Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8542
Назва: ВІЛ-інфекція і хронічний гепатит С у коінфікованих пацієнтів: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувально-діагностичної тактики
Інші назви: ВИЧ-инфекция и хронический гепатит С у коинфицированных пациентов: клинико-эпидемиологическая характеристика и оптимизация лечебно-диагностической тактики
HIV infection and chronic hepatitis C in coinfected patients: clinicalepidemiological description and optimization of therapeutic and diagnostic tactics
Автори: Коваль, Тетяна Ігорівна
Коваль, Татьяна Игоревна
Koval, T. I.
Ключові слова: ВІЛ-інфекція
хронічний гепатит С
швидкість прогресування фіброзу печінки
противірусна терапія
швидкість прогресування ВІЛ-інфекції
ефективність АРТ
ВИЧ-инфекция
хронический гепатит С
скорость прогрессирования фиброза печени
противовирусная терапия
прогрессирование ВИЧ-инфекции
эффективность АРТ
HIV-infection
chronic hepatitis C
rate of liver fibrosis progression
antiviral therapy
rate of HIV-infection progression
efficacy of ART
Дата публікації: 2018
Видавець: ТОВ «Фірма «Техсервіс»
Бібліографічний опис: Коваль Т. І. ВІЛ-інфекція і хронічний гепатит С у коінфікованих пацієнтів: клініко-епідеміологічна характеристика та оптимізація лікувально-діагностичної тактики: автореф. дис на здобуття наук. ступеня док. мед. наук : спец. 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / Т. І. Коваль. – Харків, 2018. – 45 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.13 «Інфекційні хвороби» (222 - Медицина). – Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава. – Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, 2018. Дисертація присвячена пошуку можливостей підвищення ефективності діагностики та лікування ХГС і ВІЛ-інфекції у коінфікованих пацієнтів з урахуванням ступеня імуносупресії, поліморфізму Asp299Gly гена TLR4 і Gln11Leu гена TLR7, генотипу ВГС на підставі комплексної оцінки клініко- лабораторного перебігу, виявлення предикторів прогресування фіброзу печінки і ВІЛ-інфекції, ефективності терапії та вдосконаленню системи епідеміологічного нагляду при ВІЛ/ВГС коінфекції. Розроблений прогноз епідемій ВІЛ-інфекції та ХГС у Полтавській області до 2020 року та запропоновані підходи до вдосконалення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ/ВГС коінфекцією. Досліджено поширеність носійства поліморфних алелів 299Gly гена TLR4 і 11Leu гена TLR7 серед ВІЛ- інфікованих із ХГС та їхній уплив на перебіг коінфекції. Проведене комплексне вивчення клініко-лабораторних характеристик і швидкості прогресування фіброзу печінки при ХГС у ВІЛ-інфікованих з урахуванням ступеня імуносупресії, поліморфізму Asp299Gly гена TLR4 і Gln11Leu гена TLR7, генотипу ВГС. Ідентифіковані клініко-генетичні фактори ризику швидко прогресуючого фіброзу печінки при ХГС у ВІЛ-інфікованих. Оцінена ефективність противірусної терапії ХГС у ВІЛ-інфікованих інтерфероновмісними схемами та визначені клініко-генетичні предиктори її 42 низької ефективності. Проаналізовані клініко-лабораторні характеристики ВІЛ-інфекції залежно від наявності ВГС-коінфекції та поліморфізму Asp299Gly гена TLR4 і Gln11Leu гена TLR7. З’ясовані клініко-генетичні предиктори стрімкого прогресування ВІЛ-інфекції до IV клінічної стадії та ефективності АРТ; Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.13 «Инфекционные болезни» (222 - Медицина). – Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», Полтава. – Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, 2018. Диссертация посвящена поиску возможностей повышения эффективности диагностики и лечения ХГС и ВИЧ-инфекции у коинфицированных пациентов с учетом степени иммуносупрессии, полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 и Gln11Leu гена TLR7, генотипа ВГС на основании комплексной оценки клинико-лабораторного течения, выявления предикторов прогрессирования фиброза печени и ВИЧ-инфекции, усовершенствования системы эпидемиологичесого надзора за ВИЧ/ВГС- коинфекцией. Разработан прогноз эпидемий ВИЧ-инфекции и ХГС в Полтавской области до 2020 г. и предложены подходы к усовершенствованию эпидемиологического надзора за ВИЧ/ВГС-коинфекцией. Оценена распространенность носительства аллеля 299Gly гена TLR4 среди ВИЧ-инфицированных с ХГС − 23,1 %, что соответствовало пациентам с ВИЧ-инфекцией и ХГС и превышало показатель популяционного контроля в (3,3 %) в 7,1 раза. Частота носительства аллеля 11Leu гена TLR7 среди ВИЧ- инфицированных с ХГС − 26,0 %, что соответствует уровню ВИЧ- инфицированных, больных с ХГС и здоровых. При сопоставлении клинико-лабораторных характеристик ХГС у ВИЧ- инфицированных и при ХГС-моноинфекции виявлено, что при сохранении типичности клинической картины у коинфицированных чаще регистрируются проявления отдельных синдромов (диспептического, артралгического и лихорадки), изменения лабораторных показателей (эритропения, лимфоцитоз, ускорение СОЭ), степень фиброза печени F2, реже – повышение АЛТ за верхнюю границу нормы и степень фиброза печени F4. 43 Дополнены научные данные о клинико-генетических предикторах быстрого темпа прогрессирования фиброза печени у ВИЧ-инфицированных с ХГС, которыми выявлены: начальный уровень СD4+ лимфоцитов <350 кл/мкл, уровни общего билирубина, АСТ и лимфоцитов выше верхней границы нормы, наличие нормального генотипа (Gln11Gln; 11Gln/-) гена TLR7. Определены клинико-генетические предикторы отсутствия стойкого вирусологического ответа противовирусной терапии ХГС: для двойной (PEGIFNα+ RBV) при 1 генотипе ВГС – отсутствие быстрого вирусологического ответа (БВО), фиброз печени F4 и носительство аллеля 299Gly гена TLR4; при 3 генотипе – отсутствие БВО, снижение дозы PEG-IFNα в процессе лечения и носительство аллеля 299Gly гена TLR4; для тройной ПВТ ХГС (SOF+PEGIFNα+ RBV) при 1 генотипе ВГС – отсутствие БВО, злоупотребление алкоголем, тромбоцитопения и фиброз F4. Уточнены данные о клинико-лабораторных характеристиках ВИЧ- инфекции у пациентов с ВГС-коинфекцией и выявлено, что у них на первичном обращении чаще регистрируются ІІІ и ІV клинические стадии ВИЧ-инфекции, низкие уровни CD4+ лимфоцитов и оппортунистические инфекции (легочной туберкулез, герпесвирусные инфекции, орофарингеальный кандидоз, бактериальные пневмонии). Уточнены предикторы быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции до IV клинической стадии: мужской пол, длительность инфицирования >3 лет, парентеральный путь передачи ВИЧ-инфекции, начальный уровень СD4+ лимфоцитов <350 кл/мкл, ВГС-коинфекция. Анализ эффективности АРТ у ВИЧ-инфицированных с ХГС в зависимости от носительства полиморфного аллеля 299Gly гена TLR4 и иммунного статуса показал, что у носителей 299Gly гена TLR4 при назначении АРТ пациентам с уровнем CD4+ лимфоцитов < 350 кл/мкл вирусологическая эффективность ниже, а при CD4+ > 350 кл/мкл − на уровне пациентов с генотипом Asp299Asp. Определены предикторы развития оппортунистических инфекций на фоне АРТ у пациентов с уровнем СD4+лимфоцитов выше 500 кл/мкл на ее начало: возраст старше 40 лет, лейкопения, парентеральный путь передачи ВИЧ и носительство аллеля 299Gly TLR4;Doctoral thesis in Medicine on the Specialty 14.01.13 “Infectious Diseases” (222 - Medicine). – Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian 44 Medical Stomatological Academy”, Poltava. – Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, 2018. The dissertation considers the search for potentialities to increase the efficacy of the diagnosis and treatment of chronic hepatitis C and HIV-infection in coinfected patients considering the degree of immune suppression, TLR4 gene Asp299Gly and TLR7 gene Gln11Leu polymorphism, HCV genotype on the basis of comprehensive assessment of clinical-laboratory course, detection of the predictors of the HIV-infection and liver fibrosis progression, as well as improving the system of epidemiological surveillance in HIV/HCV coinfection. The prognosis of the of HIV-infection and chronic hepatitis C epidemy in the Poltava region up to 2020 has been developed and approaches to the improvement of the system of epidemiological surveillance for HIV/HCV coinfection have been suggested. The prevalence of the carriage of the TLR4 gene 299Gly and TLR7 gene 11Leu polymorphic alleles among HIV-infected people with chronic hepatitis C and their impact on the progress of coinfection has been studied. The comprehensive study of the clinical and laboratory characteristics and the rate of HCV-related fibrosis progression in HIV-infected individuals with regard of the degree of immune suppression, TLR4 gene Asp299Gly and TLR7 gene Gln11Leu polymorphism, HCV genotype have been performed. Clinical-genetic risk factors of rapidly progressive HCV-related liver fibrosis in HIV-infected people have been identified. The efficacy of antiviral therapy of chronic hepatitis C in HIV patients with interferon schemes has been evaluated and clinical-genetic predictors of its low effectiveness have been defined. The clinical and laboratory characteristics of HIV infection depending on the presence of HCV-coinfection and TLR4 gene Asp299Gly and TLR7 gene Gln11Leu polymorphism have been analyzed. The clinical-genetic predictors of rapid progression of HIV infection to clinical stage IV and the efficacy of ART have been elucidated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8542
Розташовується у зібраннях:Автореферати
Авторефетати та дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1.pdf13,26 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.