органів та тканин, як і інших антипіретиків, останнім часом доводить про високий профіль безпеки препарату. Проте, зустрічаються повідомлення відносно виникнення небажаних побічних ефектів під час лікування ібупрофеном. В статті наведений клінічний випадок набутої гемолітичної анемії внаслідок прийому ібупрофену («Нурофен»). Дитина К., 1 рік 8 міс., доставлена в приймальне відділення Дитячої міської лікарні м. Полтави з клінічними ознаками негоспітальної правобічної пневмонії. З анамнезу з’ясовано, що дитина за останню добу отримала 500 мг (40 мг/кг) ібупрофену («Нурофен»). Протягом 12 годин констатовано погіршення стану пацієнта за рахунок появи клінічних та лабораторних ознак гострої гемолітичної анемії (синдром жовтяниці, гепатоспленомегалія, гостра надважка анемія, ерітропенія з вираженим ретикулоцитозом, гіпербілірубінемія). В умовах реанімаційного відділення була надана невідкладна допомога з метою припинення гострого гемолітичного кризу, шляхом проведення комбінованої терапії (глюкокортикоїди, внутрішньовенні інфузії неспецифічного імуноглобуліну, гепатопротектори, ентеросорбенти), проведена корекція анемічного синдрому. Після стаблізації стану пацієнт переведений в гематологічне відділення для подальшого лікування. Наведений випадок засвідчує необхідність проведення контролю за призначенням та дотриманням призначеного лікування батьками дітей, а також контролю за розповсюдженням інформації медичного призначення серед населення; Резюме. Безопасность применения медикаментов с антипиретической активностью в педиатрической практике является одним из основных вопросов для практического врача. Изучение фармакологических эффектов ибупрофена на системы органов и тканей, как и других антипиретиков, в последнее время говорит о высоком профиле безопасности препарата. Тем не менее, встречаются сообщения относительно возникновения нежелательных побочных эффектов во время проведения терапии ибупрофеном. В статье приведен клинический случай приобретенной гемолитической анемии, вследствие приема ибупрофена («Нурофен»). Ребенок К., 1 год 8 мес., доставлен в приемное отделение Детской городской больницы г. Полтавы с клиническими признаками негоспитальной правосторонней пневмонии. Из анамнеза выяснено, что ребенок за последние сутки получил 500 мг (40 мг/кг) ибупрофена («Нурофен»). В течении 12 часов констатировано ухудшение состояния пациента за счет появления клинических и лабораторных признаков острой гемолитической анемии (синдром желтухи, гепатоспленомегалия, острая сверхтяжелая анемия, эритропения с выраженным ретикулоцитозом, гипербилирубинемия). В условиях реанимационного отделения был купирован острый гемолитический криз, путем проведения комбинированной терапии (глюкокортикостероиды, внутривенные инфузии неспецифического иммуноглобулина, гепатопротекторы, энтеросорбенты), проведена коррекция анемического синдрома. После стабилизации состояния пациент переведен в гематологическое отделение для дальнейшего лечения. Указанный случай подтверждает необходимость проведения контроля за назначением и выполнением назначенного лечения родителями детей, а также контроля за распространением информации медицинского содержания среди населения; Abstract. The safety of medicines with antipyretic activity in pediatric practice is one of the main issues for a practical doctor. The study of pharmacological ibuprofen on systems of organs and tissues, as well as other antipyretics, recently speaks of a high profile of drug safety. Nevertheless, there are reports of undesirable side effects during ibuprofen therapy, the most frequent of which are: systemic hypersensitivity reactions, gastropathies and enteropathies, acute renal failure and tubular necrosis in children under 5 years of age, toxic hepatitis. At the same time, more and more messages appear about the occurrence of undesirable side reactions, which are associated with an overdose of ibuprofen. This article presents the clinical case of acquired hemolytic anemia, due to ingestion of ibuprofen («Nurofen»). Child K., 1 year 8 months old, was taken to the admissions department of the Children’s Municipal Clinical Hospital with clinical signs of non-hospital right-sided pneumonia. From the anamnesis it was found out, that the reflex for the last day has received 500 mg (40 mg/kg) of ibuprofen («Nurofen»). Within 12 hours, the patient deteriorated due to the appearance of clinical and laboratory signs of acute hemolytic anemia (jaundice, hepatosplenomegaly, acute superheavy anemia, erythropenia with reticulocytosis, and hyperbilirubinemia). In the intensive care unit, an acute hemolytic crisis was stopped, by combining therapy (glucocorticosteroids, intravenous infusions of nonspecific immunoglobulin, hepatoprotectors, enterosorbents), correction of anemic syndrome was performed. After stalking the patient, the patient was transferred to the hematology unit for further treatment. This case confirms the need to monitor the appointment and performance of prescribed treatment by parents of children, as well as control over dissemination of medical information to the public.
Ключові слова: гемолітична анемія
медикаментозний гемоліз
ібупрофен
гемолитическая анемия
медикаментозный гемолиз
ибупрофен
hemolytic anemia
medicinal hemolysis
ibuprofen
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7922
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2 (136)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
klinichniy_vipadok_nurofen.pdf1,72 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.