Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8326
Назва: Клініко-епідеміологічна характеристика хронічного гепатиту С у Полтавській області
Інші назви: Клинико-эпидемиологическая характеристика хронического гепатита С в Полтавской области
Clinical and epidemiological characteristics of chronic hepatitis C in Poltava region
Автори: Сизова, Людмила Михайлівна
Сизова, Людмила Михайловна
Syzova, L. M.
Дата публікації: 2018
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Сизова Л. М. Клініко-епідеміологічна характеристика хронічного гепатиту С у Полтавській області / Л. М. Сизова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). − С. 105−109.
Короткий огляд (реферат): На сьогоднішній фактичний матеріал щодо захворюваності на хронічний гепатит С (ХГС) у різних регіонах України знаходиться у стадії накопичення, оскільки його офіційна реєстрація, як самостійної нозологічної одиниці, розпочалася лише у 2010 році. Метою дослідження був аналіз клініко-епідеміологічних характеристик ХГС у Полтавській області та прогноз тенденції розвитку епідемії у регіоні на період до 2020 року. Для аналізу епідеміологічних характеристик ХГС проведений ретроспективний епідеміологічний аналіз даних офіційної статистичної звітної документації, затвердженої МОЗ України за 2010-2016 рр. Для дослідження клінічних характеристик ХГС проведене поперечне когортне дослідження, в яке увійшло 166 пацієнтів, які лікувались на базі Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні протягом 2011-2016 рр. В ході дослідження встановлено, що захворюваність на ХГС у Полтавській області протягом 2010-2016 рр. демонструвала постійне зростання (з 7,4 на 100 тис. населення у 2010 р. до 27,7 на 100 тис. населення у 2016 р.), із перевищенням загальнодержавного показника, і до 2020 року в регіоні очікується стрімке зростання захворюваності до 46,2 на 100 тис. населення. Серед пацієнтів із ХГС у Полтавській області переважають чоловіки (66,9%), особи молодого та середнього віку (95,2%) з 1 генотипом ВГС (59,6%) та тривалістю інфікування до 10 років (59,6%). Клінічний перебіг характеризується ознаками астено-невротичного (91,6%), абдомінально-больового (73,1%), гепатомегалічного (89,8%) та диспепсичного (63,9%) синдромів, значним відсотком пацієнтів із продвинутими стадіями фіброзу печінки F3-F4 за МETAVIR (41,6%) та супутньою патологією, із переважанням захворювань шлунково-кишкового тракту (93,4%);На сегодняшний фактический материал по заболеваемости хроническим гепатитом С (ХГС) в разных регионах Украины находится в стадии накопления, поскольку его официальная регистрация, как самостоятельной нозологической единицы, началась только в 2010 году. Целью исследования был анализ клинико-эпидемиологических характеристик ХГС в Полтавской области и прогноз тенденции развития эпидемии в регионе на период до 2020 года. Для анализа эпидемиологических характеристик ХГС проведен ретроспективный эпидемиологический анализ данных официальной статистической отчетной документации, утвержденной МОЗ Украины за 2010-2016 гг. Для исследования клинических характеристик ХГС проведено поперечное когортное исследование, в которое вошло 166 пациентов, находившихся на лечении в Полтавской областной клинической инфекционной больнице в течение 2011-2016 гг. В ходе исследования установлено, что заболеваемость ХГС в Полтавской области в течение 2010-2016 гг. демонстрировала постоянный рост (с 7,4 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 27,7 на 100 тыс. населения в 2016 г.), с превышением общегосударственного показателя, и к 2020 году в регионе ожидается стремительный рост заболеваемости до 46,2 на 100 тыс. населения. Среди пациентов с ХГС в Полтавской области преобладают мужчины (66,9%), лица молодого и среднего возраста (95,2%) с 1 генотипом ВГС (59,6%) и длительностью инфицирования до 10 лет (59,6%). Клиническое течение характеризуется признаками астено-невротического (91,6%), абдоминально-болевого (73,1%), гепатомегалического (89,8%) и диспепсического (63,9%) синдромов, значительным процентом пациентов с продвинутыми стадиями фиброза печени F3-F4 по МETAVIR (41,6%) и сопутствующей патологией, с преобладанием заболеваний желудочно-кишечного тракта (93,4%);To date, the actual material on the incidence of chronic hepatitis C (HCV) in different regions of Ukraine is in the accumulation stage, since its official registration as an independent nosological unit began only in 2010. The aim of the study was to analyze the clinical and epidemiological characteristics of chronic hepatitis C in Poltava region and forecast the trend of the epidemic in the region for the period up to 2020. To analyze the epidemiological characteristics of HCV, a retrospective epidemiological analysis of the official statistical reporting data, approved by the Ministry of Health of Ukraine for 2010-2016, was conducted. To investigate the clinical characteristics of CHC conducted cross-cohort study, which included 166 patients who were treated in the Poltava regional clinical infectious diseases hospital during 2011-2016. The study found that the incidence of HCV in the Poltava region during 2010-2016 showed steady growth (from 7.4 per 100 thousand of the population in 2010 to 27.7 per 100 thousand of the population in 2016), exceeding the national figure, and in 2020 the region is expected rapid increase in the incidence to 46.2 per 100 thousand of the population. Among the patients, men (66.9%), young and middle-aged people (95.2%) with one HCV genotype (59.6%) and a duration of infection of up to 10 years (59.6%) are predominate. The clinical course is characterized by signs of astheno-neurotic (91.6%), abdominal pain (73.1%), hepatomegalic (89.8%) and dyspeptic (63.9%) syndromes, a significant percentage of patients with advanced stages of liver fibrosis F3-F4 by METAVIR (41.6%) and concomitant pathology, with a predominance of diseases of the gastrointestinal tract (93.4%).
Ключові слова: хронічний гепатит С
аналіз
захворюваність
клініко-епідеміологічна характеристика
хронический гепатит С
анализ
заболеваемость
клинико-эпидемиологическая характеристика
chronic hepatitis C
analysis
morbidity
clinical and epidemiological characteristic
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8326
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 2 (62)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1.pdf354,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.