UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8203
Назва: Проблеми, досягнення та перспективи викладання військово-медичних дисциплін студентам іноземцям з англомовною формою навчання
Інші назви: Проблемы, достижения и перспективы преподавания военно-медицинских дисциплин иностранным студентам з англоязычной формой обучения
Problems, achievements and prospects of teaching military medical disciplines to foreign students in English
Автори: Шевченко, Вікторія Володимирівна
Шевченко, Виктория Владимировна
Shevchenko, V.
Дата публікації: 2018
Видавець: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Бібліографічний опис: Шевченко В. В. Проблеми, досягнення та перспективи викладання військово-медичних дисциплін студентам іноземцям з англомовною формою навчання / В. В. Шевченко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2018. – Т. 3, № 4 (13). – С. 174–178.
Короткий огляд (реферат): Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу та впровадження нових інноваційних освітніх технологій є наразі проблемами викладання військово-медичних дисциплін студентам іноземцям з англомовною формою навчання, що потребують обговорення та нагального вирішення. Програма підготовки студентів іноземців з англомовною формою навчання для фахівців магістерського рівня цього року зазнала значних змін. Предметом вивчення військово-медичних дисциплін студентами іноземцями з англомовною формою навчання є невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов'язані здійснювати такі дії та заходи. Основними завданнями навчання є визначення основних принципів оцінки стану постраждалих при надзвичайних ситуаціях техногенного, природного характеру і у бойових умовах та оволодіння навичками надання домедичної допомоги постраждалим і пораненим при основних невідкладних станах; опанування основ організації медичного забезпечення населення і військ та лікувально-евакуаційних заходів серед цивільного населення і військ в залежності від масштабу та характеру санітарних втрат. Викликає здивування відсутність у новій програмі елементів профілізації знань для студентів стоматологічного факультету, оскільки в сучасних умовах своєчасне оволодіння студентами навичок щодо надання домедичної та першої медичної допомоги пораненим в обличчя вкрай актуально. Серед досягнень нової навчальної програми є введення до навчальних планів нової та вкрай актуальної теми, що стосується бойового стресу та його наслідків для військовослужбовців. Таким чином, проведене цього року удосконалення навчальних програм для студентів іноземців з англомовною формою навчання є в цілому актуальним та відкриває нові перспективи для впровадження інноваційних освітніх технологій з метою підвищення якості освіти з військово-медичних дисциплін, але потребує введення елементів профілізації для студентів стоматологічних факультетів.; Усовершенствование методического обеспечения учебного процесса и внедрения новых инновационных технологий образования является актуальными проблемами преподавания военномедицинских дисциплин иностранным студентам з англоязычной формой обучения, которые требуют обсуждения и немедленного решения. Програма подготовки иностранным студентам з англоязычной формой обучения по военномедицинским дисциплинам для специалистов уровня подготовки «Магистр» в этом году существенно изменилась. Предметом изучения для военно-медицинских дисциплин иностранными студентами з англоязычной формой обучения являются неотложные мероприятия и организационные меры, направленные на спасение и сохранения жизни человека в неотложном состоянии и минимализацию последствий такого влияния на состояния его здоровья, которое осуществляется на месте происшествия людьми, не имеющими медицинского образования, но которые по своим служебным обязанностям должны владеть основами практических навыков по спасению и сохранению жизни человека, который находится в неотложном состоянии, и согласно закона обязанный проводить такие действия и мероприятия. Первоочередными задачами обучения являются определение основных принципов оценки состояния пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного, природного характера и в боевых условиях и овладения навыками оказания первой помощи пострадавшим и раненным при основных неотложных состояниях; изучения основ организации медицинского обеспечения населения и войск и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий среди гражданского населения и войск в зависимости от масштаба санитарных потерь. Вызывает удивление отсутствие в новой программе элементов профильных знаний для студентов стоматологических факультетов, поскольку в современных условиях своевременное овладение студентами навыков по оказании первой помощи и первой медицинской помощи раненым в лицо является очень актуальным. Одним из преимуществом новой учебной программы является введения в учебные планы новой и очень актуальной темы, которая касается боевого стресса и его последствий для военнослужащих. Таким образом, проведенное в этом году усовершенствование учебных программ для иностранных студентов з англоязычной формой обучения является в целом актуальным и открывает новые перспективы для внедрения инновационных образовательных технологий с целью повышения качества знаний по военно-медицинским дисциплинам, но требует введения элементов профильных знаний для студентов стоматологических факультетов.; Improvement of educational and methodological support of the educational process and the introduction of new innovative educational technologies is currently the problem of teaching military medical disciplines to foreign students in English that requires discussion and urgent resolution. The program of training foreign students in English for specialists of the Master's level this year has undergone significant changes. It currently includes two modules: Emergency First Aid in Extreme Situations and the Fundamentals of Providing Medical Assistance to Population and Army. The subject of the study of military medical disciplines by foreign students with the English language of instruction is the urgent actions and organizational measures aimed at the salvage and preservation of a person's life in an emergency and minimizing the consequences of the impact of such a state on her health, carried out at the scene by persons who do not have medical education, but in their official duties must have basic practical skills in saving the life of a person in urgent condition, and in accordance with the law of the goiter are obligated to carry out such actions and measures. The main tasks of the training for the Emergency First Aid in emergency situations are the definition of the basic principles for assessing the state of the victims of man-made, natural and man-made emergencies and the skills of providing Emergency First Aid to the victims and the wounded in major emergencies. The main tasks of the training for the module "Fundamentals of organization of medical provision of population and troops" include mastering of the bases of organization of medical provision of population and troops as a component of the system of medical provision of the population of the state and assimilation of the organization and order of conducting medical and evacuation measures among the civilian population and troops, depending on the scale and the nature of sanitary losses. In our opinion, the changes in the curriculum for military medical disciplines for foreign students in English are very positive. However, the absence of profiling knowledge for students of the dental faculty in it, is surprising. In modern conditions, the timely mastery of students' skills in providing Emergency First Aid and first-aid care wounded is extremely important.
Ключові слова: військово-медичної дисципліни, англомовна форма навчання
домедична допомога
военно-медицинские дисциплины, англоязычная форма обучения
первая помощь
military medical discipline, English language training
emergency first aid
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8203
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Shevchenko_Problems_Achievements.pdf103,94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.